ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bowler

B OW1 L ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowler-, *bowler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowler[N] หมวกทรงกลมสีดำมีขอบโค้ง, Syn. bowler hat, derby
bowler[N] ผู้เล่นที่ขว้างบอลให้กับผู้ตี (กีฬาคริกเก็ต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bowler hatหมวกกลมทรงสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bowlers don't expect miracles.ในฐานะที่เป็นสนามก็จะสอน ความเพียร How I Won the War (1967)
What rotten bowlers.สิ่งที่เน่าเลอร์ส โอเคขับรถบน How I Won the War (1967)
I'm the only bleeding bowler in the Second Army.กะลาพวกเขาได้มีในกองทัพที่ สอง How I Won the War (1967)
Look at them, Philby. All alike. All in identical bowler hats.ดูสวมหมวกทรงกะลาตาม ๆ กัน The Time Machine (2002)
I want them to run along this street and knock off every bowler they see.ปัดหมวกกะลาออกจากทุกหัว The Time Machine (2002)
I'm all bowler hat.ไม่ ผมมันพวกหมวกกะลาครอบ The Time Machine (2002)
And they all wear identical bowler hats.ทุกคนสวมหมวกกะลาครอบ The Time Machine (2002)
On your toes, gentlemen. No singles. Bowler's end, bowler's end.พร้อมนะหนุ่มๆ คงไม่ได้วิ่งหรอก วิ่งเลย วิ่งเลย Becoming Jane (2007)
Bowler's end! Move yourself, you lout!จะถึงแล้ว วิ่งเร็วๆ นายออกแล้ว Becoming Jane (2007)
Attention, all bowlers:โปรดฟังทางนี้ นักโบลว์ลิ่ง The Wheaton Recurrence (2010)
Is your mother a good or poor bowler?แม่ของนายดยนโบลว์เก่งหรือห่วยแตก The Wheaton Recurrence (2010)
In fact, I'm a great bowler.ที่จริง ฉันเล่นเก่งขั้นเซียนเลย Pack Mentality (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOWLER    B OW1 L ER0
BOWLERS    B OW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bowler    (n) bˈoulər (b ou1 l @ r)
bowlers    (n) bˈouləz (b ou1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filzhut {m}bowler hat; felt hat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーラーハット[, bo-ra-hatto] (n) (See 山高帽子) bowler hat [Add to Longdo]
ボウラー[, boura-] (n) bowler [Add to Longdo]
山高帽[やまたかぼう, yamatakabou] (n) (abbr) (See 山高帽子) bowler hat [Add to Longdo]
山高帽子[やまたかぼうし, yamatakaboushi] (n) derby; bowler (hat) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowler \Bowl"er\, n.
   One who plays at bowls, or who rolls the ball in cricket or
   any other game.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowler \Bowl"er\, n. [From 2d {Bowl}.]
   A derby hat. [Eng.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bowler
   n 1: a cricketer who delivers the ball to the batsman in cricket
   2: a player who rolls balls down an alley at pins
   3: a felt hat that is round and hard with a narrow brim [syn:
     {bowler hat}, {bowler}, {derby hat}, {derby}, {plug hat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top