ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artistry

AA1 R T IH0 S T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artistry-, *artistry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artistry(n) ความสามารถในทางศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ, คุณภาพของศิลปะ, ผลของศิลปะ, ศิลปะกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
artistry(n) งานศิลป์, ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at the artistry of these carvings, and the scrollwork.ดูที่ศิลปะ... สิ สิ่งของที่แกะสลักอย่างนี้, และการจัดวาง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Every time you leap I can feel your quads burning that is not fatigue, it is your artistry begging to be broken, to be compromised but you mustn't let it!ทุกครั้งที่เธอกระโดดฉันรู้ได้ ถึงความเจ็บที่ขา ไม่ใช่จากความเหนื่อย แต่เป็นความขี้เกียจ อยากหยุด อยากพัก Death Didn't Become Him (2011)
The artistry lays in the fact that even though the composer was German, ความเป็นศิลปะบอกว่า ถึงแม้คนแต่งจะเป็นเยอรมัน Death Didn't Become Him (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARTISTRY AA1 R T IH0 S T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artistry (n) ˈaːtɪstriː (aa1 t i s t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
雅致[がち, gachi] (n) artistry; good taste; elegance; grace; (P) [Add to Longdo]
芸術性[げいじゅつせい, geijutsusei] (n) artistry; artistic quality; artistic character [Add to Longdo]
神韻[しんいん, shin'in] (n) exceptional artistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artistry \Art"ist*ry\, n.
   1. Works of art collectively.
    [1913 Webster]
 
   2. Artistic effect or quality. --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. Artistic pursuits; artistic ability. --The Academy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artistry
   n 1: a superior skill that you can learn by study and practice
      and observation; "the art of conversation"; "it's quite an
      art" [syn: {art}, {artistry}, {prowess}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top