Search result for

der fall sein

(53 entries)
(0.1564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -der fall sein-, *der fall sein*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา der fall sein มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *der fall sein*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To your surprise, you will be, soon enough.Und du wirst dich wundern, wie bald das der Fall sein wird. The Inspiration (1980)
Only onstage, of course.Was hoffentlich noch oft der Fall sein wird. Mephisto (1981)
But in case we must, obviously we'll eat only canned food,Sollte es doch der Fall sein, nehmen wir Halbkonserven zu uns. Výprava do minula (1983)
That's possible, but it doesn't necessarily follow, Michael.Das ist möglich, aber muss nicht zwingend der Fall seinBig Iron (1984)
If nuclear war comes- and it could come at any time- imagine the two of us locked together in those final moments... our death bittersweet, but the image of us intertwined... living for all eternity.Wenn es einen Atomkrieg gäbe - und das könnte jederzeit der Fall sein - wären wir beide für immer verschmolzen. Ein bittersüßer Tod, doch unsere Körper umschlungen in alle Ewigkeit. Steele Eligible (1984)
He's coming here to Charleston.Ich bin unsicher, dass das je der Fall sein wird. Ich kann nicht mehr warten! Episode #1.5 (1985)
And because of my father... and because of Kessler and because of Clausen... it will not be much longer.Und dank meinem Vater und dank Kessler und Clausen wird das auch nicht mehr der Fall seinThe Holcroft Covenant (1985)
Not like it will after 10 or five years, when she'll have forgotten.wie das in 5 bis 10 Jahren der Fall sein wird. Denn dann wird sie ihren Mann vergessen haben. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Yeah, well, I'm sure we will be.Ja, ich bin sicher, das wird der Fall seinRumors of My Death (1987)
It may well be.Das mag der Fall seinThe Untouchables (1987)
I'm very busy. What are you doing ? I'm assigning parking spaces.Falls das nicht der Fall sein sollte, würde es Ihnen etwas ausmachen, sich über seinen Verbleib zu erkundigen? Movin' Out (1988)
I do believe, however, this is not the case with your daughter, Mrs Scully.Ich glaube jedoch, das wird hier nicht der Fall seinOne Breath (1994)
If that's the case, it's going to cost a lot more than your pinky finger!Sollte das der Fall sein, verlierst Du sicherlich mehr als Deinen kleinen Finger. Fudoh: The New Generation (1996)
Ballistics found that one of the guns in the shoot-out was usedin today's murders and is possibly the same gun used in several recent drug-related killings.Mit einer der Waffen, so der Ballistiker... wurden die heutigen Morde begangen. Das könnte auch der Fall sein... bei anderen Morden im Drogenmilieu. Gridlock'd (1997)
This time they're not coming back.diesmal wird das nicht der fall seinConflicts of Interest (1997)
Because if she was and if she was killed because of it you have to understand that you will not leave this room alive.Wenn das der fall sein sollte und sie dabei getötet worden ist, kann ich Ihnen versichern, dass Sie dieses Gebäude nicht mehr lebend verlassen werden. Rising Star (1997)
Do you think that could be the case here?- Könnte das hier der Fall seinThe Ninth Gate (1999)
They are refusing to come out, and apparently, they still plan to commit mass suicide once the meteor shower starts, which should be any moment now.Sie weigern sich, herauszukommen und hegen immer noch die Absicht, Massenselbstmord zu begehen, was jeden Augenblick der Fall sein dürfte. Two Guys Naked in a Hot Tub (1999)
That's not gonna happen.Das wird nie der Fall seinThe Knight in White Satin Armor (2000)
She may decide she wants company, and if she does, you're the first person I'll call.Vielleicht will sie ja doch noch Gesellschaft. Und sollte das der Fall sein, bist du der Erste, der davon erfährt. Imperfection (2000)
Not possible.Das wird nicht der Fall seinInside Man (2000)
They say that when I die, the case will die.Wenn ich sterbe, so heißt es, findet auch der Fall sein Ende. Along Came a Spider (2001)
They say that when I die, the case will die."Wenn ich sterbe, so heißt es, findet auch der Fall sein Ende." Along Came a Spider (2001)
Then he released the souls... from the stone and put them in the guardian monsters.Wenn das bei diesem Stein der Fall sein sollte, dann hat er versucht, die eingesperrte Seele zu befreien und sie in das Yamato-Monster einfließen zu lassen. So könnte man das doch sehen. Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)
Of course I'm sure that won't be the case here.Das wird hier natürlich nicht der Fall seinEndgame (2001)
No. Now, that's just not true.Nein, das Gegenteil wird der Fall seinThat Old Gang of Mine (2001)
If time doesn't reset itself, this table against that door is not gonna help much.Wenn das der Fall sein sollte, wird uns dieser Tisch nicht viel Schutz bringen. All Hell Breaks Loose (2001)
If that is the case, then you can orb me up there right now...Wenn das der Fall sein sollte, kannst du mich gleich hinaufbeamen... Wrestling with Demons (2001)
But I don't think that'll happen here.Aber das wird wohl hier nicht der Fall seinThe Massage (2002)
He says this time the gun industry will pay.Laut Wendall Rohr wird das diesmal der Fall seinRunaway Jury (2003)
Even if that's the case, yeah.Selbst wenn das der Fall sein sollte, ja. Love Actually (2003)
Because if she does, as much as I know I should keep her alive to maybe try to figure out the last two years of my life,Wenn das der Fall sein sollte - obwohl ich sie am Leben lassen muss, um zu erfahren, was mit mir passiert ist... The Nemesis (2003)
That may happen sooner than you realize.Das mag eher der Fall sein, als Sie meinen. Cease Fire (2003)
We should have systems back up within a few minutes, sir.Das wird in ein paar Minuten der Fall sein, Sir. Memento (2003)
It is important... to dispel the idea of forced administration... as would be the case with capsules.So haben die Angehörigen nicht das Gefühl, den Zurückgekehrten zu zwingen, das Medikament zu schlucken, wie es bei einer Tablette oder Kapsel der Fall sein würde. They Came Back (2004)
No offense, Lady, but, you drop your trousers, liberation for all, and suddenly, your demon vanishes off the face of the earth for all of eternity.Vielleicht sammelt er so Kraft. Dann würde auch das Gegenteil der Fall sein. Durch deinen Ritt ist er sozusagen verhungert. The Bare Witch Project (2004)
And that will come sooner than you think.Und das wird eher der Fall sein, als du denkst. Corpse Bride (2005)
A couple of days of this food, it'll be true.Bei dem Essen hier wird das bald wirklich der Fall seinBatman Begins (2005)
He has, up until now, been operating under his real name, Ilija Korjenic, though that is highly unlikely to still be the case.Er hat bis jetzt unter seinen echten Namen, Ilja Korjenic operiert, obwohl das höchstwahrscheinlich kaum noch der Fall sein wird. Hijack (2005)
if that happens, somebody's getting transferred to siberia.Wenn das der Fall sein wird, wird der jenige nach Sibirien abkommandiert. Splinter (2005)
Didn't stop you then, why this time?Es hat Sie sonst nicht aufgehalten. Warum sollte es dieses mal der Fall seinRap Payback (2006)
Sir, if that's the case, and it's on its way to rendezvous with the rest of the Ori fleet,Sir, sollte das der Fall sein... und das Schiff ist unterwegs, um sich der Ori-Flotte anzuschließen... Counterstrike (2006)
Which should be in any moment.Was jeden Moment der Fall sein kann. The Return: Part 2 (2006)
Of course, if we don't find Sloane, that may not be very long from now.Wenn wir Sloane nicht finden, könnte das schon bald der Fall seinAll the Time in the World (2006)
It's a reasonable assumptionHätte ja durchaus der Fall sein können. Stolen (2006)
I say we just start pounding the pavement, or the-the dirt, as the case may be.Ich würde sagen, wir klappern einfach die Straßen ab. Oder den Dreck, wie es der Fall sein könnte. The Gringos (2006)
I don't wanna say anything cruel, which I'm at risk of doing at this moment.Ich möchte nichts Garstiges sagen, was der Fall sein könnte, wenn wir jetzt reden. Blackout (2007)
It's better if you talk to one of my friends who's going to be a father and has big problems.Sollte das der Fall sein, rede ich lieber über einen Freund von mir... der Vater werden sollte und echte Probleme hatte. Captain... Elite Squad (2007)
You know, not that Papi player thing you do to death.Ja, ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit der Fall sein wird. Baby, dann warte ich auf dich. Lacy Lilting Lyrics (2007)
Even the fat kids get these!Auch wenn es der Fall sein sollte... How the Other Half Lives (2008)

German-Thai: Longdo Dictionary
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das dürfte der Fall sein.That might well be so. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top