ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derelict

D EH1 R AH0 L IH2 K T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derelict-, *derelict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derelict[N] คนร่อนเร่, See also: คนจรจัด, Syn. pariah, vagrant
derelict[ADJ] ซึ่งละทิ้งหน้าที่ (ทางกฎหมาย), Syn. dutiful, reliable
derelict[ADJ] ถูกทอดทิ้ง, See also: ถูกทิ้งร้าง, Syn. deserted, relinquished
derelict[N] ผู้ละทิ้งหน้าที่ (ทางกฎหมาย)
derelict[N] สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง, See also: สิ่งที่ถูกทิ้งร้าง, อาคารร้าง
dereliction[N] การถูกทอดทิ้ง, See also: การทอดทิ้ง, การทิ้งร้าง, Syn. nonobservance, Ant. observance
dereliction[N] การละทิ้งหน้าที่, Syn. negligency, laxity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง,เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่,บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง,คนจรจัด,คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left ###A. dutiful คำศัพท์ย่อย:

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
derelictทรัพย์ที่ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derelict Land ที่ดินเสื่อมสภาพ
ที่ดินซึ่งเสียหายจากการอุตสาหกรรมหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากมีการฟื้นฟู [สิ่งแวดล้อม]
Dereliction of Dutyการละเลยต่อหน้าที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They stopped at a derelict factory outside Berlin.จอดอยู่ที่โรงงานนอกเมืองเบอร์ลิน Mission: Impossible III (2006)
I have filled out the papers formally charging you with dereliction of duty.ฉันเขียนรายงาน การละทิ้งหน้าที่ Flyboys (2006)
Frightened bilge rats aboard a derelict ship?เห็นหนูวิ่งตัวสั่น/Nอยู่บนเรือโทรมๆอย่างนั้นเหรอ? ไม่! ไม่! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
like some kind of a derelict mother who didn't even know her own son;เหมือนฉันมันเป็นคนงี่เง่าที่จำลูกชายตัวเองไม่ได้ Changeling (2008)
You a derelict mother? Or just plain nuts?คุณเป็นแม่ที่ไร้ความรับผิดชอบ หรือเป็นแค่ผู้หญิงบ้า Changeling (2008)
But sadly that means they're now capable of exposing the derelict activities committed on my watch.- เอาล่ะ ให้ผมตรวจดูหน่อย - ขยับไปข้างๆ G-Force (2009)
I don't know, man, but this whole block's gone derelict.ฉันไม่รู้สิ พวก เเต่ร้านนี้มันถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ Turning and Turning (2010)
See me, derelict.จ้องมาที่ตาของข้า Dark Shadows (2012)
Kind of derelict modern.แบบว่าแนวโมเดิร์นร้างๆ Truth and Consequences (2012)
Hanging around a derelict library with you, your poorly-socialized guard dog, and Bear here?โดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ห้องสมุดกับคุณ สังคมที่สงสารของคุณกับ สุนัขรักษาความปลอดภัย แล้วก็มีแบร์ด้วย? Trojan Horse (2013)
Yet another dereliction of duty.และอีกอย่าง สำหรับการละเลยหน้าที่ 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
He assembled a small team to create a message to any civilization that might, one day, encounter the derelict spacecraft.เขารวบรวมทีมงานที่มี ขนาดเล็กเพื่อสร้างข้อความ อารยธรรมที่อาจใดวันหนึ่ง พบยานอวกาศที่ถูกทิ้งร้าง Unafraid of the Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DERELICT    D EH1 R AH0 L IH2 K T
DERELICTS    D EH1 R AH0 L IH2 K T S
DERELICTS    D EH1 R AH0 L IH2 K S
DERELICTION    D EH2 R AH0 L IH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derelict    (j) dˈɛrəlɪkt (d e1 r @ l i k t)
dereliction    (n) dˌɛrəlˈɪkʃən (d e2 r @ l i1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilflose {m,f}; Hilfloser | Hilflosen {pl}derelict | derelicts [Add to Longdo]
nachlässig {adj}derelict [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
職務怠慢[しょくむたいまん, shokumutaiman] (n,adj-no) neglect (dereliction) of duty; negligence [Add to Longdo]
廃ビル[はいビル, hai biru] (n) abandoned building; derelict building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derelict \Der"e*lict\, a. [L. derelictus, p. p. of derelinquere
   to forsake wholly, to abandon; de- + relinquere to leave. See
   {Relinquish}.]
   1. Given up or forsaken by the natural owner or guardian;
    left and abandoned; as, derelict lands.
    [1913 Webster]
 
       The affections which these exposed or derelict
       children bear to their mothers, have no grounds of
       nature or assiduity but civility and opinion. --Jer.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Lost; adrift; hence, wanting; careless; neglectful;
    unfaithful.
    [1913 Webster]
 
       They easily prevailed, so as to seize upon the
       vacant, unoccupied, and derelict minds of his
       [Chatham's] friends; and instantly they turned the
       vessel wholly out of the course of his policy.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       A government which is either unable or unwilling to
       redress such wrongs is derelict to its highest
       duties.                --J. Buchanan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derelict \Der"e*lict\, n. (Law)
    (a) A thing voluntary abandoned or willfully cast away by
      its proper owner, especially a ship abandoned at sea.
    (b) A tract of land left dry by the sea, and fit for
      cultivation or use.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derelict
   adj 1: worn and broken down by hard use; "a creaky shack"; "a
       decrepit bus...its seats held together with friction
       tape"; "a flea-bitten sofa"; "a run-down neighborhood";
       "a woebegone old shack" [syn: {creaky}, {decrepit},
       {derelict}, {flea-bitten}, {run-down}, {woebegone}]
   2: forsaken by owner or inhabitants ; "weed-grown yard of an
     abandoned farmhouse" [syn: {abandoned}, {derelict},
     {deserted}]
   3: failing in what duty requires; "derelict (or delinquent) in
     his duty"; "neglectful of his duties"; "remiss of you not to
     pay your bills" [syn: {derelict}, {delinquent}, {neglectful},
     {remiss}]
   4: in deplorable condition; "a street of bedraggled tenements";
     "a broken-down fence"; "a ramshackle old pier"; "a tumble-
     down shack" [syn: {bedraggled}, {broken-down}, {derelict},
     {dilapidated}, {ramshackle}, {tatterdemalion}, {tumble-down}]
   n 1: a person without a home, job, or property
   2: a ship abandoned on the high seas [syn: {abandoned ship},
     {derelict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top