ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アルファベット順

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アルファベット順-, *アルファベット順*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.たいていの病院ではカルテはアルファベット順に保管されている。
The entry words are arranged alphabetically.見出し語はアルファベット順に並んでいます。
Let's classify the names of the students alphabetically.生徒の名前をアルファベット順に分けよう。
All the names are listed in alphabetical order.名前はすべてアルファベット順に載っています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First name starts with an "A" and moves forward, the last names starts with "Z" and moves backward.[JA] 名前は Aから始まりアルファベット順に 名字は Zから始まり アルファベットの逆順に Dead Man's Switch (2013)
I alphabetized them.[JA] ああ アルファベット順 Cede Your Soul (2015)
So, while re-alphabetizing every single file in here... just a riveting activity, sir... there was this.[JA] ファイルをアルファベット順に整理... ワクワクする仕事ですが― Drive (2016)
I cross-referenced them by year, and alphabetically, so...[JA] 相互参照の印付けたから 年度別、アルファベット順、だから The Accountant (2016)
Start alphabetizing.[JA] アルファベット順にしてくれ Drive (2016)
You have all your videotapes alphabetized and on index cards?[JA] 君、全部のビデオをアルファベット順に インデックスカードを作ってるの? When Harry Met Sally... (1989)
Should I answer chronologically or alphabetically?[JA] 年代順かそれとも アルファベット順に答えようか? Sherlock Holmes (2009)
The names of all your buyers, alphabetically would help.[JA] バイヤーの名前をアルファベット順に すべて言ってもらおうか。 The Magical Place (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top