Search result for

thatch

(63 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thatch-, *thatch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thatch[SL] ขนที่อวัยวะเพศ
thatch[N] หลังคาใบจาก, Syn. roof covering, straw roofing, thatching
thatch[N] สิ่งที่ใช้มุงหลังคา
thatch[N] ผมที่หยาบและรุงรังเหมือนฟางมุงหลังคา
thatch[VT] มุงหลังคาด้วยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
thatch(n) จาก,ฟาง
thatch(vt) มุงจาก,มุงหลังคา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, Thatcher, the transplant board has a rule here.ที่นี่มีกฎอยู่ ผู้ติดเหล้าจะต้องงดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปี Tainted Obligation (2009)
You have a disease, Thatcher.คุณจะหยุดมันไม่ได้ Tainted Obligation (2009)
You have a disease, Thatcher.คุณป่วยนะ แธ็ทเชอร์ New History (2009)
Thank you, Mrs. Thatcher.ขอบคุณนะ คุณแทตเชอร์ You Smell Like Dinner (2011)
Fuckin' Thatcher. That cunt could drive the Pope to drink.แทตเชอร์บ้าบอไร นังนั่นคงนั่งดริ๊งค์อยู่กับพระสันตะปาปานู่น You Smell Like Dinner (2011)
I'm Margaret Thatcher Dog.ฉันคือหมา มากาเรต เทชเชอ Big Brother (2012)
To live in a thatched cottage lit by fireflies together with youนายมัวแต่ทำอะไรอยู่ Operation Proposal (2012)
Jake Thatcher... Disappeared.เจค แท็ทเชอร์หายตัวไป Adventures in Fae-bysitting (2013)
Mmhm, he was skulking around the Thatcher house, looking at us in the window.เขามาด้อมๆ อยู่ แถวบ้านแท็ทเชอร์ แอบมองผ่านหน้าต่าง Adventures in Fae-bysitting (2013)
What about Jake Thatcher?เจค แท็ทเชอร์ล่ะ Adventures in Fae-bysitting (2013)
Bill and Mara Thatcher last night, and get this:วันที่เธออาละวาดใส่ครอบครัวคุณที่ร้าน Bent Elbow. Pilot (2013)
You are under arrest for the murder of Bill Thatcher.คุณถูกจับกุม ข้อหาฆาตกรรมบิล แทชเชอร์ Today I Am a Witch (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาก[n.] (jāk) EN: thatch   FR: chaume [m]
หลังคาจาก[n. exp.] (langkhā jāk) EN: thatched roof ; atap roof   FR: toit de chaume [m]
มาร์กาเร็ต แธตเชอร์[n. prop.] (Mākāret Thaētchoē) EN: Margaret Thatcher   FR: Margaret Thatcher
มุง[v.] (mung) EN: roof ; cover with roofing ; thatch   FR: couvrir un toit
นกไต่ไม้[n.] (nok taimāi) EN: nuthatch   FR: sittelle [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi nāphāk kammayī) EN: Velvet-fronted Nuthatch   FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taimāi sī nāmngoen) EN: Blue Nuthatch   FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]
นกไต่ไม้สีสวย[n. exp.] (nok taimāi sī sūay) EN: Beautiful Nuthatch   FR: Sittelle superbe [f] ; Sittelle magnifique [f]
นกไต่ไม้(ใต้)โคนหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taimāi (tāi) khōn hāng sī nām-tān) EN: Chestnut-vented Nuthatch   FR: Sittelle des Naga [f] ; Sittelle à flancs marron [f]
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม[n. exp.] (nok taimāi thøng sī met makhām) EN: Chestnut-bellied Nuthatch   FR: Sittelle à ventre marron [m] ; Sittelle de l’Inde [f] ; Sittelle à ventre brun [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THATCH    TH AE1 CH
THATCHED    TH AE1 CH T
THATCHER    TH AE1 CH ER0
THATCHES    TH AE1 CH AH0 Z
THATCHER'S    TH AE1 CH ER0 Z
THATCHERISM    TH AE1 CH ER0 IH2 Z AH0 M
THATCHERITE    TH AE1 CH ER0 AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thatch    (v) (th a1 ch)
Thatcham    (n) (th a1 ch @ m)
thatched    (v) (th a1 ch t)
thatcher    (n) (th a1 ch @ r)
thatches    (v) (th a1 ch i z)
thatchers    (n) (th a1 ch @ z)
thatching    (v) (th a1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋根屋[やねや, yaneya] (n) roofer; thatcher [Add to Longdo]
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching [Add to Longdo]
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅葺き;かや葺;茅ぶき;茅葺;萱ぶき(oK);萱葺(oK)[かやぶき, kayabuki] (n,adj-no) thatch roof; thatching a roof with grass [Add to Longdo]
茅門;萱門[かやもん;ぼうもん(茅門), kayamon ; boumon ( me mon )] (n) (1) thatched-roof gate (used as the entrance to a garden, esp. of a tea ceremony house); (2) (ぼうもん only) (hum) my home [Add to Longdo]
刈り葺く[かりふく, karifuku] (v5k,vt) to thatch (a roof) [Add to Longdo]
五十雀[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌組;合掌組み[がっしょうぐみ, gasshougumi] (n) (See 合掌・がっしょう・2) triangular frame of a thatched roof [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茅庐[máo lú, ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] thatched cottage, #100,039 [Add to Longdo]
东茅草盖[dōng máo cǎo gài, ㄉㄨㄥ ㄇㄠˊ ㄘㄠˇ ㄍㄞˋ, / ] thatched roof [Add to Longdo]
茅屋顶[máo wū dǐng, ㄇㄠˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] thatch roof [Add to Longdo]
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] thatched house; poor person's house; humble home [Add to Longdo]
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, / ] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatch \Thatch\, v. t. [imp. & p. p. {Thatched}; p. pr. & vb. n.
   {Thatching}.] [From {Thatch}, n.: cf. OE. thecchen, AS.
   ?eccean to cover.]
   To cover with, or with a roof of, straw, reeds, or some
   similar substance; as, to thatch a roof, a stable, or a stack
   of grain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatch \Thatch\, n. [OE. thak, AS. [thorn][ae]c a roof; akin to
   [thorn]eccean to cover, D. dak a roof, dekken to cover, G.
   dach a roof, decken 8cover, Icel. [thorn]ak a roof, Sw. tak,
   Dan. tag, Lith. st[=o]gas, Ir. teagh a house, Gael. teach,
   tigh, W. ty, L. tegere to cover, toga a toga, Gr. ?, ?, a
   roof, ? to cover, Skr. sthag. Cf. {Deck}, {Integument},
   {Tile}, {Toga}.]
   1. Straw, rushes, or the like, used for making or covering
    the roofs of buildings, or of stacks of hay or grain.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A name in the West Indies for several kinds of
    palm, the leaves of which are used for thatching.
    [1913 Webster]
 
   {Thatch sparrow}, the house sparrow. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thatch
   n 1: hair resembling thatched roofing material
   2: plant stalks used as roofing material
   3: an English pirate who operated in the Caribbean and off the
     Atlantic coast of North America (died in 1718) [syn: {Teach},
     {Edward Teach}, {Thatch}, {Edward Thatch}, {Blackbeard}]
   4: a house roof made with a plant material (as straw) [syn:
     {thatch}, {thatched roof}]
   v 1: cover with thatch; "thatch the roofs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top