Search result for

derivative

(61 entries)
(0.0566 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derivative-, *derivative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derivative[N] คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์), See also: คำที่กลายมา, Syn. doublet, paronym
derivative[ADJ] ลอกแบบมาจากสิ่งอื่น, See also: ไม่ใช่ต้นกำเนิด, Syn. imitateed, secondhand original
derivative[N] สิ่งที่พัฒนามาจากสิ่งอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derivative(ดีริฟ'วะทิฟว) adj.,n. (สิ่งที่,คำ) ซึ่งได้มาจากที่อื่น,เป็นอนุพันธุ์,ซึ่งแตกกิ่งสาขามา,ไม่ใช่ต้นฉบับ,อนุพันธุ์, Syn. derived
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)

English-Thai: Nontri Dictionary
derivative(adj) ซึ่งได้รับมา,ซึ่งแตกออกมา,ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขามา
derivative(n) คำแผลง,คำที่แตกมา,สิ่งที่ได้มา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
derivative actionการกระทำแบบอนุพันธ์ มีความหมายเหมือนกับ derivative control [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative actionการฟ้องคดีโดยผู้ถือหุ้นแทนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative controlการควบคุมแบบอนุพันธ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative possessionการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative tort๑. ความรับผิดเพราะการละเมิดของผู้อื่น๒. ความรับผิดทางแพ่งเนื่องจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative; differential coefficientอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์
ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
derivative of a functionอนุพันธ์ของฟังก์ชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f(x) เทียบกับ x ในขณะใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Derivative securitiesตราสารอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
Derivativesตราสารอนุพันธ์
เป็นสัญญาทางการเงินระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปเพื่อตกลงกันซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินในปัจจุบัน แต่ทำการส่งมอบและชำระราคากันในอนาคต โดยอัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรอื่น อาทิเช่น ราคาหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย หรือราคาสินค้าใด ๆ [ตลาดทุน]
Derivativesอนุพันธ์ [การแพทย์]
Derivatives warrantใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่อิงกับราคาหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์ ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้นตามราคาและระยะเวลาที่กำหนด [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do. It fails as drama/science fiction, and it's hopelessly derivative.ถูกต้อง มันไม่คู่ควรเป็นหนังวิทยาศาสตร์ The Large Hadron Collision (2010)
Everything I've been coming up with is completely derivative of everything at the Henry.งานที่ฉันทำออกมาตอนนี้ เหมือนงานที่มีอยู่.. เกือบทุกงานที่ร้านเฮนรี่เลย 50/50 (2011)
She's currently helping set up a secondary derivative market which would allow overseas car firms to hedge their investments against potential advancements in battery technology.ตอนนี้เธอกำลังช่วยสร้างตลาดรองของตลาดอนุพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทผลิตรถยนต์จากต่างประเทศ สามารถป้องกันการลงทุนของพวกเขา The Cohabitation Formulation (2011)
A little derivative. I'm not sure he's the real deal.เกิดอะไรขึ้น? The Art of Getting By (2011)
So I noticed you aren't using derivatives...อย่างที่ผมสังเกตมาว่า คุณไม่ได้ฟ้องคดี... Suspicion Song (2011)
- Derivatives and futures... - OK.การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในอนาคต \ โอเค Fire: Part 1 (2013)
He takes the derivative, and he solves the equation.ใส่อนุพันธ์เข้าไปซะ และเขาก็แก้สมการได้สำเร็จ The Cooper/Kripke Inversion (2013)
And Congress had no choice but to break up the big banks and regulate the mortgage and derivatives industries.และการประชุมก็ไม่มีทางเลือก ที่จะเลิก ธนาคารขนาดใหญ่และควบคุม สินเชื่อที่อยู่อาศัยและอนุพันธ์ อุตสาหกรรม The Big Short (2015)
Hmm. Too derivative.อืม อนุพันธ์เกินไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All you had to do was track the manufacturing dates offset by weather and the derivative of the Nikkei lndex.ที่ต้องทำคือตามวันที่ผลิต หมึกที่เลอะจากอากาศ และจาก ดัชนีนิเกอิ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The guy was poisoned. Toxic derivative of pentothal.เขาถูกวางยา เป็นสารประเภทกดประสาท Chuck Versus the Truth (2007)
An ergoline derivative.สารสังเคราะห์ในเลือด อนุพันธของสารเออร์กอลิน The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
derivativeMaths. Homework's about derivatives, but I really can't seem to cope with it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกคำ[N] derivative, See also: sub-vocabulary, Syn. ศัพท์ตาม, ศัพท์ย่อย, Thai definition: เรียกคำ 2 คำเมื่อเอามาประสมกันแล้วมีความหมายต่างไปจากคำเดิมว่า ลูกคำของคำตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน [n. exp.] (anuphan khøng fangchan) EN: derivative of a function   
ระบบการซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (rabop kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures exchange ; derivatives exchange   
ระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ [n. exp.] (rabop kān seūkhāi trāsān anuphan) EN: futures exchange ; derivatives exchange   
ตราสารอนุพันธ์ [n. exp.] (trāsān anuphan) EN: derivative   

CMU English Pronouncing Dictionary
DERIVATIVE    D ER0 IH1 V AH0 T IH0 V
DERIVATIVES    D ER0 IH1 V AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derivative    (n) (d i1 r i1 v @ t i v)
derivatives    (n) (d i1 r i1 v @ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Funktionalmatrix {f} [math.]derivative matrix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレジットデリバティブ[, kurejittoderibateibu] (n) credit derivative [Add to Longdo]
デリバティブ[, deribateibu] (n) derivative (stock) [Add to Longdo]
ポリチオフェン誘導体[ポリチオフェンゆうどうたい, porichiofen yuudoutai] (n) polythiophene derivative [Add to Longdo]
導関数[どうかんすう, doukansuu] (n) {math} derivative; derived function [Add to Longdo]
二次創作[にじそうさく, nijisousaku] (n) (See 同人誌) derivative work (e.g. alt. world, side story, doujinshi, fanfiction, etc.); derived work [Add to Longdo]
派生語[はせいご, haseigo] (n) {ling} derivative (word) [Add to Longdo]
派生的[はせいてき, haseiteki] (adj-na) derivative; secondary [Add to Longdo]
派生文献[はせいぶんけん, haseibunken] (n) {comp} derivative document [Add to Longdo]
偏導関数[へんどうかんすう, hendoukansuu] (n) partial derivative [Add to Longdo]
躍度[やくど, yakudo] (n) {physics} jerk (derivative of acceleration with respect to time) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导数[dǎo shù, ㄉㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] derivative [Add to Longdo]
次生[cì shēng, ㄘˋ ㄕㄥ, ] derivative; secondary; sub- [Add to Longdo]
派生词[pài shēng cí, ㄆㄞˋ ㄕㄥ ㄘˊ, / ] derivative word [Add to Longdo]
金融衍生工具[jīn róng yǎn shēng gōng jù, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˇ ㄕㄥ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, ] derivatives (finance) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
派生文献[はせいぶんけん, haseibunken] derivative document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Derivative \De*riv"a*tive\, a. [L. derivativus: cf. F.
     d['e]rivatif.]
     Obtained by derivation; derived; not radical, original, or
     fundamental; originating, deduced, or formed from something
     else; secondary; as, a derivative conveyance; a derivative
     word.
     [1913 Webster]
  
     2. Hence, unoriginal (said of art or other intellectual
        products.
        [PJC]
  
     {Derivative circulation}, a modification of the circulation
        found in some parts of the body, in which the arteries
        empty directly into the veins without the interposition of
        capillaries. --Flint. -- {De*riv"a*tive*ly}, adv. --
        {De*riv"a*tive*ness}, n.
        [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Derivative \De*riv"a*tive\, n.
     1. That which is derived; anything obtained or deduced from
        another.
        [1913 Webster]
  
     2. (Gram.) A word formed from another word, by a prefix or
        suffix, an internal modification, or some other change; a
        word which takes its origin from a root.
        [1913 Webster]
  
     3. (Mus.) A chord, not fundamental, but obtained from another
        by inversion; or, vice versa, a ground tone or root
        implied in its harmonics in an actual chord.
        [1913 Webster]
  
     4. (Med.) An agent which is adapted to produce a derivation
        (in the medical sense).
        [1913 Webster]
  
     5. (Math.) A derived function; a function obtained from a
        given function by a certain algebraic process.
        [1913 Webster]
  
     Note: Except in the mode of derivation the derivative is the
           same as the differential coefficient. See {Differential
           coefficient}, under {Differential}.
           [1913 Webster]
  
     6. (Chem.) A substance so related to another substance by
        modification or partial substitution as to be regarded as
        derived from it; thus, the amido compounds are derivatives
        of ammonia, and the hydrocarbons are derivatives of
        methane, benzene, etc.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  derivative
      adj 1: resulting from or employing derivation; "a derivative
             process"; "a highly derivative prose style"
      n 1: the result of mathematical differentiation; the
           instantaneous change of one quantity relative to another;
           df(x)/dx [syn: {derived function}, {derivative},
           {differential coefficient}, {differential}, {first
           derivative}]
      2: a compound obtained from, or regarded as derived from,
         another compound
      3: a financial instrument whose value is based on another
         security [syn: {derivative instrument}, {derivative}]
      4: (linguistics) a word that is derived from another word;
         "`electricity' is a derivative of `electric'"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top