Search result for

เป้าหมาย

(70 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป้าหมาย-, *เป้าหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย[N] target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
เป้าหมาย[N] target, See also: butt, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย, Thai definition: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป้าหมายน. บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
เป้าหมายความมุ่งหมายเจาะจงให้ได้ตามเจตนา เช่น การขายข้าวในปีนี้มีเป้าหมายให้ได้เกินหกแสนตัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [การทูต]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [เศรษฐศาสตร์]
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]
phamacogenomicsphamacogenomics, เป้าหมายของศาสตร์นี้คือการใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรค ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคในแต่ละบุคคล และทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณยา ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย [ชีวจริยธรรม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fortunately, yale is out of her reach.แต่ยังดีนะ ที่เยลไม่ใช่เป้าหมายของเธอ New Haven Can Wait (2008)
My goal is to get inside their inner sanctum.เป้าหมายของฉันเพื่อให้ได้เข้าไปภายในถ้ำของพวกเขา. New Haven Can Wait (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน Odyssey (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน ควีเควอทาซัค กรีนแลนด์ Odyssey (2008)
Target position acquired.ยืนยันตำแหน่งเป้าหมาย Odyssey (2008)
I'm not aiming at you.คล๊าก ฉันไม่ใช่เป้าหมายของคุณ.. Odyssey (2008)
Do we have another patient who's almost finished With all their living?เรามีคนไข้คนอื่นที่เป้าหมายชีวิต ใกล้จะสำเร็จรึเปล่าล่ะ Not Cancer (2008)
You point at the target?จุดประสงค์ของคุณคือเป้าหมาย ไม่ใช่ Not Cancer (2008)
To reach our goal, a straight path we will not follow.หนทางไปสู่เป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง Ambush (2008)
We're picking up a large energy reading from the target sir.เราอ่านค่าพลังงานมหาศาล ได้จากเป้าหมายครับท่าน Rising Malevolence (2008)
Target range almost locked sir.ล็อกเป้าหมายเกือบสำเร็จแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)
Enemy ship targeted General.เล็งเป้าหมายเรียบร้อยครับท่าน Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าหมายกลยุทธ์[n. exp.] (paomāi konlayut) EN: strategic goal   FR: objectif stratégique [m]
เป้าหมายการผลิต[n. exp.] (paomāi kān phalit) EN: production target   FR: objectif de production [m]
เป้าหมายของชีวิต[n. exp.] (paomāi khøng chīwit) EN: purpose of life   FR: but de l'existence [m]
เป้าหมายด้านการตลาด[n. exp.] (paomāi dān kāntalāt) EN: marketing goals   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim[N] เป้า, See also: เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. target, point
ambition[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end
end[N] เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. aim, object, purpose
mark[N] เป้าหมาย, See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Syn. butt, target
meaning[N] จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก, Syn. purpose, aim, design, goal
motive[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim, goal, purpose
object[N] วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, Syn. aim, goal, purpose, Ant. aimlessness
objective[N] เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. object, purpose, intention, Ant. aimlessness
purpose[N] จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
sake[N] วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. cause, motive, reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ (ความมุ่งหมาย,เป้าหมาย)
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
name of the gamen. เป้าหมาย,จุดปรสงค์

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
meaning(n) ความหมาย,นัย,คำแปล,เป้าหมาย,ความสำคัญ
motive(n) สาเหตุ,ใจความสำคัญ,เหตุผล,แรงดลใจ,เป้าหมาย,เจตนา
object(n) วัตถุ,สิ่งของ,กรรม,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย
objective(n) วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย,ที่หมาย
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subject (n ) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
目安[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย
進行方向[しんこうほうこう, shinkouhoukou] เป้าหมายที่จะก้าวไป จุดหมายที่เราจะก้าวไป ทิศทางที่จะต้องเดินหน้าไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination

German-Thai: Longdo Dictionary
Ziel(n) |das, pl. Ziele| เป้าหมาย
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน , See also: aufwenden
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว , See also: S. erfüllen, erreichen,
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top