Search result for

go under

(38 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go under-, *go under*
English-Thai: Longdo Dictionary
go under(vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go under[PHRV] ลอดข้างใต้, See also: มุดข้างใต้, ผ่านด้านล่าง
go under[PHRV] (สิ่งที่ลอย) จม
go under[PHRV] ล้มเหลว, See also: ล้มละลาย
go under[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
go under[PHRV] จัดอยู่ในกลุ่มหรือประเภทของ, Syn. come under
go under[PHRV] จัดอยู่ในกลุ่มของ, Syn. come under
go under[PHRV] รู้จักกันในนามของ, Syn. go by
go under[PHRV] จัดอยู่ในกลุ่มของ
go under[PHRV] รู้จักกันในนามของ, See also: ไปในนามของ, ใช้ชื่อว่า, Syn. go by
go under the knife[IDM] เข้ารับการผ่าตัด, See also: เข้าผ่าตัด, ถูกผ่าตัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll go undercover.เราต้องไปกันแล้ว Day of the Dead (2008)
Not without being seen. What about the neighbors, uh, somewhere we can be staged from, you know, go under and up?แล้วบ้านข้างๆล่ะ เราเข้าไปที่นั่นก่อน แล้วเ่อ่อ ขุดดินมุดเข้าไปไง Breaking and Entering (2008)
Go understanding, which makes Greene, is not something impromptu.Go understanding, which makes Greene, is not something impromptu. Quantum of Solace (2008)
How could she go undercover?แล้วหล่อนจะเป็นสายลับได้ยังไง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We can't go under it, we can't go over it.ไปข้างใต้ก็ไม่ได้ ข้างบนก็ไม่ได้ Greatness Achieved (2008)
- Then she's gotta go under. - Alright, lets get some shovels--ดังนั้น เธอก็ต้องไปด้านล่างแทน/ โอเค งั้นไปเอาพลั่วมา Prison Break: The Final Break (2009)
I'm gonna go underground.ฉันจะหายตัวไป เดี๋ยวจะบอก ว่าต้องส่งค่าจ้างกับโบนัสไปไหน Duplicity (2009)
Okay, I don't want to go under.เอาละ, ฉันไม่ต้องการจะไปลึกกว่านี้ The Fourth Kind (2009)
Or maybe kal-El wanted chloe to go under a different nameบางทีคาล-เอลอาจจะอยากให้โคลอี้เปลี่ยนชื่อใหม่ Legion (2009)
Rats go underground. not waldorfs.หนูวิ่งทั่วใต้พื้นดิน นั่นไม่ใช่วอลดอฟ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Yeah, and if it does get out, whoever did this Might go underground or destroy their samples.ใช่ แล้วถ้ามันแพร่ออกไป ใครก็ตามที่จะเรื่องนี้จะใช้เป็นกรณีตัวอย่าง Amplification (2009)
You can't go under the knife and leave me a note.-ฉันกะจะเพจบอกคุณ Tainted Obligation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go underIf we don't make a last ditch stand at winning that contract, we may very well go under.
go underIf you go underwater, hold your nose and blow (to clear your ears).
go underMany crimes go underreported.
go underPitching camp on sand banks that go under at high tide is a truly stupid thing to do.
go underWhen you take shelter, make sure you go under a big tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอด[V] pass through, See also: go under, go through, Syn. ผ่าน, ทะลุ, Example: มุมตึกยังคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหน้าต่างที่ปิดสนิท, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบน
ล่มจม[V] become bankrupt, See also: go under, become insolvent, be broke, be destitute, be impoverished, go to ruin, collapse, Syn. สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เขาทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อไม่ให้บริษัทล่มจม, Thai definition: สูญเสียเงินทองข้าวของจนหมดตัวหรือเกือบหมดตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of   FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) to dive (into or under water); to get in; to go underground [Add to Longdo]
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P) [Add to Longdo]
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed [Add to Longdo]
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go under
   v 1: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn:
      {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float},
      {swim}]
   2: disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
     [syn: {set}, {go down}, {go under}] [ant: {ascend}, {come
     up}, {rise}, {uprise}]
   3: be called; go by a certain name; "She goes by her maiden name
     again" [syn: {go by}, {go under}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top