ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป้าหมาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป้าหมาย-, *เป้าหมาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้าหมาย(n) aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย(n) target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai Definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
เป้าหมาย(n) target, See also: butt, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
เป้าหมาย(n) aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย, Thai Definition: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป้าหมายน. บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
เป้าหมายความมุ่งหมายเจาะจงให้ได้ตามเจตนา เช่น การขายข้าวในปีนี้มีเป้าหมายให้ได้เกินหกแสนตัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [การทูต]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [เศรษฐศาสตร์]
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]
phamacogenomicsphamacogenomics, เป้าหมายของศาสตร์นี้คือการใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรค ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคในแต่ละบุคคล และทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณยา ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย [ชีวจริยธรรม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
75 miles away was her target: the cathedral of Notre-Dame.เป้าหมายคือโบสถ์ ใน นอส-แดม ห่างไป 75 ไมล์ The Great Dictator (1940)
Himmler concentrates on destruction.ฮิมม์เลอร์ พุ่งเป้าหมายไปที่ การทำลายล้าง Night and Fog (1956)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
...it might interfere with my aim.เป้าหมายของฉันอาจเปลี่ยน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Their goal is to accumulate great personal wealth, เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง, Suspiria (1977)
Primary target covered by fog.เป้าหมายมีหมอกบัง Airplane! (1980)
Stay in formation. Target'sjust ahead.อยู่ในฝูงบินไว้ เป้าหมายอยู่ข้างหน้า Airplane! (1980)
Target should be clear if you go in low enough.ถ้าคุณบินต่ำพอ จะเห็นเป้าหมายชัดเจน Airplane! (1980)
Stay in formation. Target'sjust ahead.อยู่ในฝูงบินไว้ เป้าหมายอยู่ข้างหน้า Airplane! (1980)
Target should be clear if you go in low enough.ถ้าคุณบินต่ำพอ จะเห็นเป้าหมายชัดเจน Airplane! (1980)
The technical term is an H. Mobius loop, which can happen in advanced computers with autonomous goal-seeking programs.ระยะทางเทคนิคเป็นห่วง แอช- ระบำ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน คอมพิวเตอร์ขั้นสูง กับโปรแกรมเป้าหมายที่กำลัง มองหาอิสระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
they confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18: Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป้าหมาย[paomāi] (n) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; cible [ f ]
เป้าหมายกลยุทธ์[paomāi konlayut] (n, exp) EN: strategic goal  FR: objectif stratégique [ m ]
เป้าหมายการผลิต[paomāi kān phalit] (n, exp) EN: production target  FR: objectif de production [ m ]
เป้าหมายของชีวิต[paomāi khøng chīwit] (n, exp) EN: purpose of life  FR: but de l'existence [ m ]
เป้าหมายด้านการตลาด[paomāi dān kāntalāt] (n, exp) EN: marketing goals

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim(n) เป้า, See also: เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. target, point
ambition(n) จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end
end(n) เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. aim, object, purpose
mark(n) เป้าหมาย, See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Syn. butt, target
meaning(n) จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก, Syn. purpose, aim, design, goal
motive(n) จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim, goal, purpose
object(n) วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, Syn. aim, goal, purpose, Ant. aimlessness
objective(n) เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. object, purpose, intention, Ant. aimlessness
purpose(n) จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
sake(n) วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. cause, motive, reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal, Ant. aimlessness
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก, ขอบเขต, เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก, ขอบเขต, เป้าหมาย
butt(บัท) { butted, butting, butts } n. ปลาย, ส่วนปลาย, ส่วนก้น, ตะโพก, บุหรี่, ตอไม้ , คนที่ถูกดูถูก, เป้ายิง, สนามยิงปืน, เป้าหมาย, การเอาหัวชน, ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ, พุ่งออกชน, ขวิด -Id. (butt in เสือก, ยุ่ง), Syn. end
goal(โกล) n. เป้าหมาย, ประตูฟุตบอล, Syn. aim, end
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา, ความตั้งใจ, เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ ความมุ่งหมาย, เป้าหมาย
mark(มาร์ค) n. คะแนน, เครื่องหมาย, หมาย, แกงได, รอย, จุด, แต้ม, เป้า, เป้าหมาย, สัญลักษณ์, มาตรฐาน, ความสำคัญ, ชื่อเสียง, เส้นเริ่มออกวิ่ง, พรมแดน, หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย, ทำรอย, ทำให้เป็นแผลเป็น, เป็นมลทิน, ทำให้เป็นจุด, ชัด, กะ, แสดงให้ปรากฎชัด, เพ่งเล็ง, มุ่งหมาย, บันทึก, ระวัง, สังเกต
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน, ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน, คณะทูต, สถานทูต, งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) , การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ, โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ, งานมอบหมาย
name of the gamen. เป้าหมาย, จุดปรสงค์

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ, ขอบข่ายงาน, วัตถุประสงค์, จุดหมาย, เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ, ขอบข่ายงาน, วัตถุประสงค์, จุดหมาย, เป้าหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง, จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย, กำหนดเป้าหมาย, เป็นเคราะห์กรรม
goal(n) จุดหมายปลายทาง, หลักชัย, ประตูฟุตบอล, เป้าหมาย
meaning(n) ความหมาย, นัย, คำแปล, เป้าหมาย, ความสำคัญ
motive(n) สาเหตุ, ใจความสำคัญ, เหตุผล, แรงดลใจ, เป้าหมาย, เจตนา
object(n) วัตถุ, สิ่งของ, กรรม, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย
objective(n) วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย
purpose(n) จุดประสงค์, ความประสงค์, เจตนา, ผลประโยชน์, เป้าหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subject(n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
目安[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย
進行方向[しんこうほうこう, shinkouhoukou] เป้าหมายที่จะก้าวไป จุดหมายที่เราจะก้าวไป ทิศทางที่จะต้องเดินหน้าไป
[you, you] เป้าหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
旅先[たびさき, tabisaki] TH: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว  EN: destination

German-Thai: Longdo Dictionary
Ziel(n) |das, pl. Ziele| เป้าหมาย
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน, See also: aufwenden
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว, See also: erreichen, Syn. erfüllen
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert

French-Thai: Longdo Dictionary
fin, -s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top