ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบญจรงค์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบญจรงค์-, *เบญจรงค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบญจรงค์[N] name of Thai porcelain with designs in five colours, Syn. ชามเบญจรงค์, เครื่องเบญจรงค์, Example: ไทยมีลักษณะเฉพาะของเราแตกต่างไปจากชาติอื่นๆ เช่นชามเบญจรงค์ของไทยก็ไม่เหมือนชามลายครามของจีน, Thai definition: เครื่องถ้วยชามที่เขียนลวดลายด้วยแม่สีทั้ง 5
เบญจรงค์[N] five primary colours (white, black, green, red and yellow ), Example: เครื่องดินเผาสมัยอู่ทองใช้เบญจรงค์และลายน้ำทองซึ่งมีหลายสี, Thai definition: แม่สีทั้ง 5 คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบญจรงค์น. แม่สีทั้ง ๕ คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง, เรียกเครื่องถ้วยชามที่เขียนลวดลายด้วยแม่สีทั้ง ๕ ว่า ถ้วยเบญจรงค์ ชามเบญจรงค์.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top