Search result for

discovery

(56 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discovery-, *discovery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discovery[N] การค้นพบ, See also: การเปิดเผย, Syn. exposure, disclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day

English-Thai: Nontri Dictionary
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery and inspection of documentsการให้แสดงเอกสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery coverความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery periodระยะตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery, right ofสิทธิเหนือดินแดนที่ค้นพบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
Discovery (Law)การไต่สวน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Discovery and explorationการค้นพบและการสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
It was a divine discovery at a time like this, don't you think?นี่เป็นการค้นพบเกี่ยวกับวิญญาณ ว่าไหมล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
Your discovery will go public in a few days, and your parents are sure to find out.อีกไม่กี่วันผลงานหลานจะเปิดสู่สาธารณะ ทีนี้พ่อแม่ของหลานก็ต้องรู้แน่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I can't believe we get to see your first big discovery.เราจะได้เห็นผลงานชิ้นแรกของลุกแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Congratulations on your latest discovery.ยินดีด้วยกับการค้นพบครั้งล่าสุดของคุณ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
This is the most important discovery in the history of mankind.มันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ The Day the Earth Stood Still (2008)
It may well be the last discovery in the history of mankind.และอาจเป็นการค้นพบครั้งสุดท้าย ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยก็ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Then came fertilizers, another petrochemical discovery.จากนั้นก็มาถึงปุ๋ย อีกหนึ่งการค้นพบทางปิโตรเคมี Home (2009)
So let's do it like they do on the Discovery Channell. Do it again now.งั้นเรามาทำรักกันเหมือนสัตว์ในดิสคอเวอรี่N ขออีกทีนะ เบบี๋ Gamer (2009)
You and me baby ain't nothin' but mammals So let's do it like they do on the Discovery Channel Gettin' horny nowเธอและฉัน เราต่างก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Nงั้นเรามาทำกันนะ! ทำรักกันเหมือนสัตว์ในดิสคอเวอรี่ Nให้เธอกระหายรักฉันเดี๋ยวนี้ Gamer (2009)
Then we make a big discovery. Travel Department is not in the big building.เลยต้องหาทางอื่น แผนกท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในสำนักงานใหญ่ Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discoveryAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
discoveryChance led to the discovery of the new island.
discoveryColumbus' discovery of America was accidental.
discoveryHe made an important discovery.
discoveryHe made an important scientific discovery.
discoveryHe made a very valuable discovery.
discoveryHe was sure that he would make a new discovery some day.
discoveryHis discovery gave rise to a revolution in transport.
discoveryHis scientific discovery unlocked many mysteries.
discoveryHow is the discovery related to the progress of science?
discoveryI do not make much of that discovery.
discoveryI was surprised at the discovery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้นพบ[n.] (kān khonphop) EN: discovery   FR: découverte [f]
สิ่งที่ค้นพบ[n. exp.] (sing thī khonphop) EN: discovery   FR: découverte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOVERY    D IH2 S K AH1 V ER0 IY0
DISCOVERY    D IH2 S K AH1 V R IY0
DISCOVERY'S    D IH2 S K AH1 V ER0 IY0 Z
DISCOVERY'S    D IH2 S K AH1 V R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discovery    (n) (d i1 s k uh1 v @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entdeckung {f} | Entdeckungen {pl} | eine revolutionierende Entdeckungdiscovery | discoveries | a revolutionary discovery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery [Add to Longdo]
ディスカバリー[, deisukabari-] (n) discovery [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
科学的発見[かがくてきはっけん, kagakutekihakken] (n) scientific discovery [Add to Longdo]
顕露[けんろ, kenro] (n,vs) discovery; detection; exposure [Add to Longdo]
再発見[さいはっけん, saihakken] (n,vs) rediscovery [Add to Longdo]
情報開示[じょうほうかいじ, jouhoukaiji] (n) information discovery; disclosure of information [Add to Longdo]
新開発[しんかいはつ, shinkaihatsu] (n) new development; new discovery [Add to Longdo]
新発見[しんはっけん, shinhakken] (n) new discovery; new invention [Add to Longdo]
新発明[しんはつめい, shinhatsumei] (n) new invention (discovery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discovery \Dis*cov"er*y\, n.; pl. {Discoveries}.
   1. The action of discovering; exposure to view; laying open;
    showing; as, the discovery of a plot.
    [1913 Webster]
 
   2. A making known; revelation; disclosure; as, a bankrupt is
    bound to make a full discovery of his assets.
    [1913 Webster]
 
       In the clear discoveries of the next [world].
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Finding out or ascertaining something previously unknown
    or unrecognized; as, Harvey's discovery of the circulation
    of the blood.
    [1913 Webster]
 
       A brilliant career of discovery and conquest.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       We speak of the "invention" of printing, the
       discovery of America.         --Trench.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is discovered; a thing found out, or for the
    first time ascertained or recognized; as, the properties
    of the magnet were an important discovery.
    [1913 Webster]
 
   5. Exploration; examination. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discovery
   n 1: the act of discovering something [syn: {discovery}, {find},
      {uncovering}]
   2: something that is discovered
   3: a productive insight [syn: {discovery}, {breakthrough},
     {find}]
   4: (law) compulsory pretrial disclosure of documents relevant to
     a case; enables one side in a litigation to elicit
     information from the other side concerning the facts in the
     case

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top