ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obtain

AH0 B T EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtain-, *obtain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obtain(vt) ได้รับ, See also: ได้มา, Syn. gain, get, Ant. lose, forgo
obtain for(phrv) จัดหามาให้, Syn. get for, procure for
obtainable(adj) ที่สามารถได้มา, See also: ที่สามารถหามาได้, Syn. available, achievable
obtain from(phrv) ได้รับจาก, See also: ผลิตจาก, มาจาก, Syn. get from, get out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obtain(อับเทน') { obtained, obtaining, obtains } vt. ได้, ได้มา, ไปถึง, vi. แพร่หลาย, ประสบความสำเร็จ., See also: obtainable adj. obtainer n. obtainment n., Syn. get

English-Thai: Nontri Dictionary
obtain(vi) แพร่หลาย, ประสบผลสำเร็จ
obtain(vt) ได้รับ, เอา, บรรลุ, ได้มา, ไปถึง
obtainable(adj) หาได้, เอาได้, พอใช้ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtainได้มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)
And these grounds we can obtain in the once forbidden zone.เเละยึดครองเขตต้องห้ามมาซะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
To obtain the seven limousines... my father used up his last favors with Mad Pete Trullo.การได้รับรถยนต์ลิมูซีนเจ็ดคัน พ่อของฉันเป็นผู้มีพระคุณครั้งสุดท้ายกับ แมด พีท ทรูโล The Blues Brothers (1980)
If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it.ถ้าเราได้เสรีภาพมาด้วยการฆ่า และนองเลือด ผมไม่เอาด้วย Gandhi (1982)
He poisons your minds to obtain that which he desires.เขาพิษจิตใจของคุณจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We obtain the soup pot. The soup pot.ก็จะได้หม้อซุป... Schindler's List (1993)
How does one obtain freedom?ทำอย่างไรตนจึงจะมีเสรีภาพ Bicentennial Man (1999)
To make the effects of this potion permanent the drinker must obtain his true love's kiss by midnight.เจ้านาย! จะให้ผลของยานี้อยู่ถาวร ผู้ดื่มจะต้องได้รับการจูบจากคนรัก Shrek 2 (2004)
The sort of person who plants evidence in order to obtain a conviction.โดยไม่มีอาวุธ เลือกหาโดยการสร้างพยานมาเพื่อให้คนนั้นรับโทษ Saw II (2005)
You were the arresting officer of all they cases. And you were the one who plant all the evidence used to obtain their convection.คุณใช้อำนาจหน้าที่ ในการยัดข้อหาให้กับคนพวกนั้น และ Saw II (2005)
But, note that you must obtain my approval before you move any troops.แต่จำไว้ว่าเจ้าต้องได้รับอนุญาติจากข้า ก่อนจะมีการเคลื่อนทัพใดๆก็ตาม Episode #1.8 (2006)
It's very simple, Mr. Farmer it's illegal to try to obtain such a high-grade fuel for private use.มันง่าย ๆ มาก คุณฟาร์มเมอร์ ...มันถูกกฎหมายที่จะเอา เชื้อเพลิงชั้นดีมาใช้เป็นการส่วนตัว The Astronaut Farmer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obtainAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
obtainAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
obtainBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
obtainCan you obtain this rare book for me?
obtainCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
obtainDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
obtainEvery effort will be made to obtain tickets to his showing.
obtainFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
obtainHe has such foreign books as you can't obtain in Japan.
obtainHe obtained a picture which Picasso had painted in his later years.
obtainHe obtained a post in the company.
obtainHe obtained a release from his debt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับได้(v) receive, See also: obtain, get, Example: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่, Thai Definition: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้
เก็บกิน(v) earn, See also: obtain, deserve, pick up, harvest, reap, Example: ครอบครัวของคนยุคใหม่นิยมฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อเก็บกินดอกเบี้ย, Thai Definition: เก็บผลประโยชน์
ฟาด(v) get, See also: obtain, acquire, Example: เขาเขียนนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์ ฟาดค่าเรื่องไปตอนละพันสองพัน, Thai Definition: ไดัรับ, Notes: (แสลง)
ได้มา(v) obtain, See also: gain, get, acquire, Syn. ได้รับ, Example: ความรู้นี้ได้มาตอนไปออกค่ายพัฒนาชนบท, Thai Definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตน
ตกเบิก(v) obtain back-pay, See also: receive overdue money, take remainder receipt, Example: ตกเบิกครั้งนี้ทำให้เขามีเงินก้อนใหญ่, Thai Definition: ได้รับเงินที่ค้างจ่ายย้อนหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
ใช้ได้[chaidāi] (v) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good
ได้[dāi = dai] (v) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain  FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้มา[dāi mā] (v) EN: acquire ; obtain ; gain ; get  FR: acquérir ; obtenir
ได้รับ[dāirap] (v) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner  FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ได้หย่า[dāi yā] (v, exp) EN: obtain a divorce  FR: obtenir le divorce
ฝันค้าง[fan khāng] (v, exp) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
กรรโชกทรัพย์[kanchōk sap] (v, exp) EN: obtain property by extorsion/blackmail
ประกันตัว[prakantūa] (v, exp) EN: bail out ; put up bail for ; go bail for ; obtain the release on bail  FR: cautionner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OBTAIN AH0 B T EY1 N
OBTAINS AH0 B T EY1 N Z
OBTAINED AH0 B T EY1 N D
OBTAINING AH0 B T EY1 N IH0 NG
OBTAINABLE AH0 B T EY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obtain (v) ˈəbtˈɛɪn (@1 b t ei1 n)
obtains (v) ˈəbtˈɛɪnz (@1 b t ei1 n z)
obtained (v) ˈəbtˈɛɪnd (@1 b t ei1 n d)
obtaining (v) ˈəbtˈɛɪnɪŋ (@1 b t ei1 n i ng)
obtainable (j) ˈəbtˈɛɪnəbl (@1 b t ei1 n @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得出[dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ, ] obtain (results); arrive at (a conclusion) #4,073 [Add to Longdo]
获准[huò zhǔn, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] obtain permission #15,115 [Add to Longdo]
获释[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] obtain release (from prison) #22,412 [Add to Longdo]
得救[dé jiù, ㄉㄜˊ ㄐㄧㄡˋ, ] obtain salvation #30,498 [Add to Longdo]
逼供信[bī gòng xìn, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄣˋ, ] obtain confessions by compulsion; confession under duress #162,993 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
得点[とくてん, tokuten] (n, vs) score; points made; marks obtained; runs; (P) #646 [Add to Longdo]
[とく, toku] (v2a-s, vt) (1) (See 得る・うる) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (2) (as 〜することを得, etc.) to be possible #716 [Add to Longdo]
得る[うる, uru] (suf) (1) (after the -masu stem of a verb) to be able to ...; can ...; (exp) (2) (See 得・う, 得る・える) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (P) #1,560 [Add to Longdo]
得る(P);獲る[える, eru] (v1, vt) (1) (獲る esp. refers to catching wild game, etc.) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (suf, v1, vt) (2) (得る only) (See 得ない, 得る・うる) (after the -masu stem of a verb) to be able to ..., can ...; (P) #1,560 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
入手[にゅうしゅ, nyuushu] (n, vs) obtaining; coming to hand; (P) #3,625 [Add to Longdo]
安心[あんじん, anjin] (n) { Buddh } obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) #9,149 [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1, vi, vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1, 捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) #13,130 [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
カナダバルサム[kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtain \Ob*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Obtained}; p. pr. & vb.
   n. {Obtaining}.] [F. obtenir, L. obtinere; ob (see {Ob-}) +
   tenere to hold. See {Tenable}.]
   [1913 Webster]
   1. To hold; to keep; to possess. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His mother, then, is mortal, but his Sire
       He who obtains the monarchy of heaven. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To get hold of by effort; to gain possession of; to
    procure; to acquire, in any way.
    [1913 Webster]
 
       Some pray for riches; riches they obtain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       By guileful fair words peace may be obtained.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It may be that I may obtain children by her. --Gen.
                          xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attain; gain; procure; acquire; win; earn.
 
   Usage: See {Attain}. -- To {Obtain}, {Get}, {Gain}, {Earn},
      {Acquire}. The idea of getting is common to all these
      terms. We may, indeed, with only a slight change of
      sense, substitute get for either of them; as, to get
      or to gain a prize; to get or to obtain an employment;
      to get or to earn a living; to get or to acquire a
      language. To gain is to get by striving; and as this
      is often a part of our good fortune, the word gain is
      peculiarly applicable to whatever comes to us
      fortuitously. Thus, we gain a victory, we gain a
      cause, we gain an advantage, etc. To earn is to
      deserve by labor or service; as, to earn good wages;
      to earn a triumph. Unfortunately, one does not always
      get or obtain what he has earned. To obtain implies
      desire for possession, and some effort directed to the
      attainment of that which is not immediately within our
      reach. Whatever we thus seek and get, we obtain,
      whether by our own exertions or those of others;
      whether by good or bad means; whether permanently, or
      only for a time. Thus, a man obtains an employment; he
      obtains an answer to a letter, etc. To acquire is more
      limited and specific. We acquire what comes to us
      gradually in the regular exercise of our abilities,
      while we obtain what comes in any way, provided we
      desire it. Thus, we acquire knowledge, property,
      honor, reputation, etc. What we acquire becomes, to a
      great extent, permanently our own; as, to acquire a
      language; to acquire habits of industry, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtain \Ob*tain"\, v. i.
   1. To gain or have a firm footing; to be recognized or
    established; to become prevalent or general; to prevail;
    as, the custom obtains of going to the seashore in summer.
    [1913 Webster]
 
       Sobriety hath by use obtained to signify temperance
       in drinking.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The Theodosian code, several hundred years after
       Justinian's time, did obtain in the western parts of
       Europe.                --Baker.
    [1913 Webster]
 
   2. To prevail; to succeed. [archaic and Rare] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       So run that ye may obtain.      --1 Cor. ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       There is due from the judge to the advocate, some
       commendation, where causes are fair pleaded;
       especially towards the side which obtaineth not.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obtain
   v 1: come into possession of; "How did you obtain the visa?"
   2: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of
     civilization do not find expression or receive an
     interpretation"; "His movie received a good review"; "I got
     nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive},
     {get}, {find}, {obtain}, {incur}]
   3: be valid, applicable, or true; "This theory still holds"
     [syn: {prevail}, {hold}, {obtain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top