Search result for

ลาด

(118 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาด-, *ลาด*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*โง่เขลา, ขลาดเขลา* (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาดopen-air market
ลาดเกิดใหม่Emerging Market
วิชาหลักการตลาด (n phrase ) Principles of Marketing
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาด (n vi vt ) ตลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาด[V] pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai definition: ปูแผ่ออกไป
ลาด[V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลาด[V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลาดชัน[ADJ] steep, See also: precipitous, sheer, sloping, inclining, Example: สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตั้งบ้านแต่เดิมเป็นภูเขาลาดชันสลับซับซ้อน
ลาดเลา[N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
ลาดเอียง[V] slope, See also: incline, decline, slant, Syn. เอียง, ลาด, ลาดเท, Example: พื้นดินหน้าบ้านของเขาลาดเอียงไปทางทะเล, Thai definition: มีลักษณะเทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลาดตะเวน[V] patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
ลาดตระเวน[V] patrol, See also: reconnoitre, cruise, Syn. เที่ยวตรวจ, Example: เรือรบอเมริกันยังคงลาดตระเวนไปทั่วโลก, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลาดก. ปูแผ่ออกไป เช่น ลาดพรม ปูลาดอาสนะ, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถนนลาดยาง.
ลาดว. เทตํ่าหรือเอียงขึ้นน้อย ๆ เช่น ที่ลาด.
ลาดดู เสือตอ.
ลาดตระเวนก. เที่ยวตรวจไปทั่วเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูเป็นต้น เช่น หน่วยลาดตระเวน เครื่องบินออกลาดตระเวน ตำรวจทหารลาดตระเวนไปตามชายแดน.
ลาดตระเวนน. เรียกเรือรบขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง มีหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อค้นหา ทำลายเรือรบข้าศึก และให้ความคุ้มกันสนับสนุนกองเรือลำเลียงของฝ่ายตน ว่า เรือลาดตระเวน.
ลาดทวีปน. ที่ลาดสูงชันต่อจากขอบไหล่ทวีปลงไปสู่ทะเลลึก.
ลาดพระบาทน. พรมสีน้ำตาลมีขอบสำหรับปูลาดเป็นทางทรงพระดำเนินของพระมหากษัตริย์และพระราชินี, ในปัจจุบันใช้ปูลาดเป็นทางทรงพระดำเนินของพระบรมวงศ์ด้วย.
ลาดพระบาทก. กิริยาที่เจ้าพนักงานปูลาดพรมทางเดินสำหรับทางทรงพระดำเนินของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์.
ลาดยางน. เรียกถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น ว่า ถนนลาดยาง.
ลาดเขาน. ภูมิประเทศชายเขาที่ไม่ถึงกับราบ แต่ก็ไม่ชัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
velocity gradientลาดความเร็ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip slopeลาดตามแนวเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental rise; continental apronลาดตีนทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental apron; continental riseลาดตีนทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental slopeลาดทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
back slopeลาดหลังผา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
constant slopeลาดเขาคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apronลาดเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ladakh (India)ลาดัก (อินเดีย) [TU Subject Heading]
side slopeside slope, ลาดข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
friction slopefriction slope, ลาดความฝืด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic gradienthydraulic gradient, ลาดชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed slopebed slope, ลาดท้องคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
energy gradientenergy gradient, ลาดพลังงาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
exit gradientexit gradient, ลาดพลังงานที่จุดออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smart.ลาด The No-Brainer (2009)
Clever.คนฉลาด The Guardian (2010)
Intellectually.ลาดมาก The Choice (2012)
Can't.ลาดHacksaw Ridge (2016)
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The blundering fool!คนโง่ผิดพลาดSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
He'll have many surprises.เขาจะต้องประหลาดใจมาก The Great Dictator (1940)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
You make a mistake! You make a big-a mistake!คุณพลาดแล้วล่ะ ทำผิดอย่างมาก The Great Dictator (1940)
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
- Temptations? Yep.ติดตลาดPinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาด[v.] (lāt) EN: tilt ; incline ; slope   FR: incliner ; pencher
ลาด[v.] (lāt) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover   FR: paver ; revêtir ; recouvrir
ลาด[v.] (lāt) EN: spread ; cover   FR: étendre ; étaler
ลาด[adj.] (lāt) FR: pentu ; incliné
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout   
ลาดพร้าว [n. prop.] (Lāt Phrāo) EN: Lat Phrao   FR: Lat Phrao
ลาดยาง[v.] (lātyāng) FR: goudronner ; bitumer ; asphalter

English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
dork(n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, S. jerk, R. freak,
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
market segmentส่วนตลาด
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticlinal[ADJ] ลาดลงทั้งสองข้างจากแกนกลาง
cant over[PHRV] เอียง, See also: ลาด, Syn. keel over
fall towards[PHRV] เอียงไปทาง, See also: ลาดไปทาง
decline[VI] ลาด, See also: เอียง, ลาดลง, Syn. incline downward, slope downward, Ant. rise
descend[VI] เอียง, See also: ลาดลงมา
dip[VT] เอียง, See also: ลาด, Syn. fall, slide, slope, Ant. rise, soar
incline to[PHRV] ลาดเอียงไปทาง, See also: เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ, Syn. incline towards
incline towards[PHRV] ลาดเอียงไปทาง, See also: เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ, Syn. incline to
heel[VI] เอียง, See also: ลาด, Syn. lean, tilt
hillside[N] ลาดเขา, See also: ข้างเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
aftrwit(อาฟ' เทอะวิท, แอฟ-) ความฉลาดได้ในภายหลัง
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
aloud(อะเลาดฺ') adj. ดัง,ออกเสียง, Syn. loudly, audibly ###A. silently, inaudibly
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
斜面[しゃめん, shamen] (n) ลาด

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top