ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deregulation

D IY0 R EH2 G Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deregulation-, *deregulation*
English-Thai: Longdo Dictionary
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deregulationการลดกฎเกณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Deregulationการผ่อนคลายกฎระเบียบ [TU Subject Heading]
Deregulation การยกเลิกกฎระเบียบ
กระบวนการยกเลิกกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่เป็นกฎหมายและมิใช่กฎหมายโดยตรงของรัฐ เพื่อการปล่อยเสรีแก่เอกชนให้ดำเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจ ที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฏระเบียบต่างๆ ที่ได้ครบคลุมไว้แต่เดิมลง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นให้สาขาเศรษฐกิจนั้นๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การยกเลิกระเบียบการห้ามนำเข้ารถยนต์ของไทย การยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมการนำเงินออกนอกประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deregulationGas is a little cheaper with self-service now that deregulation is kicking in.
deregulationIt is difficult to peg the direction of interest deregulation.
deregulationTherefore, they cannot catalyze deregulation without "external pressure".
deregulationThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปล่อยเสรี[n.] (kān plǿi sērī) EN: liberalization ; deregulation   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEREGULATION    D IY0 R EH2 G Y AH0 L EY1 SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンスカイ[, o-punsukai] (n) airline deregulation policy (wasei [Add to Longdo]
ディレギュレーション[, deiregyure-shon] (n) deregulation [Add to Longdo]
デレギュレーション[, deregyure-shon] (n) deregulation [Add to Longdo]
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations [Add to Longdo]
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deregulation
   n 1: the act of freeing from regulation (especially from
      governmental regulations) [syn: {deregulation},
      {deregulating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top