ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arise

ER0 AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arise-, *arise*
Possible hiragana form: ありせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arise(vi) เกิดขึ้น, See also: บังเกิด, Syn. originate
arise(vi) ขึ้นสูง, See also: เคลื่อนที่ขึ้น, Syn. ascend
arise(vi) ลุกขึ้นจากเตียง, Syn. rise
arise from(phrv) เป็นผลมาจาก, See also: มีผลมาจาก, Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
arise out of(phrv) เป็นผลมาจาก, See also: มีผลมาจาก, Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arise(อะไรซ') vi. เกิดขึ้น, ลุกขึ้น, เป็นผลจาก -arisen (อะริส' เชิน) pp., Syn. sit up
demilitarise(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร, ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz s ation n.
depolarisevt. เอาขั้วออก, ทำให้ไร้ขั้ว., See also: depolarisation n. ดูdepolarize depolarization n. ดูdepolarize
diarisevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย, ทำให้เคยชิน, ทำให้รอบรู้, ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation, familiarization n. familiariser, familiarizer n.
militarise(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ, ระบุ, แจ้งละเอียด, แยกรายละเอียด, เจาะจง, กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน, เจ้าระเบียบ, พวกมือถือสากปากถือศีล, สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก, ผู้ที่หลอกลวง, สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
plagiarise(เพล'จะไรซ) vt., vi. ขโมยความคิด, ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser, plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.
polarise(โพ'ลาไรซ) v. ทำให้เกิดขั้ว., See also: polarizable adj. polariser, polarizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arise(vi) เกิดขึ้น, ลุกขึ้น
arisen(vi pp ของ) arise

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me, when is the occasion going to arise for him to employ this word?บอกฉันหน่อย, เมื่อไหร่ที่เขาจะได้ใช้ คำๆ นี้จริงๆ The Education of Little Tree (1997)
They arise from what is passing at the time.มันเกิดขึ้นเอง จากสิ่งผ่านมาในเวลานั้นครับ Pride & Prejudice (2005)
Your enemies arise from your mind.ศัตรูของเจ้าเกิดจากจิตใจของเจ้า Milarepa (2006)
- This way. - This does not arise in his home. This leads him - to leave.ทางนี้ แต่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านของเขา บ้าหน่า คุณนั้นแหละที่ผิด, ไม่ใช่ฉัน Paranormal Activity (2007)
What can you do but arise from your tragedies.คุณสามารถทำอะไรที่เกิดโศกนาฎกรรม Heartbreak Library (2008)
- When the dawn arise the dagger's tip, - เมื่ออรุณสาดแสง ณ.ปลายกริซ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ Episode #1.22 (2009)
Opportunity arises in the private rooms of restaurantsโอกาสมักจะเกิดขึ้นในห้องส่วนตัวของร้านอาหาร Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
It means the depression that arises from comparing the world as it is to a hypothetical, idealized world.แปลว่า อาการหดหู่เกิดจาก เปรียบเทียบโลกที่เป็นอยู่ กับโลกสมมุติในอุดมคติ The Maternal Congruence (2009)
I think that the questions that arise from science they give us some sort of notion that Jesus is a God.ตอนนี้ถ้าคุณนึกภาพการจัดเรียงของ ผู้สร้างบางอย่างที่สันนิษฐานว่ามี ซับซ้อนมากขึ้นกว่าสิ่งที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ฉันที่ก้าวถอยหลัง Is There a Creator? (2010)
Arise Sir Lancelot, Knight of Camelot.ให้ ท่านแลนสล๊อต เป็นอัศวินของแคมเมอรอท The Coming of Arthur: Part Two (2010)
Arise Sir Gwaine, Knight of Camelot.ให้ ท่านเกวน เป็นอัศวินของแคมเมอรอท The Coming of Arthur: Part Two (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ariseAccidents arise from carelessness.
ariseA new difficulty has arisen.
ariseAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
ariseAnother problem has arisen.
ariseEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
ariseFatal errors arise from carelessness.
ariseHow did this misunderstanding ever arise?
ariseMany accidents arise from carelessness.
ariseMy umbrella will serve for a weapon, should the occasion arise.
ariseShould anything arise, she will be prepared for it.
ariseSome unexpected difficulties have arisen.
ariseThe problem has arisen from your ignorance of the matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังเกิด(v) originate, See also: arise, Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
ดำเกิง(v) go up, See also: arise, ascend, spring up, Syn. ขึ้น, เถกิง, Ant. ลง, ตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate  FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บ้วนปาก[būanpāk] (v, exp) EN: rinse one's mouth ; gargle  FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ฝึกซ้อม[feuksøm] (v) EN: practice ; drill ; coach  FR: entraîner ; familiariser
เจน[jēn] (v) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful  FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
เขตปลอดทหาร[khēt pløt thahān] (n, exp) EN: demilitarized zone  FR: zone démilitarisée [ f ]
เคยชิน[khoēichin] (v) EN: be used to ; become familiar ; be accustomed  FR: être accoutumé ; être familiarisé
กลั้วคอ[klūakhø] (v) EN: gargle ; rinse the mouth  FR: se gargariser
เกิด[koēt] (v) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate  FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดขึ้น[koētkheun] (v) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form  FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARISE ER0 AY1 Z
ARISEN ER0 IH1 Z AH0 N
ARISES ER0 AY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arise (v) ˈərˈaɪz (@1 r ai1 z)
arisen (v) ˈərˈɪzn (@1 r i1 z n)
arises (v) ˈərˈaɪzɪz (@1 r ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がりせん;ガリセン[garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
サマライズ[samaraizu] (n) summarize; summarise; (P) [Add to Longdo]
パリサイ人[パリサイじん, parisai jin] (n) Pharisee [Add to Longdo]
ファリサイ派;パリサイ派[ファリサイは(ファリサイ派);パリサイは(パリサイ派), farisai ha ( farisai ha ); parisai ha ( parisai ha )] (n) Pharisees [Add to Longdo]
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] (n) (1) generalization; generalisation; popularization; popularisation; (vs) (2) to generalize; to generalise; to popularize; to popularise [Add to Longdo]
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P) [Add to Longdo]
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line [Add to Longdo]
仮政府[かりせいふ, kariseifu] (n) provisional government [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arise \A*rise"\, n.
   Rising. [Obs.] --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arise \A*rise"\ ([.a]*r[imac]z"), v. i. [imp. {Arose}
   (-r[=o]z"); p. pr. & vb. n. {Arising}; p. p. {Arisen}
   (-r[i^]z"'n).]. [AS. [=a]r[imac]san; [=a] (equiv. to Goth.
   us-, ur-, G. er-, orig. meaning out) + r[imac]san to rise;
   cf. Goth. urreisan to arise. See {Rise}.]
   1. To come up from a lower to a higher position; to come
    above the horizon; to come up from one's bed or place of
    repose; to mount; to ascend; to rise; as, to arise from a
    kneeling posture; a cloud arose; the sun ariseth; he arose
    early in the morning.
    [1913 Webster]
 
   2. To spring up; to come into action, being, or notice; to
    become operative, sensible, or visible; to begin to act a
    part; to present itself; as, the waves of the sea arose; a
    persecution arose; the wrath of the king shall arise.
    [1913 Webster]
 
       There arose up a new king . . . which knew not
       Joseph.                --Ex. i. 8.
    [1913 Webster]
 
       The doubts that in his heart arose.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed; to issue; to spring.
    [1913 Webster]
 
       Whence haply mention may arise
       Of something not unseasonable to ask. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arise
   v 1: come into existence; take on form or shape; "A new
      religious movement originated in that country"; "a love
      that sprang up from friendship"; "the idea for the book
      grew out of a short story"; "An interesting phenomenon
      uprose" [syn: {originate}, {arise}, {rise}, {develop},
      {uprise}, {spring up}, {grow}]
   2: originate or come into being; "a question arose" [syn:
     {arise}, {come up}, {bob up}]
   3: rise to one's feet; "The audience got up and applauded" [syn:
     {arise}, {rise}, {uprise}, {get up}, {stand up}] [ant: {lie},
     {lie down}, {sit}, {sit down}]
   4: result or issue; "A slight unpleasantness arose from this
     discussion" [syn: {arise}, {come up}]
   5: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
     forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
     {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
     {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]
   6: take part in a rebellion; renounce a former allegiance [syn:
     {rebel}, {arise}, {rise}, {rise up}]
   7: get up and out of bed; "I get up at 7 A.M. every day"; "They
     rose early"; "He uprose at night" [syn: {get up}, {turn out},
     {arise}, {uprise}, {rise}] [ant: {bed}, {crawl in}, {go to
     bed}, {go to sleep}, {hit the hay}, {hit the sack}, {kip
     down}, {retire}, {sack out}, {turn in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top