ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

der

D ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -der-, *der*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

English-Thai: Longdo Dictionary
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
modern(adj) ทันสมัย
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, See also: Finder, Picture finder
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., See also: in progress, Syn. in motion
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
go under(vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derby(n) การแข่งขันกีฬาของทีมที่มาจากเมืองหรือเขตเดียวกัน
derby(n) หมวกสีดำขอบแข็งและม้วนขึ้น, Syn. bowler
derail(vi) ตกราง, See also: ออกนอกราง, Syn. fall off
derail(vt) ตกราง, See also: ออกนอกราง, Syn. fall off
derail(vt) ทำให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้, See also: ทำให้หยุดชะงัก
derail(vi) หยุดชะงัก, See also: ไม่เป็นไปตามคาด
deride(vt) หัวเราะเยาะ, See also: ดูถูก, เยาะเย้ย, Syn. jeer, mock, ridicule
derive(vi) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive(vt) กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive(vt) ได้รับจาก, See also: มาจาก, Syn. acquire, obtain, procure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deracinate(ดิแรส'ซิเนท) vt. ถอนราก, ทำให้หมดสิ้น, แยกออกจากถิ่นเดิมหรือสิ่งแวดล้อมเดิม, See also: deracination n.
deraign(ดิเรน') vt. โต้เถียง
derail(ดีเรล') vt. ทำให้ตกราง vi. วิ่งออกนอกราง., See also: derailment n. ดูderail
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย, ก่อกวน, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้สติฟั่นเฟือน, ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย, ความบ้า
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี, ยกเลิกการเก็บภาษี, ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง, เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่, บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง, คนจรจัด, คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left, Ant. dutiful คำศัพท์ย่อย:
deride(ดิไรดฺ') { derided, deriding, derides } vt. หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derigueur(ดะรีเกอ') fr. จำเป็นอย่างยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
derail(vt) ทำให้ตกราง
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, ก่อกวน, ทำให้ฟั่นเฟือน, ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง, ความบ้า, ความวิกลจริต, ความฟั่นเฟือน
deride(vt) เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย, การหัวเราะเยาะ, การดูถูก
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน, เป็นที่ดูถูก, เป็นขี้ปาก
derivation(n) การได้รับมา, การสร้างคำ, แหล่งที่มา, ความเป็นมา, รากศัพท์
derivative(adj) ซึ่งได้รับมา, ซึ่งแตกออกมา, ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขามา
derivative(n) คำแผลง, คำที่แตกมา, สิ่งที่ได้มา
derive(vt) ได้รับ, สืบมา, ได้มา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Der Blaue Reiterกลุ่มเบลาเออไรเทอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deranged drainage patternแบบรูปทางน้ำสับสน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
derelictทรัพย์ที่ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivation sequenceลำดับการแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
derivation tree(รูป)ต้นไม้การแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
derivative actionการกระทำแบบอนุพันธ์ มีความหมายเหมือนกับ derivative control [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative actionการฟ้องคดีโดยผู้ถือหุ้นแทนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative controlการควบคุมแบบอนุพันธ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative possessionการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derangementการเสียระเบียบ, ความผิดปกติ [การแพทย์]
Deregulationการลดกฎเกณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Deregulationการผ่อนคลายกฎระเบียบ [TU Subject Heading]
Deregulationการยกเลิกกฎระเบียบ, Example: กระบวนการยกเลิกกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่เป็นกฎหมายและมิใช่กฎหมายโดยตรงของรัฐ เพื่อการปล่อยเสรีแก่เอกชนให้ดำเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจ ที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฏระเบียบต่างๆ ที่ได้ครบคลุมไว้แต่เดิมลง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นให้สาขาเศรษฐกิจนั้นๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การยกเลิกระเบียบการห้ามนำเข้ารถยนต์ของไทย การยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมการนำเงินออกนอกประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Derelict Landที่ดินเสื่อมสภาพ, Example: ที่ดินซึ่งเสียหายจากการอุตสาหกรรมหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากมีการฟื้นฟู [สิ่งแวดล้อม]
Dereliction of Dutyการละเลยต่อหน้าที่ [การแพทย์]
Derepressionดีรีเพรสชัน, การกระตุ้น [การแพทย์]
Derepressorsตัวปลดปล่อย [การแพทย์]
Deriphatsดิริแฟตส์ [การแพทย์]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์, Example: ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dermatologist(n) ตจแพทย์
dermatology(n) ตจวิทยา
dermatophyte(n) เชื้อราที่เป็นปรสิตบนผิวหนังทำให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดเช่น กลาก
dermatophytosis(n) โรคผิวหนังชนิดหนึ่งแสดงโดยอาการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about your boss, der Führer?แล้วเจ้านายคุณล่ะ, เดอ ฟิเรล? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
SERENA VAN DER WOODSEN.เซรีน่า แวนเดอร์ วู้ดเซ่น Pilot (2007)
SERENA VAN DER WOODSEN? IS THAT YOU?เซรีน่า แวนเดอร์ วู้ดเซ่น นั่นหนูหรือเปล่าจ้ะ? Pilot (2007)
READING ALL ABOUT SERENA VAN DER WOODSEN?"ROLLING STONE"?-เรื่องของเซรีน่า แวน เดอร์วูดเซน -"โรลลิ่ง สโตน ว้าว! Pilot (2007)
HOW DO YOU KNOW IT WAS MISS VAN DER WOODSEN'Sไม่ทราบว่าคุณแน่ใจได้ยังไงว่ามันเป็นของคุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น Pilot (2007)
WELL, THERE'S MISS VAN DER WOODSEN NOW.-และนั่น คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น อยู่นั่น Pilot (2007)
UH, NICE TO MEET YOU, MRS. VAN DER WOODSEN.ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณนายแวน เดอร์ วูดเซ่น Pilot (2007)
SERENA VAN DER WOODSEN.เซรีน่า แวนเดอร์ วู้ดเซ่น Pilot (2007)
Serena van der Woodsen, everybody's favourite 'it' girl has just returned from a mysterious absence.เซรีนา แวน เดอ วูดเซน สาวผู้ไร้คนชอบ ได้กลับมาจากการหายตัวลึกลับ The Wild Brunch (2007)
I've waited my entire adolescent life for a date with this girl, you know, Serena van der Woodsen... and I decide to close the evening with a wave.ฉันรอเดทกับผู้หญิงคนนี้ มาตลอดชีวิตวัยรุ่นของฉัน เธอก็รู้ เซรีนา แวน เดอ วูดเซน และฉันดันสั่งลาคืนเดทด้วยการโบกมือ The Wild Brunch (2007)
I know you don't normally give out this information, but can you tell me what room the van der Woodsens are in, please?ผมรู้ว่าคุณคงไม่บอกข้อมูลลูกค้าแน่ๆ แต่ จะบอกได้มั้ยครับว่า ห้องที่ แวนเดอ วูดเซน พักห้องไหนครับ ได้โปรดเถอะ... The Wild Brunch (2007)
Hi, Mrs. van der Woodsen. Good to see you.หวัดดีครับ คุณนายแวน เดอ วู้ดแซน ยินดีที่เจอครับ The Wild Brunch (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
derAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
derA lot of English words are derived from Latin.
derA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
derAtopic dermatitis has been increasing on babies recently.
derBob derives pleasure from observing insects.
derDerby Day is Wednesday fortnight.
derDon't you think my horse ought to win the Derby?
derFreight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.
derFrom this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.
derGas is a little cheaper with self-service now that deregulation is kicking in.
derHe became temporarily deranged.
derHe derived a lot of profit from the enterprise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกราง(v) derail, See also: go off the rails, Example: ในปีหนึ่งๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง, Thai Definition: รถไฟแล่นพลาดออกจากราง
โรคผิวหนัง(n) skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้
เข็ม(n) Wrestling Half-Beak, See also: Dermogenus pusillus, Syn. ปลาเข็ม, ปลากระทุงเหว, Example: พี่ชี้ให้ดูปลาเข็มที่ว่ายอยู่เป็นฝูงบนผิวน้ำ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ยาวไม่เกิน 8 เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวน้ำในแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป
ลูกคำ(n) derivative, See also: sub-vocabulary, Syn. ศัพท์ตาม, ศัพท์ย่อย, Thai Definition: เรียกคำ 2 คำเมื่อเอามาประสมกันแล้วมีความหมายต่างไปจากคำเดิมว่า ลูกคำของคำตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[aēp møngdū] (v, exp) FR: regarder à la dérobée
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [ m ] ; index alphabétique [ m ]
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง[Aleksāndoē Flēming] (n, prop) EN: Alexander Fleming  FR: Alexander Fleming
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[Alēksāndoē Krēhaēm Bēl] (n, prop) EN: Alexander Graham Bell  FR: Alexander Graham Bell
อเล็กซานเดอร์มหาราช[Alēksāndoē Maharāt] (n, prop) EN: Alexander the Great  FR: Alexandre le Grand
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DER D ER1
DERR D EH1 R
DERY D EH1 R IY0
DERN D ER1 N
DERK D ER1 K
DERBY D ER1 B IY0
DEREN D IH1 R AH0 N
DERMA D ER1 M AH0
DEREK D EH1 R IH0 K
DEROO D EH1 R UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derv (n) dˈɜːʳv (d @@1 v)
Derby (n) dˈaːbiː (d aa1 b ii)
Derek (n) dˈɛrɪk (d e1 r i k)
derby (n) dˈɜːʳbiː (d @@1 b ii)
derby (n) dˈaːbiː (d aa1 b ii)
derail (v) dˈɪrˈɛɪl (d i1 r ei1 l)
derate (v) dˌiːrˈɛɪt (d ii2 r ei1 t)
deride (v) dˈɪrˈaɪd (d i1 r ai1 d)
derive (v) dˈɪrˈaɪv (d i1 r ai1 v)
Dereham (n) dˈɪəʳrəm (d i@1 r @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, ] dermis (layer within the skin containing sense of touch), #10,617 [Add to Longdo]
皮肤病[pí fū bìng, ㄆㄧˊ ㄈㄨ ㄅㄧㄥˋ, / ] dermatosis, #17,762 [Add to Longdo]
皮炎[pí yán, ㄆㄧˊ ㄧㄢˊ, ] dermatitis, #23,989 [Add to Longdo]
推导[tuī dǎo, ㄊㄨㄟ ㄉㄠˇ, / ] derivation; to deduce, #25,871 [Add to Longdo]
明镜[Míng jìng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] Der Spiegel, #27,912 [Add to Longdo]
愚弄[yú nòng, ㄩˊ ㄋㄨㄥˋ, ] derision; mock; ridicule, #32,901 [Add to Longdo]
次生[cì shēng, ㄘˋ ㄕㄥ, ] derivative; secondary; sub-, #40,230 [Add to Longdo]
导数[dǎo shù, ㄉㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] derivative, #45,446 [Add to Longdo]
贬义[biǎn yì, ㄅㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] derogatory sense, #50,417 [Add to Longdo]
德里达[Dé lǐ dá, ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] Derrida (philosopher), #84,805 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] TH: ปรากฎตัว  EN: to appear
出る[でる, deru] TH: ออกมา  EN: to come forth
出る[でる, deru] TH: ออกไป  EN: to leave

German-Thai: Longdo Dictionary
der(artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
der Besserwisser(n, slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase, slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Der Ofen brennt!เป็นประโยคใช้ร้องบอกว่า ของที่อยู่ในเตาอบกำลังไหม้, See also: Related: brennen
der Plausch(n) การคุยสนทนา (ไม่เป็นทางการ เป็นภาษาพูด), การซุบซิบ, Syn. das Gespräch
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
deren(relpron) เป็นสรรพนามสำหรับนามพหูพจห์เพศใดๆ รูป Genetiv (แสดงความเป็นเจ้าของ), Syn. derer ภาษาพูด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Bundesminister, -(n) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Meteorogin(n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง, See also: Meteoroge, Syn. Meteorologist
der Nachhaltigkeitspreis, -e(n) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
der böse Blickthe evil eye [Add to Longdo]
der Blues { m } [ mus. ]the blues [Add to Longdo]
Derating-Kurven { pl }derating curves [Add to Longdo]
Derbheit { f }; Zotigkeit { f }; Anzüglichkeit { f }ribaldry [Add to Longdo]
Deregulierung { f }deregulation [Add to Longdo]
Dermatika { pl }ointments [Add to Longdo]
Dermatologie { f }dermatology [Add to Longdo]
Derwisch { m }dervish [Add to Longdo]
der typische Deutschethe stereotype of the German [Add to Longdo]
der normale Gang der Dingethe ordinary run of things [Add to Longdo]
der Gekreuzigte [ relig. ]Christ on the cross [Add to Longdo]
der Holocaust; Judenvernichtung { f }the Holocaust [Add to Longdo]
der Katzenjammer danachthe morning after the night before [Add to Longdo]
der (europäische) Kontinentthe Continent [ Br. ] [Add to Longdo]
der Leibhaftigeold Harry [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, Syn. parvenir, atteindre
der(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) { comp } binary adder [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
二次[にじ, niji] der_zweite, Sekundaer- [Add to Longdo]
二番目[にばんめ, nibanme] der_zweite, Nr.2 [Add to Longdo]
五体[ごたい, gotai] der_ganze_Koerper [Add to Longdo]
亡夫[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
亡父[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
人体[じんたい, jintai] der_menschliche_Koerper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DER
     Distinguished Encoding Rules
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 der /deːr/
  the; which; who

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 der
  1. that; who
  2. there

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top