ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeer

JH IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeer-, *jeer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeer(n) คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation
jeer(vi) เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jeer at(phrv) เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน, Syn. laught at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeer(เจียร์) { jeered, jeering, jeers } v., n. (การ) เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock, sneer

English-Thai: Nontri Dictionary
jeer(vi) เยาะเย้ย, โห่, หัวเราะเยาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeerHis classmates' jeers reduced him to tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัน(v) jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
การเย้ยหยัน(n) jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[hāpā] (v) EN: boo ; jeer ; heckle  FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[hō] (v) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer  FR: huer ; conspuer
ตลก[talok] (v) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool  FR: plaisanter
เยาะ[yǿ] (v) EN: jeer at ; mock ; ridicule  FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[yoēi] (v) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule  FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[yǿyoēi] (v) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride  FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[yǿyoēi thākthāng] (v, exp) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JEER JH IH1 R
JEERS JH IY1 R Z
JEERED JH IH1 R D
JEERING JH IY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeer (v) ʤˈɪəʳr (jh i@1 r)
jeers (v) ʤˈɪəʳz (jh i@1 z)
jeered (v) ʤˈɪəʳd (jh i@1 d)
jeering (v) ʤˈɪəʳrɪŋ (jh i@1 r i ng)
jeeringly (a) ʤˈɪəʳrɪŋliː (jh i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s, vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s, vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P) [Add to Longdo]
罵声[ばせい, basei] (n) boos; jeers [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s, vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
野次;弥次[やじ, yaji] (n) hooting; jeering; heckling [Add to Longdo]
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r, vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P) [Add to Longdo]
冷評[れいひょう, reihyou] (n, vs) sarcasm; sneer; jeer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, n. [Cf. {Gear}.] (Naut.)
   (a) A gear; a tackle.
   (b) pl. An assemblage or combination of tackles, for hoisting
     or lowering the lower yards of a ship.
     [1913 Webster]
 
   {Jeer capstan} (Naut.), an extra capstan usually placed
    between the foremast and mainmast.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, v. i. [imp. & p. p. {Jeered}; p. pr. & vb. n.
   {Jeering}.] [Perh. a corrup. of cheer to salute with cheers,
   taken in an ironical sense; or more prob. fr. D. gekscheren
   to jeer, lit., to shear the fool; gek a fool (see 1st {Geck})
   + scheren to shear. See {Shear}, v.]
   To utter sarcastic or scoffing reflections; to speak with
   mockery or derision; to use taunting language; to scoff; as,
   to jeer at a speaker.
   [1913 Webster]
 
      But when he saw her toy and gibe and jeer. --Spenser.
 
   Syn: To sneer; scoff; flout; gibe; mock.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, v. t.
   To treat with scoffs or derision; to address with jeers; to
   taunt; to flout; to mock at.
   [1913 Webster]
 
      And if we can not jeer them, we jeer ourselves. --B.
                          Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, n.
   A railing remark or reflection; a scoff; a taunt; a biting
   jest; a flout; a jibe; mockery.
   [1913 Webster]
 
      Midas, exposed to all their jeers,
      Had lost his art, and kept his ears.   --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeer
   n 1: showing your contempt by derision [syn: {jeer}, {jeering},
      {mockery}, {scoff}, {scoffing}]
   v 1: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at
      the speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack},
      {gibe}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top