Search result for

arise

(74 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arise-, *arise*
Possible hiragana form: ありせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arise[VI] เกิดขึ้น, See also: บังเกิด, Syn. originate
arise[VI] ขึ้นสูง, See also: เคลื่อนที่ขึ้น, Syn. ascend
arise[VI] ลุกขึ้นจากเตียง, Syn. rise
arise from[PHRV] เป็นผลมาจาก, See also: มีผลมาจาก, Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
arise out of[PHRV] เป็นผลมาจาก, See also: มีผลมาจาก, Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arise(อะไรซ') vi. เกิดขึ้น,ลุกขึ้น,เป็นผลจาก -arisen (อะริส' เชิน) pp., Syn. sit up)
demilitarise(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz (s) ation n.
depolarisevt. เอาขั้วออก,ทำให้ไร้ขั้ว., See also: depolarisation n. ดูdepolarize depolarization n. ดูdepolarize
diarisevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
militarise(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
plagiarise(เพล'จะไรซ) vt.,vi. ขโมยความคิด,ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser,plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.
polarise(โพ'ลาไรซ) v. ทำให้เกิดขั้ว., See also: polarizable adj. polariser,polarizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arise(vi) เกิดขึ้น,ลุกขึ้น
arisen(vi) pp ของ arise

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arise, Sir Lancelot, Knight of Camelot.ยืนขึ้น เซอร์แลนซาลอต อัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
What can you do but arise from your tragedies.คุณสามารถทำอะไรที่เกิดโศกนาฎกรรม Heartbreak Library (2008)
And perhaps a new champion will arise.และบางที ผู้ชนะคนใหม่จะเกิดขึ้น Death Race (2008)
An opportunity has arisen.โอกาสมาถึงแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
It was from this turmoil that a hero would ariseสถานะการณ์สร้างวีระบุรุษ Three Kingdoms (2008)
Arise, Skeeto, sharif of Nottinghamia.ตื่นได้แล้ว,สกีโต ผู้ดูแลน๊อตติงแฮม Bedtime Stories (2008)
- When the dawn arise...- เมื่ออรุณ.. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- When the dawn arise the dagger's tip,- เมื่ออรุณสาดแสง ณ.ปลายกริซ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Ms. Hewes is prepared to extend herself should the need arise.คุณฮิวส์เตรียมจะเพิ่มความต้องการของเธอ Look What He Dug Up This Time (2009)
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ Episode #1.22 (2009)
Opportunity arises in the private rooms of restaurantsโอกาสมักจะเกิดขึ้นในห้องส่วนตัวของร้านอาหาร Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Arise, Sir Vidor, Knight of Camelot.ลุกขึ้น เซอร์ไวเดอร์ อัศวินแห่งคาร์เมล็อต The Sins of the Father (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ariseAccidents arise from carelessness.
ariseA new difficulty has arisen.
ariseAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
ariseAnother problem has arisen.
ariseEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
ariseFatal errors arise from carelessness.
ariseHow did this misunderstanding ever arise?
ariseMany accidents arise from carelessness.
ariseMy umbrella will serve for a weapon, should the occasion arise.
ariseShould anything arise, she will be prepared for it.
ariseSome unexpected difficulties have arisen.
ariseThe problem has arisen from your ignorance of the matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังเกิด[V] originate, See also: arise, Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
ดำเกิง[V] go up, See also: arise, ascend, spring up, Syn. ขึ้น, เถกิง, Ant. ลง, ตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially   FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
เขตปลอดทหาร[n. exp.] (khēt pløt thahān) EN: demilitarized zone   FR: zone démilitarisée [f]
เคยชิน[v.] (khoēichin) EN: be used to ; become familiar ; be accustomed   FR: être accoutumé ; être familiarisé
กลั้วคอ[v.] (klūakhø) EN: gargle ; rinse the mouth   FR: se gargariser
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir

CMU English Pronouncing Dictionary
ARISE    ER0 AY1 Z
ARISEN    ER0 IH1 Z AH0 N
ARISES    ER0 AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arise    (v) (@1 r ai1 z)
arisen    (v) (@1 r i1 z n)
arises    (v) (@1 r ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
サマライズ[, samaraizu] (n) summarize; summarise; (P) [Add to Longdo]
パリサイ人[パリサイじん, parisai jin] (n) Pharisee [Add to Longdo]
ファリサイ派;パリサイ派[ファリサイは(ファリサイ派);パリサイは(パリサイ派), farisai ha ( farisai ha ); parisai ha ( parisai ha )] (n) Pharisees [Add to Longdo]
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] (n) (1) generalization; generalisation; popularization; popularisation; (vs) (2) to generalize; to generalise; to popularize; to popularise [Add to Longdo]
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P) [Add to Longdo]
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line [Add to Longdo]
仮政府[かりせいふ, kariseifu] (n) provisional government [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arise \A*rise"\, n.
   Rising. [Obs.] --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arise \A*rise"\ ([.a]*r[imac]z"), v. i. [imp. {Arose}
   (-r[=o]z"); p. pr. & vb. n. {Arising}; p. p. {Arisen}
   (-r[i^]z"'n).]. [AS. [=a]r[imac]san; [=a] (equiv. to Goth.
   us-, ur-, G. er-, orig. meaning out) + r[imac]san to rise;
   cf. Goth. urreisan to arise. See {Rise}.]
   1. To come up from a lower to a higher position; to come
    above the horizon; to come up from one's bed or place of
    repose; to mount; to ascend; to rise; as, to arise from a
    kneeling posture; a cloud arose; the sun ariseth; he arose
    early in the morning.
    [1913 Webster]
 
   2. To spring up; to come into action, being, or notice; to
    become operative, sensible, or visible; to begin to act a
    part; to present itself; as, the waves of the sea arose; a
    persecution arose; the wrath of the king shall arise.
    [1913 Webster]
 
       There arose up a new king . . . which knew not
       Joseph.                --Ex. i. 8.
    [1913 Webster]
 
       The doubts that in his heart arose.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed; to issue; to spring.
    [1913 Webster]
 
       Whence haply mention may arise
       Of something not unseasonable to ask. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arise
   v 1: come into existence; take on form or shape; "A new
      religious movement originated in that country"; "a love
      that sprang up from friendship"; "the idea for the book
      grew out of a short story"; "An interesting phenomenon
      uprose" [syn: {originate}, {arise}, {rise}, {develop},
      {uprise}, {spring up}, {grow}]
   2: originate or come into being; "a question arose" [syn:
     {arise}, {come up}, {bob up}]
   3: rise to one's feet; "The audience got up and applauded" [syn:
     {arise}, {rise}, {uprise}, {get up}, {stand up}] [ant: {lie},
     {lie down}, {sit}, {sit down}]
   4: result or issue; "A slight unpleasantness arose from this
     discussion" [syn: {arise}, {come up}]
   5: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
     forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
     {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
     {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]
   6: take part in a rebellion; renounce a former allegiance [syn:
     {rebel}, {arise}, {rise}, {rise up}]
   7: get up and out of bed; "I get up at 7 A.M. every day"; "They
     rose early"; "He uprose at night" [syn: {get up}, {turn out},
     {arise}, {uprise}, {rise}] [ant: {bed}, {crawl in}, {go to
     bed}, {go to sleep}, {hit the hay}, {hit the sack}, {kip
     down}, {retire}, {sack out}, {turn in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top