ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treat

T R IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treat-, *treat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treat(vt) ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติต่อ, จัดการ
treat(vt) รักษา, See also: บำบัดรักษา
treat(vt) เลี้ยง, See also: ซื้อให้
treat(vt) ให้ความเพลิดเพลิน, See also: รับรอง
treat(vt) เกี่ยวกับ
treat(vt) ทำตามกระบวนการ
treat(n) อาหารที่น่ารับประทาน, See also: ของน่าทาน
treaty(n) สนธิสัญญา, See also: ข้อตกลง
treater(n) ผู้รักษา
treatise(n) บทความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treat(ทรีท) vt., vi., n. (การ) กระทำกับ, ปฎิบัติกับ, รักษา, เยียวยา, จัดการ, พิจารณา, ใส่กับ, เลี้ยง, ต้อนรับ, จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ, เลี้ยง, เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave, medicate, entertainment
treatise(ทรี'ทิส) n. บทความ, ความเรียง, เรื่องราว, หนังสือ, ตำรา, Syn. thesis, monograph, study, disquisition
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา, การเยียวยา, การปฎิบัติต่อ, การกระทำต่อ, วิธีการทางวรรณกรรม, การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา, ข้อตกลง, การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.
entreat(เอนทรีท') vt., vi. ขอร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore, beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง, การวิงวอน, คำขอร้อง, คำวิงวอน, คำอ้อนวอน
ill-treatvt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี, ทำไม่ดีต่อ., See also: ill-treatment n., Syn. abuse
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ, ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี, กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย, ถอย, เพิกถอน, ยกเลิก, หลบตัว, หลบหนี, สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ, เอียงลาด n. การถอย, แตรเลิก, แตรเย็น, สัญญาณถอย, ธงสัญญาณการยอมแพ้, การปลดเกษียณ, ความสันโดษ, สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น, โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn

English-Thai: Nontri Dictionary
treat(n) การเลี้ยงดู, การปฎิบัติ, การรักษา, การสัญญา
treat(vt) กระทำกิจ, รักษา, บรรยาย, เลี้ยงดู, ทำสัญญา
treatise(n) เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, บทความ, ความเรียง
treatment(n) การกระทำ, การรักษา, การปฏิบัติ, การเลี้ยง
treaty(n) สนธิสัญญา, สัญญาระหว่างชาติ, ข้อตกลง, การเจรจา
entreat(vi, vt) อ้อนวอน, วิงวอน, ร้องขอ, ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน, การวิงวอน, การขอร้อง, การร้องขอ, คำขอร้อง
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ, กดขี่ข่มเหง, รังแก, ทำไม่ดี
maltreat(vt) ทารุณ, ปฏิบัติไม่ดี, กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ, การปฏิบัติไม่ดี, การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treat๑. ปฏิบัติ๒. รักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treat, invitation toคำเชิญชวนให้รับคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treated waterน้ำปรับคุณภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatiseศาสตรนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment๑. การปฏิบัติ๒. การรักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment dentureฟันปลอมเพื่อการรักษา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment of veneral diseasesการรักษากามโรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment, activeการรักษาฉับไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, aggressiveการโหมรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, causalการรักษาสาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Treatiesสัญญาระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
treatmentการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค), การบำบัด (โรค), การรักษา (โรค) <p>เขียนทับศัพท์เป็น ทรีตเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Treatmentการรักษา [TU Subject Heading]
Treatmentการบำบัด, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง การบำบัดสภาพให้ดีขึ้น ต่างจาก disposal ที่หมายถึงการกำจัด <br>หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง วิธี เทคนิค หรือกระบวนการ รวมการทำให้เป็นกลางเพื่อเปลี่ยนลักษณะหรือส่วนประกอบทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพของของเสีย เพื่อทำให้ของเสียนั้นเป็นกลาง หรือเพื่อเอาพลังงานหรือวัตถุดินจากของเสียนั้น หรือเพื่อทำให้ของงเสียหมดอันตรายหรือมีอันตรายน้อยลง เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง เก็บหรือทิ้ง หรือเพื่อทำให้สะดวกต่อการนั้น <br/> [สิ่งแวดล้อม]
Treatment, wasteการบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกากกัมมันตรังสีให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาและการขจัด โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ลดปริมาตร เช่น การกดอัด 2. แยกสารกัมมันตรังสีออกจากกาก เช่น การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน 3. เปลี่ยนองค์ประกอบ เช่น การเผา การระเหย [นิวเคลียร์]
treatyสนธิสัญญา [การทูต]
Treatyสนธิสัญญา [การค้าระหว่างประเทศ]
Treaty of Amity and Cooperationสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ " เป็นสนธิสัญญาที่จัดทำขึ้นโดยอาเซียนเมี่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อกำหนด หลักการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค โดยมีหลักการที่สำคัญได้แก่ การเคารพในอำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกัน บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติ การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลัง และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งมีมาตราเกี่ยวกับแนวทางยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยอาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High Council) ปัจจุบันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เป็นภาคีสนธิสัญญาฯ " [การทูต]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weaponsสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
treatment[-] (n) วิธี, See also: A. -, -, Syn. -

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You cannot treat Bacteria this way.แกไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรอก The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
# And I will treat her kind, I'm going to treat her kindฉันจะรักษาเธอ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# If you don't treat her right my friendหากคุณไม่ได้ปฏิบัติต่อเธอถูกต้อง เพื่อนของฉัน คุณกำลังจะไปหาเธอที่หายไป Help! (1965)
# Cause I will treat her right and thenเพราะว่าฉันจะรักษาเธอแล้ว คุณจะคือคนเหงา Help! (1965)
# The way you treat her, what else can I do?วิธีการที่คุณปฏิบัติต่อเธออะไรที่ฉัน สามารถทำอะไร? Help! (1965)
# The way you treat her, what else can I do?วิธีการที่คุณปฏิบัติต่อเธออะไรที่ฉัน สามารถทำอะไร? Help! (1965)
# And I will treat her kind, I'm going to treat her kindฉันจะรักษาเธอ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
'# The way you treat her, what else can I do... #'วิธีการที่คุณปฏิบัติต่อเธออะไรที่ฉัน สามารถทำได้ Help! (1965)
# Treat me like you did the night beforeปฏิบัติกับฉันเหมือนที่คุณได้คืนก่อ? น Help! (1965)
# Treat me like you did the night beforeปฏิบัติกับฉันเหมือนที่คุณได้คืนก่อ? น Help! (1965)
# Treat me like you did the night beforeปฏิบัติกับฉันเหมือนที่คุณได้คืนก่อ? น Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treatAbout how much will I have to pay for all the treatments?
treatA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
treatAlthough I am her elder, she treats me as if I were her servant.
treatA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
treatA new treatment for hepatitis is being studied.
treatA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
treatAs you treat me, so I will treat you.
treatAs you treat me, so will I treat you.
treatA treaty is, as it were, a contact between countries.
treatAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
treatBad treatment fanned his dislike to hate.
treatBob felt embarrassed when he was treated in front of some girls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาพยาบาล(v) treat, See also: nurse, care for, Syn. เยียวยารักษา, รักษา, Example: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์, Thai Definition: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
สถานบำบัด(n) treatment area, Example: เขาถูกจับส่งไปอยู่สถานบำบัดเพื่อรักษาอาการติดยา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่ที่ทำให้โรคหรืออาการที่เป็นอยู่ทุเลาลง
ทำเป็นเล่น(v) treat (a serious matter) as a trifle, See also: trifle with, Example: อย่าทำเป็นเล่นไปน่ะเรื่องนี้ตำรวจเขาเอาจริงนะ, Thai Definition: ไม่แสดงอาการว่าจะทำจริงจัง
ฉายรังสี(v) treat by radiation, Syn. ฉายแสง, รังสีรักษา, Example: การรักษาผู้ป่วยด้วยกรรมวิธีฉายรังสีสามมิติ เป็นการรักษามะเร็งแบบพิเศษ ต่างจากการรักษาด้วยวิธีฉายแสงแบบธรรมดา
สนธิสัญญา(n) treaty, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ร่างสนธิสัญญาถูกแก้หลายครั้งหลายหนแล้ว, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ
สนธิสัญญา(n) treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
พิชัยสงคราม(n) treatise on war strategy, Syn. ตำราพิชัยสงคราม, Example: เขาดัดแปลงคำสอนของซุนวูในตำราพิชัยสงครามมาใช้ในการต่อสู้, Thai Definition: ตำราว่าด้วยกลยุทธ์หรือตำราว่าด้วยการเอาชนะในสงคราม
แปรไข้(v) treat, See also: treat an illness, take one's medicine, cure sb. of his illness, Syn. ให้ยา, วางยา, Example: คนเจ็บอาการดีขึ้นมาก หลังจากที่หมอมาแปรไข้, Thai Definition: วิธีรักษาโดยวางยาเพื่อบรรเทาโรคหนักให้เบาลง
ตำรา(n) textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตีเสมอ(v) presume to act as an equal, See also: treat as an equal, Example: นายจ้างบางคนไม่ยอมให้คนใช้ตีเสมอในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันโดยเด็ดขาด, Thai Definition: ยกตนขึ้นเทียมท่าน โดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรวิธี[akkharawithī] (n) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัดรักษา[bambatraksā] (v) EN: treat
บำบัดโรค[bambat rōk] (v, exp) EN: treat
โบราณคดี[bōrānnakhadī] (n) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature
ฉายรังสี[chāi rangsī] (v, exp) EN: treat by radiation
ฉายแสง[chāi saēng] (v, exp) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment  FR: traiter par irradiation
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
ฉาบฉวย[chāpchūay] (v) EN: treat lightly ; be casual ; make shift  FR: agir avec désinvolture
ห้องตรวจโรค[hǿng trūat rōk] (n, exp) EN: medical examination room : medical treatment room  FR: salle d'examen médical [ f ] ; cabinet médical [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TREAT T R IY1 T
TREATS T R IY1 T S
TREATY T R IY1 T IY0
TREATED T R IY1 T AH0 D
TREATED T R IY1 T IH0 D
TREATER T R IY1 T ER0
TREATISE T R IY1 T AH0 S
TREATING T R IY1 T IH0 NG
TREATIES T R IY1 T IY0 Z
TREATERS T R IY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treat (v) trˈiːt (t r ii1 t)
treats (v) trˈiːts (t r ii1 t s)
treaty (n) trˈiːtiː (t r ii1 t ii)
treated (v) trˈiːtɪd (t r ii1 t i d)
treaties (n) trˈiːtɪz (t r ii1 t i z)
treating (v) trˈiːtɪŋ (t r ii1 t i ng)
treatise (n) trˈiːtɪs (t r ii1 t i s)
treatises (n) trˈiːtɪsɪz (t r ii1 t i s i z)
treatment (n) trˈiːtmənt (t r ii1 t m @ n t)
treatments (n) trˈiːtmənts (t r ii1 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract, #3,453 [Add to Longdo]
待遇[dài yù, ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] treatment; pay; wages; treatment; status; salary, #4,039 [Add to Longdo]
当作[dàng zuò, ㄉㄤˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] treat as; regard as, #4,644 [Add to Longdo]
条约[tiáo yuē, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] treaty; pact, #6,546 [Add to Longdo]
论述[lùn shù, ㄌㄨㄣˋ ㄕㄨˋ, / ] treatise; discourse; exposition, #8,117 [Add to Longdo]
治病[zhì bìng, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ, ] treat an illness, #9,557 [Add to Longdo]
掉以轻心[diào yǐ qīng xīn, ㄉㄧㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] treat sth lightly; to lower one's guard, #24,951 [Add to Longdo]
商埠[shāng bù, ㄕㄤ ㄅㄨˋ, ] treaty ports, #61,654 [Add to Longdo]
马关条约[Mǎ guān tiáo yuē, ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Shimonoseki (1895) the ended the first Sino-Japanese war, #77,595 [Add to Longdo]
南京条约[Nán jīng tiáo yuē, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nanjing (1842) that concluded the First Opium War between Qing China and Britain, #98,045 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
あしらい[ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
あしらう[ashirau] (v5u, vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp, vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS) [Add to Longdo]
全書[ぜんしょ, zensho] treatise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treat \Treat\, n.
   1. A parley; a conference. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bid him battle without further treat. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. An entertainment given as an expression of regard.
    [1913 Webster]
 
   3. That which affords entertainment; a gratification; a
    satisfaction; as, the concert was a rich treat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treat \Treat\, v. i.
   1. To discourse; to handle a subject in writing or speaking;
    to make discussion; -- usually with of; as, Cicero treats
    of old age and of duties.
    [1913 Webster]
 
       And, shortly of this story for to treat. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Now of love they treat.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To negotiate; to come to terms of accommodation; -- often
    followed by with; as, envoys were appointed to treat with
    France.
    [1913 Webster]
 
       Inform us, will the emperor treat!  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a gratuitous entertainment, esp. of food or drink,
    as a compliment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treat \Treat\, v. t. [imp. & p. p. {Treated}; p. pr. & vb. n.
   {Treating}.] [{OE}. treten, OF. traitier, F. traiter, from L.
   tractare to draw violently, to handle, manage, treat, v.
   intens. from trahere, tractum, to draw. See {Trace}, v. t.,
   and cf. {Entreat}, {Retreat}, {Trait}.]
   1. To handle; to manage; to use; to bear one's self toward;
    as, to treat prisoners cruelly; to treat children kindly.
    [1913 Webster]
 
   2. To discourse on; to handle in a particular manner, in
    writing or speaking; as, to treat a subject diffusely.
    [1913 Webster]
 
   3. To entertain with food or drink, especially the latter, as
    a compliment, or as an expression of friendship or regard;
    as, to treat the whole company.
    [1913 Webster]
 
   4. To negotiate; to settle; to make terms for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To treat the peace, a hundred senators
       Shall be commissioned.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) To care for medicinally or surgically; to manage in
    the use of remedies or appliances; as, to treat a disease,
    a wound, or a patient.
    [1913 Webster]
 
   6. To subject to some action; to apply something to; as, to
    treat a substance with sulphuric acid. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   7. To entreat; to beseech. [Obs.] --Ld. Berners.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treat
   n 1: something considered choice to eat [syn: {dainty},
      {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]
   2: an occurrence that causes special pleasure or delight
   v 1: interact in a certain way; "Do right by her"; "Treat him
      with caution, please"; "Handle the press reporters gently"
      [syn: {treat}, {handle}, {do by}]
   2: subject to a process or treatment, with the aim of readying
     for some purpose, improving, or remedying a condition;
     "process cheese"; "process hair"; "treat the water so it can
     be drunk"; "treat the lawn with chemicals" ; "treat an oil
     spill" [syn: {process}, {treat}]
   3: provide treatment for; "The doctor treated my broken leg";
     "The nurses cared for the bomb victims"; "The patient must be
     treated right away or she will die"; "Treat the infection
     with antibiotics" [syn: {treat}, {care for}]
   4: act on verbally or in some form of artistic expression; "This
     book deals with incest"; "The course covered all of Western
     Civilization"; "The new book treats the history of China"
     [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}]
   5: provide with a gift or entertainment; "Grandmother always
     treated us to the circus"; "I like to treat myself to a day
     at a spa when I am depressed"
   6: provide with choice or abundant food or drink; "Don't worry
     about the expensive wine--I'm treating"; "She treated her
     houseguests with good food every night" [syn: {regale},
     {treat}]
   7: engage in negotiations in order to reach an agreement; "they
     had to treat with the King"
   8: regard or consider in a specific way; "I treated his advances
     as a joke"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top