ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

procure

P R OW0 K Y UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procure-, *procure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
procure(vt) จัดหามา, See also: จัดซื้อ, Syn. get, obtain, secure, buy
procurer(n) ผู้จัดหา (โดยเฉพาะชายที่จัดหาหญิงเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ), Syn. pander, whoremonger
procure for(phrv) จัดหาให้, Syn. get for, obtain for
procurement(n) การจัดหามา, See also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ, Syn. purchase, obtainment
procure from(phrv) ได้รับจาก, Syn. obtain from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา, หามาให้, ล่อลวง, หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, นำมาซึ่ง, ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี, แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain, win, contrive
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา, ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
procuress(โพรเคียว'เรส) n. หญิงที่เป็นprocurer (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
procure(vt) จัดหา, หามา, นำมาซึ่ง, ล่อลวง, เอามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procurementการจัดหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuremental of womanการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Procurementการจัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Procurementการจัดหา [TU Subject Heading]
Procurement of organs, tissues, etc., Tissue and organ procurementการจัดหาอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, ฯลฯ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
procurement(n)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were able to procure you a single at a table on the floor adjacent to Mr. Marshall's.We were able to procure you a single at a table adjacent to Mr. Marshall's. Maid in Manhattan (2002)
Now, how best to procure her confession?คราวนี้จะทำไงให้เธอ สารภาพนะ? V for Vendetta (2005)
I procure unique items for a select clientele.ฉันจัดหาของพิเศษ ให้ลูกค้าคนพิเศษ Bad Day at Black Rock (2007)
Yeah, I'm just calling to procure a hasty abortion.ฮัลโหล ค่ะ ฉันโทรมาเพราะ ต้องการทำแท้งอย่างเร่งด่วนน่ะค่ะ Juno (2007)
I can procure another body, of course.แต่ผมหาศพอื่นมาแทนได้ครับ Chapter Eight 'Villains' (2008)
You have 10 minutes to procure and deploy bio and chemical weapons.** ตุณมีเวลา 10นาทีในการปฎิบัติการ ** และปล่อยอาวุธเคมีชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
I could easily procure a couple of ticketsผมจะหาตั๋วสองใบได้ไม่ยาก Sherlock Holmes (2009)
Its very difficult to procure men of worthมันยากที่จะหาคนที่จะคู่ควร Legends (2010)
Procure the highest quality.หาชนิดคุณภาพสูงที่สุด Mark of the Brotherhood (2010)
Did you tell her you were originally sent by the Queen of Louisiana to procure her because of what she might be?โดยราชินีของรัฐหลุยเซียน่าเพื่อหลอกล่อเธอ เพราะสาเหตุจากสิ่งที่หล่อนเป็น? Evil Is Going On (2010)
My sister is in your country to procure a new drug pipeline from Mexico to the Canadian border.พี่สาวผมอยู่ในประเทศของคุณ เพื่อหาเส้นทางค้ายาใหม่ จากเม็กซิโกถึงชายแดนแคนาดา Spider and the Fly (2010)
You have come to London to procure a crew for your ship.เจ้ามาที่ลอนดอน เพื่อเกณฑ์ กะลาสีไปขึ้นเรือ ใช่มะ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
procureAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
procureWhere did you procure the information?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงดา(n) pimp, See also: procurer, Count Unit: คน, Notes: ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต (ภาษาปาก)
จัดซื้อ(v) purchase, See also: procure, Ant. ขาย, Example: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ, Thai Definition: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จัดซื้อจัดจ้าง(v) procure, See also: purchase, Example: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540, Thai Definition: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
จัดหา(v) provide, See also: procure, obtain, supply, Syn. หา, เฟ้นหา, Example: ทางราชการได้จัดหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อใช้ตลอดหน้าแล้งนี้, Thai Definition: ไปเลือกเฟ้นหามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
ให้[hai = hāi] (v) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award  FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
หามา[hā mā] (v, exp) FR: se procurer
จ้างงาน[jāng-ngān] (v) EN: employ ; hire ; contract ; procure  FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาให้[jathā hai] (v, exp) FR: fournir ; procurer
จัดซื้อ[jatseū] (v) EN: purchase ; procure
จัดที่ให้อยู่[jat thī hai yū] (v, exp) EN: accomodate ; provide lodging  FR: procurer un logement
แมงดา[maēngdā] (n) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo  FR: gigolo [ m ] ; souteneur [ m ] ; proxénète [ m ] ; maquereau [ m ] (très fam.)
ยกกระบัตร[yokkrabat] (n) EN: supply service of an army ; procurement service  FR: intendance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROCURE P R OW0 K Y UH1 R
PROCURED P R OW0 K Y UH1 R D
PROCURER P R OW0 K Y UH1 R ER0
PROCUREMENT P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T
PROCUREMENTS P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procure (v) prˈəkjˈuəʳr (p r @1 k y u@1 r)
procured (v) prˈəkjˈuəʳd (p r @1 k y u@1 d)
procurer (n) prˈəkjˈuəʳrər (p r @1 k y u@1 r @ r)
procures (v) prˈəkjˈuəʳz (p r @1 k y u@1 z)
procurers (n) prˈəkjˈuəʳrəz (p r @1 k y u@1 r @ z)
procuress (n) prˈɒkjurɪs (p r o1 k y u r i s)
procurement (n) prˈəkjˈuəʳmənt (p r @1 k y u@1 m @ n t)
procuresses (n) prˈɒkjurɪsɪz (p r o1 k y u r i s i z)
procurements (n) prˈəkjˈuəʳmənts (p r @1 k y u@1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate, #10,803 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴシップ[goshippu] (n) (1) gossip; (2) { comp } government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
加入権[かにゅうけん, kanyuuken] (n) NTT permission-to-procure-a-phone-line [Add to Longdo]
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan [Add to Longdo]
現地調達[げんちちょうたつ, genchichoutatsu] (n, vs) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
現調[げんちょう, genchou] (n, vs) (abbr) (See 現地調達) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
購買[こうばい, koubai] (n, vs) procurement; purchase; buying; (P) [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1, vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
手に入れる[てにいれる, teniireru] (exp, v1, vt) to obtain; to procure; (P) [Add to Longdo]
女衒[ぜげん, zegen] (n) (arch) someone who makes their living selling women into prostitution; pimp; procurer [Add to Longdo]
調進[ちょうしん, choushin] (n, vs) preparation; supplying; procurement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procure \Pro*cure"\, v. t. [imp. & p. p. {Procured}; p. pr. &
   vb. n. {Procuring}.] [F. procurer, L. procurare, procuratum,
   to take care of; pro for + curare to take care, fr. cura
   care. See {Cure}, and cf. {Proctor}, {Proxy}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring into possession; to cause to accrue to, or to
    come into possession of; to acquire or provide for one's
    self or for another; to gain; to get; to obtain by any
    means, as by purchase or loan.
    [1913 Webster]
 
       If we procure not to ourselves more woe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To contrive; to bring about; to effect; to cause.
    [1913 Webster]
 
       By all means possible they procure to have gold and
       silver among them in reproach.    --Robynson
                          (More's
                          Utopia) .
    [1913 Webster]
 
       Proceed, Solinus, to procure my fall. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To solicit; to entreat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The famous Briton prince and faery knight, . . .
       Of the fair Alma greatly were procured
       To make there longer sojourn and abode. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to come; to bring; to attract. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What unaccustomed cause procures her hither? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To obtain for illicit intercourse or prostitution.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Attain}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procure \Pro*cure"\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To pimp. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To manage business for another in court. [Scot.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 procure
   v 1: get by special effort; "He procured extra cigarettes even
      though they were rationed" [syn: {procure}, {secure}]
   2: arrange for sexual partners for others [syn: {pander},
     {pimp}, {procure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top