ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discovery

D IH0 S K AH1 V ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discovery-, *discovery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discovery(n) การค้นพบ, See also: การเปิดเผย, Syn. exposure, disclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ, สิ่งที่ค้นพบ, การเปิดเผย, การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day

English-Thai: Nontri Dictionary
discovery(n) การค้นพบ, การพบ, การเปิดเผย, สิ่งที่ค้นพบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery and inspection of documentsการให้แสดงเอกสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery coverความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery periodระยะตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery, right ofสิทธิเหนือดินแดนที่ค้นพบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
Discovery (Law)การไต่สวน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Discovery and explorationการค้นพบและการสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The discovery of the age?การค้นพบของอายุหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
You were responsible for the Discovery mission.คุณมีความรับผิดชอบ สำหรับภารกิจดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Leonov will reach Discovery almost a year before you are ready.ลีอนอฟ จะถึงดิสคัเฟอรี เกือบหนึ่งปีก่อนที่คุณคนมี ความพร้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
And the computer on board the Discovery the HAL-9000, can it be reactivated?และคอมพิวเตอร์ออ นบอร์ดดิสคัเฟอรีที่ ฮาล 9000 สามารถที่จะเปิดใช้ งาน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Curnow. He's building Discovery Two right now.นาว เขาสร้างดิสคัเฟอรี 2 ในขณะนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's the only one who can start Discovery in a short time.เขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถ เริ่มต้น ดิสคัเฟอรีในเวลาอันสั้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Russians are gonna go aboard Discovery with or without us.รัสเซียจะ ไปต่างประเทศดิสคัเฟอรีที่มี หรือไม่มีเรา ถามเขาว่าเขาต้องการให้พวก เขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Discovery was sent up and everything went wacko.ดิสคัเฟอรีถูกส่งขึ้นและทุกอย่าง ไปโง่ คุณจับลอยของฉัน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The time has come to put ourselves in an orbit around Io which is where the Discovery is.เวลาที่มีมาใส่ตัวเอง ในวงโคจรรอบ ไอโอ ซึ่งเป็นที่ที่ค้นพบคือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, we should reach the Discovery by tomorrow morning.ก็เราควรจะถึงดิสคัเฟอรี โดยเช้าวันพรุ่งนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discoveryAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
discoveryChance led to the discovery of the new island.
discoveryColumbus' discovery of America was accidental.
discoveryHe made an important discovery.
discoveryHe made an important scientific discovery.
discoveryHe made a very valuable discovery.
discoveryHe was sure that he would make a new discovery some day.
discoveryHis discovery gave rise to a revolution in transport.
discoveryHis scientific discovery unlocked many mysteries.
discoveryHow is the discovery related to the progress of science?
discoveryI do not make much of that discovery.
discoveryI was surprised at the discovery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้นพบ[kān khonphop] (n) EN: discovery  FR: découverte [ f ]
สิ่งที่ค้นพบ[sing thī khonphop] (n, exp) EN: discovery  FR: découverte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V ER0 IY0
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V R IY0
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V ER0 IY0 Z
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V R IY0 Z
DISCOVERY(2) D IH2 S K AH1 V R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discovery (n) dˈɪskˈʌvəriː (d i1 s k uh1 v @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entdeckung { f } | Entdeckungen { pl } | eine revolutionierende Entdeckungdiscovery | discoveries | a revolutionary discovery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発見[はっけん, hakken] (n, vs) discovery; detection; finding; (P) #985 [Add to Longdo]
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n, vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) #4,493 [Add to Longdo]
ディスカバリー[deisukabari-] (n) discovery #16,878 [Add to Longdo]
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
科学的発見[かがくてきはっけん, kagakutekihakken] (n) scientific discovery [Add to Longdo]
顕露[けんろ, kenro] (n, vs) discovery; detection; exposure [Add to Longdo]
再発見[さいはっけん, saihakken] (n, vs) rediscovery [Add to Longdo]
情報開示[じょうほうかいじ, jouhoukaiji] (n) information discovery; disclosure of information [Add to Longdo]
新開発[しんかいはつ, shinkaihatsu] (n) new development; new discovery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discovery \Dis*cov"er*y\, n.; pl. {Discoveries}.
   1. The action of discovering; exposure to view; laying open;
    showing; as, the discovery of a plot.
    [1913 Webster]
 
   2. A making known; revelation; disclosure; as, a bankrupt is
    bound to make a full discovery of his assets.
    [1913 Webster]
 
       In the clear discoveries of the next [world].
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Finding out or ascertaining something previously unknown
    or unrecognized; as, Harvey's discovery of the circulation
    of the blood.
    [1913 Webster]
 
       A brilliant career of discovery and conquest.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       We speak of the "invention" of printing, the
       discovery of America.         --Trench.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is discovered; a thing found out, or for the
    first time ascertained or recognized; as, the properties
    of the magnet were an important discovery.
    [1913 Webster]
 
   5. Exploration; examination. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discovery
   n 1: the act of discovering something [syn: {discovery}, {find},
      {uncovering}]
   2: something that is discovered
   3: a productive insight [syn: {discovery}, {breakthrough},
     {find}]
   4: (law) compulsory pretrial disclosure of documents relevant to
     a case; enables one side in a litigation to elicit
     information from the other side concerning the facts in the
     case

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top