ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commit-, *commit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
commitment(n) พันธสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commit(vt) ทำความผิด
commit(vt) มอบหมายให้, See also: ให้รับผิดชอบ, Syn. consign, entrust
commit(vt) ให้คำมั่นสัญญา, Syn. engage, pledge
commit on(phrv) ผูกมัดกับ, See also: พัวพันกับ
commit to(phrv) มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ, See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้, Syn. confide to, consign to
commit to(phrv) จดจำ, See also: ท่องจำ } จดใส่กระดาษ
committal(n) การให้สัญญา
committee(n) คณะกรรมการ, Syn. board, council
commit for(phrv) มอบตัวเพื่อ, See also: ส่งตัวเพื่อ
commitment(n) ความรับผิดชอบ, Syn. responsibility, engagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commit(คะมิท') { committed, committing, commits } vt. มอบ, มอบให้แก่, มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) , ส่งโรงพยาบาลโรคจิต, ให้คำมั่น, กระทำ, ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ, การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) , การส่งให้พิจารณา, การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต, การส่งเข้าคุก, การให้คำมั่นสัญญา, คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก, การกระทำความผิด, การพัวพัน, การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal, delive
committal(คะมิท'เทิล) n. = commitment
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ, ผู้ปกครอง, ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ, หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง, ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก, ส่งให้พิจารณาอีก, ผูกมัดอีก, กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม, คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่, อุปกรณ์คุมหางเสือ
uncommitted(อันคะมิท'ทิด) adj. ไม่ได้ผูกมัด, อิสระ, ไม่ได้มีพันธะกรณี., Syn. neutral

English-Thai: Nontri Dictionary
commit(vt) ทำผิด, มอบหมาย, มอบให้แก่, ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด, การมอบหมาย, การมอบความไว้วางใจ, การให้คำมั่น
committee(n) คณะกรรมการ, ผู้อนุบาล, ผู้ปกครอง
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด
subcommittee(n) อนุกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitmentข้อผูกมัด, การผูกมัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committalการส่งตัวไปฝากขัง (ในเรือนจำ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committal for trialการส่งตัวให้คณะลูกขุนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee๑. คณะกรรมการ๒. คณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committeeคณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee clerk; clerk, committeeหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of Lloyd'sคณะกรรมการแห่งลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee of public account (E.); committee on accounts (A.)คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of the wholeคณะกรรมาธิการเต็มสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitถูกบังคับ [การแพทย์]
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Commitment (Psychology)ความยึดมั่น (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Committed doseปริมาณ (รังสี) ผูกพัน, ปริมาณรังสียังผลจากสารกัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย บางชนิดจะกระจายไปทั่วร่างกาย บางชนิดจะไปสะสมอยู่ในอวัยวะเฉพาะที่ เรียกว่า อวัยวะวิกฤติ (critical organ) เช่น ไอโอดีนจะสะสมอยู่ที่ต่อมไทรอยด์ รังสีจะมีผลต่อร่างกายจนกว่าสารกัมมันตรังสีนั้นสลายหมดไปหรือถูกขับถ่ายออกจนหมด ปกติจะคำนวณระยะเวลาการรับรังสี 50 ปีสำหรับผู้ใหญ่ และ 70 ปีสำหรับเด็ก มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต [นิวเคลียร์]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป ประกอบด้วยผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรปของประเทศสมาชิก [การทูต]
Committee of Permanent Representatives to ASEANคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนถาวร (ระดับเอกอัครราชทูต) ประจำอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสำนัก เลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนรวมทั้งองค์กร ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ [การทูต]
Committee on Social Developmentคณะกรรมการอาเซียนด้านการพัฒนาสังคม [การทูต]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Spaceคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ [การทูต]
Committeesคณะกรรมาธิการ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
commit(v) cause to be admitted; of persons to an institution, Syn. charge, institutionalise, send, institutionalize
commit(v) engage in or perform, Syn. practice
commitment(n) the act of binding yourself (intellectually or emotionally) to a course of action, Syn. allegiance, dedication, loyalty
commitment(n) an engagement by contract involving financial obligation
commitment(n) a message that makes a pledge, Syn. dedication
commitment(n) the official act of consigning a person to confinement (as in a prison or mental hospital), Syn. committal, consignment
committedness(n) the trait of sincere and steadfast fixity of purpose, Syn. commitment
committee(n) a special group delegated to consider some matter; - Milton Berle, Syn. commission
committee(n) a self-constituted organization to promote something, Syn. citizens committee
committeeman(n) a man who is a member of committee

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Commit

v. i. To sin; esp., to be incontinent. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Commit not with man's sworn spouse. Shak. [ 1913 Webster ]

Commit

v. t. [ imp. & p. p. Committed; p. pr. & vb. n. Committing. ] [ L. committere, commissum, to connect, commit; com- + mittere to send. See Mission. ] 1. To give in trust; to put into charge or keeping; to intrust; to consign; -- used with to, unto. [ 1913 Webster ]

Commit thy way unto the Lord. Ps. xxxvii. 5. [ 1913 Webster ]

Bid him farewell, commit him to the grave. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To put in charge of a jailor; to imprison. [ 1913 Webster ]

These two were committed. Clarendon. [ 1913 Webster ]

3. To do; to perpetrate, as a crime, sin, or fault. [ 1913 Webster ]

Thou shalt not commit adultery. Ex. xx. 14. [ 1913 Webster ]

4. To join for a contest; to match; -- followed by with. [ R. ] Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

5. To pledge or bind; to compromise, expose, or endanger by some decisive act or preliminary step; -- often used reflexively; as, to commit one's self to a certain course. [ 1913 Webster ]

You might have satisfied every duty of political friendship, without commiting the honor of your sovereign. Junius. [ 1913 Webster ]

Any sudden assent to the proposal . . . might possibly be considered as committing the faith of the United States. Marshall. [ 1913 Webster ]

6. To confound. [ An obsolete Latinism. ] [ 1913 Webster ]

Committing short and long [ quantities ]. Milton. [ 1913 Webster ]


To commit a bill (Legislation), to refer or intrust it to a committee or others, to be considered and reported. --
To commit to memory, or
To commit
, to learn by heart; to memorize.

Syn. -- To Commit, Intrust, Consign. These words have in common the idea of transferring from one's self to the care and custody of another. Commit is the widest term, and may express only the general idea of delivering into the charge of another; as, to commit a lawsuit to the care of an attorney; or it may have the special sense of intrusting with or without limitations, as to a superior power, or to a careful servant, or of consigning, as to writing or paper, to the flames, or to prison. To intrust denotes the act of committing to the exercise of confidence or trust; as, to intrust a friend with the care of a child, or with a secret. To consign is a more formal act, and regards the thing transferred as placed chiefly or wholly out of one's immediate control; as, to consign a pupil to the charge of his instructor; to consign goods to an agent for sale; to consign a work to the press. [ 1913 Webster ]

commitedness

n. the trait of sincere and steadfast fixity of purpose.
Syn. -- commitment. [ WordNet 1.5 ]

Commitment

n. 1. The act of committing, or putting in charge, keeping, or trust; consignment; esp., the act of committing to prison. [ 1913 Webster ]

They were glad to compound for his bare commitment to the Tower, whence he was within few days enlarged. Clarendon. [ 1913 Webster ]

2. A warrant or order for the imprisonment of a person; -- more frequently termed a mittimus. [ 1913 Webster ]

3. The act of referring or intrusting to a committee for consideration and report; as, the commitment of a petition or a bill. [ 1913 Webster ]

4. A doing, or perpetration, in a bad sense, as of a crime or blunder; commission. [ 1913 Webster ]

5. The act of pledging or engaging; the act of exposing, endangering, or compromising; also, the state of being pledged or engaged. Hamilton. [ 1913 Webster ]

Committable

a. Capable of being committed. [ 1913 Webster ]

Committal

n. The act of committing, or the state of being committed; commitment. [ 1913 Webster ]

committed

adj. 1. Bound or obligated, as under a pledge to a particular cause, action, or attitude. Opposite of uncommitted. [ Narrower terms: bound up, involved, wrapped up; dedicated, devoted; pledged, sworn ] [ WordNet 1.5 ]

2. Associated in an exclusive sexual relationship; also called attached. Opposite of unattached. [ Narrower terms: affianced, bespoken, betrothed, engaged, pledged, promised(predicate); married ] [ Also See: loving. ]
Syn. -- attached. [ WordNet 1.5 ]

3. Consigned involuntarily to custody, as in a prison or mental institution. [ WordNet 1.5 ]

Committee

n. [ Cf. OF. comité company, and LL. comitatus jurisdiction or territory of a count, county, assize, army. The word was apparently influenced by the verb commit, but not directly formed from it. Cf. County. ] One or more persons elected or appointed, to whom any matter or business is referred, either by a legislative body, or by a court, or by any collective body of men acting together. [ 1913 Webster ]


Committee of the whole [ house ], a committee, embracing all the members present, into which a legislative or deliberative body sometimes resolves itself, for the purpose of considering a particular measure under the operation of different rules from those governing the general legislative proceedings. The committee of the whole has its own chairman, and reports its action in the form of recommendations. --
Standing committee. See under Standing.
[ 1913 Webster ]

Committee

n. [ From Commit, v. t. ] (Law) One to whom the charge of the person or estate of another, as of a lunatic, is committed by suitable authority; a guardian. [ 1913 Webster ]

Committeeman

n. A member of a committee. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
I have committed cruel acts of molestation.ข้าขอน้อมรับคำพิพากษานี้ The Lawnmower Man (1992)
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น In the Name of the Father (1993)
They put a gun in my mouth... and made me confess to a murder I didn't commit.พวกเขาวางปืนในปากของฉัน ... และทำให้ผมสารภาพ เพื่อฆ่าฉันไม่ได้กระทำ In the Name of the Father (1993)
These people have committed horrific crimes.คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่น ความผิดที่น่ากลัว In the Name of the Father (1993)
A man commits a crime, he should know better. We have him killed, and feel good about it.เวลาคนทำผิดเราสั่งฆ่าแล้วพอใจ Schindler's List (1993)
Soames confessed to the first two murders but couldn't produce any evidence that he committed the crimes.เขาเข้ารับการรักษา โรค post-adolescent schizophrenia. ที่โรงพยาบาลโรคจิต ประจำรัฐ Soames สารภาพว่าฆ่าเหยื่อสองรายแรก Deep Throat (1993)
There were, of course, crimes committed.ฉันไม่พบเหตุการณ์ใดตามควร ที่จะสนับสนุน การสืบสวนครั้งนี้ Deep Throat (1993)
It seems to me I already got my boys committed elsewhere.ดูเหมือนว่าฉันฉันแล้วมีชายของฉันมุ่งมั่นที่อื่น ๆ The Shawshank Redemption (1994)
A young... stupid kid who committed that terrible crime.หนุ่ม ... เด็กโง่ที่ก่ออาชญากรรมที่น่ากลัวว่า The Shawshank Redemption (1994)
I'm guilty of committing a crime.ฉันผิดของการก่ออาชญากรรม The Shawshank Redemption (1994)
The instant his 10-day paper expires, he'll be committed...พอครบ 10 วัน เขาจะถูกกักตัว Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commitAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
commitA committee has been set up to investigate the problem.
commitA committee should apply the focus to the more concrete problem.
commitA committee was constituted to investigate prices.
commitA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
commitAll the members of the committee consented to my proposal.
commitAll the members of the committee hate one another.
commitAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
commitAre you on the committee?
commitAt school I am on the Newspaper Committee.
commitBen committed his diary to the lawyer's care.
commitBeth is committed to Chris and eagerly accepted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.(n) committee, Syn. กรรมการ
จำใส่ใจ(v) remember, See also: commit to memory, learn by heart, fix in one's mind, recall, recollect, Syn. จำขึ้นใจ, จดจำ, Example: เจ้าจงจำใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นลูกกำพร้ายิ่งต้องอดทนและพากเพียรมากกว่าคนอื่นเขา, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจอย่างจดจ่อไม่ให้ลืมเลือน
ทำมิดีมิร้าย(v) commit dark deeds, Example: เมื่อผู้อื่นทำมิดีมิร้าย เราจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด
ผิดประเวณี(v) commit adultery, See also: misconduct, Syn. ล่วงประเวณี, Example: การหย่าร้างส่วนมากมักจะมีสาเหตุหลายประการเช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเป็นประจำ วิกลจริต ทารุณกรรม ฯลฯ
ล่วงประเวณี(v) commit adultery, Syn. เป็นชู้, Example: เขาถูกหาว่าล่วงประเวณีกับเมียของเพื่อนรัก, Thai Definition: ประพฤติผิดเมียของผู้อื่น
วางเพลิง(v) commit arson, Example: คนร้ายวางเพลิงสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, Thai Definition: แอบจุดไฟเผา
ทำเวรทำกรรม(v) sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาปทำกรรม, ทำกรรมทำเวร, Example: เขาทำเวรทำกรรมกับเธอไว้มาก, Thai Definition: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ทำกรรมทำเวร(v) sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาปทำกรรม, ทำเวรทำกรรม, Example: ผมคงจะได้ทำกรรมทำเวรไว้มากในชาติก่อนถึงได้ลำบากในชาตินี้, Thai Definition: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ทำบาปทำกรรม(v) sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาป, ทำกรรม, Ant. ทำความดี, Example: ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้, Thai Definition: กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว
มอบหมาย(v) assign, See also: commit, entrust, Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่, Example: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด, Thai Definition: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
บุกรุก[bukruk] (v) EN: attack ; commit aggression  FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฝาก[fāk] (v) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide  FR: déposer ; confier ; remettre
จำ[jam] (v) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory  FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
กรรมการ[kammakān] (n) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director  FR: membre d'un bureau directeur [ m ] ; membre d'un comité directeur [ m ] ; membre d'un comité/conseil [ m ] ; directeur de société [ m ] ; directrice de société [ f ]
กรรมการกลาง[kammakān klāng] (n, exp) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee
กรรมการิณี[kammakārinī] (n) EN: female committee
กรรมาธิการ[kammāthikān] (n) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee  FR: comité [ m ] ; commission [ f ]
กรรมาธิการงบประมาณ[kammāthikān ngop pramān] (n, exp) EN: scrutinizing committee  FR: comité de suivi [ m ] ; comité d'évaluation [ m ]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
commit
commits
commitee
commitee
committal
committed
committee
commitment
committees
committing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commit
commits
commital
commitals
committed
committee
commitment
committees
committing
commitments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] committee #1,174 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ,   /  ] committee member; committee; council #2,234 [Add to Longdo]
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ,       /      ] committing all manner of crimes; completely unscrupulous #58,869 [Add to Longdo]
自戕[zì qiāng, ㄗˋ ㄑㄧㄤ,  ] commit suicide #103,621 [Add to Longdo]
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ,      /     ] committee meeting [Add to Longdo]
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ,       /      ] committed information rate (Frame Relay); CIR [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
編集(P);編修;編輯[へんしゅう, henshuu] (n, vs, adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P) #47 [Add to Longdo]
委員[いいん, iin] (n) committee member; (P) #329 [Add to Longdo]
[わざ, waza] (n) { Buddh } (See 果報) karma (i.e. actions committed in a former life); (P) #1,432 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
建て;建[たて, tate] (n, n-suf, n-pref) contract; commitment #2,925 [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] (n, vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) #4,107 [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na, n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) #4,508 [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] (v5k, vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) { ling } to be conjugated; (P) #5,440 [Add to Longdo]
演じる[えんじる, enjiru] (v1, vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P) #5,756 [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b, vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) #6,495 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
コミット[こみっと, komitto] commit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top