ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treat

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treat-, *treat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treat(vt) ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติต่อ, จัดการ
treat(vt) รักษา, See also: บำบัดรักษา
treat(vt) เลี้ยง, See also: ซื้อให้
treat(vt) ให้ความเพลิดเพลิน, See also: รับรอง
treat(vt) เกี่ยวกับ
treat(vt) ทำตามกระบวนการ
treat(n) อาหารที่น่ารับประทาน, See also: ของน่าทาน
treaty(n) สนธิสัญญา, See also: ข้อตกลง
treater(n) ผู้รักษา
treatise(n) บทความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treat(ทรีท) vt., vi., n. (การ) กระทำกับ, ปฎิบัติกับ, รักษา, เยียวยา, จัดการ, พิจารณา, ใส่กับ, เลี้ยง, ต้อนรับ, จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ, เลี้ยง, เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave, medicate, entertainment
treatise(ทรี'ทิส) n. บทความ, ความเรียง, เรื่องราว, หนังสือ, ตำรา, Syn. thesis, monograph, study, disquisition
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา, การเยียวยา, การปฎิบัติต่อ, การกระทำต่อ, วิธีการทางวรรณกรรม, การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา, ข้อตกลง, การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.
entreat(เอนทรีท') vt., vi. ขอร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore, beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง, การวิงวอน, คำขอร้อง, คำวิงวอน, คำอ้อนวอน
ill-treatvt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี, ทำไม่ดีต่อ., See also: ill-treatment n., Syn. abuse
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ, ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี, กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย, ถอย, เพิกถอน, ยกเลิก, หลบตัว, หลบหนี, สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ, เอียงลาด n. การถอย, แตรเลิก, แตรเย็น, สัญญาณถอย, ธงสัญญาณการยอมแพ้, การปลดเกษียณ, ความสันโดษ, สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น, โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn

English-Thai: Nontri Dictionary
treat(n) การเลี้ยงดู, การปฎิบัติ, การรักษา, การสัญญา
treat(vt) กระทำกิจ, รักษา, บรรยาย, เลี้ยงดู, ทำสัญญา
treatise(n) เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, บทความ, ความเรียง
treatment(n) การกระทำ, การรักษา, การปฏิบัติ, การเลี้ยง
treaty(n) สนธิสัญญา, สัญญาระหว่างชาติ, ข้อตกลง, การเจรจา
entreat(vi, vt) อ้อนวอน, วิงวอน, ร้องขอ, ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน, การวิงวอน, การขอร้อง, การร้องขอ, คำขอร้อง
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ, กดขี่ข่มเหง, รังแก, ทำไม่ดี
maltreat(vt) ทารุณ, ปฏิบัติไม่ดี, กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ, การปฏิบัติไม่ดี, การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treat๑. ปฏิบัติ๒. รักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treat, invitation toคำเชิญชวนให้รับคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treated waterน้ำปรับคุณภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatiseศาสตรนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment๑. การปฏิบัติ๒. การรักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment dentureฟันปลอมเพื่อการรักษา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment of veneral diseasesการรักษากามโรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment, activeการรักษาฉับไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, aggressiveการโหมรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, causalการรักษาสาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Treatiesสัญญาระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
treatmentการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค), การบำบัด (โรค), การรักษา (โรค) <p>เขียนทับศัพท์เป็น ทรีตเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Treatmentการรักษา [TU Subject Heading]
Treatmentการบำบัด, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง การบำบัดสภาพให้ดีขึ้น ต่างจาก disposal ที่หมายถึงการกำจัด <br>หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง วิธี เทคนิค หรือกระบวนการ รวมการทำให้เป็นกลางเพื่อเปลี่ยนลักษณะหรือส่วนประกอบทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพของของเสีย เพื่อทำให้ของเสียนั้นเป็นกลาง หรือเพื่อเอาพลังงานหรือวัตถุดินจากของเสียนั้น หรือเพื่อทำให้ของงเสียหมดอันตรายหรือมีอันตรายน้อยลง เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง เก็บหรือทิ้ง หรือเพื่อทำให้สะดวกต่อการนั้น <br/> [สิ่งแวดล้อม]
Treatment, wasteการบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกากกัมมันตรังสีให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาและการขจัด โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ลดปริมาตร เช่น การกดอัด 2. แยกสารกัมมันตรังสีออกจากกาก เช่น การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน 3. เปลี่ยนองค์ประกอบ เช่น การเผา การระเหย [นิวเคลียร์]
treatyสนธิสัญญา [การทูต]
Treatyสนธิสัญญา [การค้าระหว่างประเทศ]
Treaty of Amity and Cooperationสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ " เป็นสนธิสัญญาที่จัดทำขึ้นโดยอาเซียนเมี่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อกำหนด หลักการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค โดยมีหลักการที่สำคัญได้แก่ การเคารพในอำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกัน บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติ การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลัง และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งมีมาตราเกี่ยวกับแนวทางยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยอาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High Council) ปัจจุบันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เป็นภาคีสนธิสัญญาฯ " [การทูต]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weaponsสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
treatment[-] (n) วิธี, See also: A. -, -, Syn. -

WordNet (3.0)
treat(n) an occurrence that causes special pleasure or delight
treat(v) interact in a certain way, Syn. do by, handle
treat(v) provide treatment for, Syn. care for
treat(v) provide with a gift or entertainment
treat(v) engage in negotiations in order to reach an agreement
treat(v) regard or consider in a specific way
treatise(n) a formal exposition
treatment(n) care provided to improve a situation (especially medical procedures or applications that are intended to relieve illness or injury), Syn. intervention
treatment(n) the management of someone or something, Syn. handling
treatment(n) a manner of dealing with something artistically

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Treat

v. t. [ imp. & p. p. Treated; p. pr. & vb. n. Treating. ] [ OE. treten, OF. traitier, F. traiter, from L. tractare to draw violently, to handle, manage, treat, v. intens. from trahere, tractum, to draw. See Trace, v. t., and cf. Entreat, Retreat, Trait. ] 1. To handle; to manage; to use; to bear one's self toward; as, to treat prisoners cruelly; to treat children kindly. [ 1913 Webster ]

2. To discourse on; to handle in a particular manner, in writing or speaking; as, to treat a subject diffusely. [ 1913 Webster ]

3. To entertain with food or drink, especially the latter, as a compliment, or as an expression of friendship or regard; as, to treat the whole company. [ 1913 Webster ]

4. To negotiate; to settle; to make terms for. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

To treat the peace, a hundred senators
Shall be commissioned. Dryden. [ 1913 Webster ]

5. (Med.) To care for medicinally or surgically; to manage in the use of remedies or appliances; as, to treat a disease, a wound, or a patient. [ 1913 Webster ]

6. To subject to some action; to apply something to; as, to treat a substance with sulphuric acid. Ure. [ 1913 Webster ]

7. To entreat; to beseech. [ Obs. ] Ld. Berners. [ 1913 Webster ]

Treat

v. i. 1. To discourse; to handle a subject in writing or speaking; to make discussion; -- usually with of; as, Cicero treats of old age and of duties. [ 1913 Webster ]

And, shortly of this story for to treat. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Now of love they treat. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To negotiate; to come to terms of accommodation; -- often followed by with; as, envoys were appointed to treat with France. [ 1913 Webster ]

Inform us, will the emperor treat! Swift. [ 1913 Webster ]

3. To give a gratuitous entertainment, esp. of food or drink, as a compliment. [ 1913 Webster ]

Treat

n. 1. A parley; a conference. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Bid him battle without further treat. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. An entertainment given as an expression of regard. [ 1913 Webster ]

3. That which affords entertainment; a gratification; a satisfaction; as, the concert was a rich treat. [ 1913 Webster ]

Treatable

a. [ OE. tretable, F. traitable, L. tractabilis. See Treat, and cf. Tractable. ] Manageable; tractable; hence, moderate; not violent. [ Obs. ] “ A treatable disposition, a strong memory.” R. Parr. [ 1913 Webster ]

A kind of treatable dissolution. Hooker. [ 1913 Webster ]

The heats or the colds of seasons are less treatable than with us. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

Treatably

adv. In a treatable manner. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Treater

n. One who treats; one who handles, or discourses on, a subject; also, one who entertains. [ 1913 Webster ]

Treatise

n. [ OE. tretis, OF. treitis, traitis, well made. See Treat. ] 1. A written composition on a particular subject, in which its principles are discussed or explained; a tract. Chaucer. [ 1913 Webster ]

He published a treatise in which he maintained that a marriage between a member of the Church of England and a dissenter was a nullity. Macaulay. [ 1913 Webster ]

☞ A treatise implies more form and method than an essay, but may fall short of the fullness and completeness of a systematic exposition. [ 1913 Webster ]

2. Story; discourse. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Treatiser

n. One who writes a treatise. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Treatment

n. [ Cf. F. traitement. See Treat. ] 1. The act or manner of treating; management; manipulation; handling; usage; as, unkind treatment; medical treatment. [ 1913 Webster ]

2. Entertainment; treat. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Accept such treatment as a swain affords. Pope. [ 1913 Webster ]

Treature

n. Treatment. [ Obs. ] Fabyan. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right. I didn't. I was treating a patient that killed his pregnant girlfriend.ใช่ ผมไม่ได้ทำ ผมกำลังดูแลคนไข้ ที่ฆ่าแฟนเขาที่กำลังตั้งครรภ์ Basic Instinct (1992)
I wouldn't be able to treat you, but I'd be happy to refer you to a colleague.ผมไม่สามารถจะดูแลคุณได้ แต่ผม ยินดีที่จะแนะนำคุณให้เพื่อนร่วมงานของผม Basic Instinct (1992)
Why can't you treat me?ทำไมคุณดูแลฉันไม่ได้ล่ะ? Basic Instinct (1992)
You're to treat him as your new brother.พวกเธอจะต้อง ปฏิบัติเหมือนเขาเป็นพี่น้อง Wuthering Heights (1992)
You've treated me infernally.เธอปฏับัติต่อฉันอย่างโหดเหี้ยม Wuthering Heights (1992)
I've treated you infernally?ฉันได้ปฏิบัติต่อเธอ อย่างโหดเหี้ยมงั้นหรือ Wuthering Heights (1992)
So why don't you take your silly ass... and go trick-or-treating or something?ทำไมแกไม่ย้ายก้นของแก.. ..ไปเล่นหลอกผีหลอกเจ้าที่อื่นซะล่ะ? The Lawnmower Man (1992)
You're treating him like a little girl!เธอเลี้ยงมันยังกะเด็กผู้หญิง The Lawnmower Man (1992)
- If he wants to behave like a baby, then I'm going to treat him like one...- ถ้าชอบตัวตัวเหมือนเด็กเล็กๆล่ะก็ ฉันก็จะจัดการกับเธอเหมือนเด็กเล็กๆเหมือนกัน The Cement Garden (1993)
Trick or treat.Trick or treat. Hocus Pocus (1993)
Trick or treat!Trick or treat! Hocus Pocus (1993)
You're gonna take me trick-or-treating.พี่ต้องไป trick-or-treating กับฉัน. Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treatAbout how much will I have to pay for all the treatments?
treatA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
treatAlthough I am her elder, she treats me as if I were her servant.
treatA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
treatA new treatment for hepatitis is being studied.
treatA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
treatAs you treat me, so I will treat you.
treatAs you treat me, so will I treat you.
treatA treaty is, as it were, a contact between countries.
treatAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
treatBad treatment fanned his dislike to hate.
treatBob felt embarrassed when he was treated in front of some girls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาพยาบาล(v) treat, See also: nurse, care for, Syn. เยียวยารักษา, รักษา, Example: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์, Thai Definition: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
สถานบำบัด(n) treatment area, Example: เขาถูกจับส่งไปอยู่สถานบำบัดเพื่อรักษาอาการติดยา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่ที่ทำให้โรคหรืออาการที่เป็นอยู่ทุเลาลง
ทำเป็นเล่น(v) treat (a serious matter) as a trifle, See also: trifle with, Example: อย่าทำเป็นเล่นไปน่ะเรื่องนี้ตำรวจเขาเอาจริงนะ, Thai Definition: ไม่แสดงอาการว่าจะทำจริงจัง
ฉายรังสี(v) treat by radiation, Syn. ฉายแสง, รังสีรักษา, Example: การรักษาผู้ป่วยด้วยกรรมวิธีฉายรังสีสามมิติ เป็นการรักษามะเร็งแบบพิเศษ ต่างจากการรักษาด้วยวิธีฉายแสงแบบธรรมดา
สนธิสัญญา(n) treaty, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ร่างสนธิสัญญาถูกแก้หลายครั้งหลายหนแล้ว, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ
สนธิสัญญา(n) treaty, See also: pact, Syn. หนังสือสัญญา, Example: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
พิชัยสงคราม(n) treatise on war strategy, Syn. ตำราพิชัยสงคราม, Example: เขาดัดแปลงคำสอนของซุนวูในตำราพิชัยสงครามมาใช้ในการต่อสู้, Thai Definition: ตำราว่าด้วยกลยุทธ์หรือตำราว่าด้วยการเอาชนะในสงคราม
แปรไข้(v) treat, See also: treat an illness, take one's medicine, cure sb. of his illness, Syn. ให้ยา, วางยา, Example: คนเจ็บอาการดีขึ้นมาก หลังจากที่หมอมาแปรไข้, Thai Definition: วิธีรักษาโดยวางยาเพื่อบรรเทาโรคหนักให้เบาลง
ตำรา(n) textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตีเสมอ(v) presume to act as an equal, See also: treat as an equal, Example: นายจ้างบางคนไม่ยอมให้คนใช้ตีเสมอในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันโดยเด็ดขาด, Thai Definition: ยกตนขึ้นเทียมท่าน โดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรวิธี[akkharawithī] (n) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัดรักษา[bambatraksā] (v) EN: treat
บำบัดโรค[bambat rōk] (v, exp) EN: treat
โบราณคดี[bōrānnakhadī] (n) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature
ฉายรังสี[chāi rangsī] (v, exp) EN: treat by radiation
ฉายแสง[chāi saēng] (v, exp) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment  FR: traiter par irradiation
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
ฉาบฉวย[chāpchūay] (v) EN: treat lightly ; be casual ; make shift  FR: agir avec désinvolture
ห้องตรวจโรค[hǿng trūat rōk] (n, exp) EN: medical examination room : medical treatment room  FR: salle d'examen médical [ f ] ; cabinet médical [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
treat
treats
treaty
treated
treater
treaters
treaties
treating
treatise
treaty's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treat
treats
treaty
treated
treaties
treating
treatise
treatises
treatment
treatments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ,   /  ] treaty; contract #3,453 [Add to Longdo]
待遇[dài yù, ㄉㄞˋ ㄩˋ,  ] treatment; pay; wages; treatment; status; salary #4,039 [Add to Longdo]
当作[dàng zuò, ㄉㄤˋ ㄗㄨㄛˋ,   /  ] treat as; regard as #4,644 [Add to Longdo]
条约[tiáo yuē, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ,   /  ] treaty; pact #6,546 [Add to Longdo]
论述[lùn shù, ㄌㄨㄣˋ ㄕㄨˋ,   /  ] treatise; discourse; exposition #8,117 [Add to Longdo]
治病[zhì bìng, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ,  ] treat an illness #9,557 [Add to Longdo]
掉以轻心[diào yǐ qīng xīn, ㄉㄧㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ,     /    ] treat sth lightly; to lower one's guard #24,951 [Add to Longdo]
商埠[shāng bù, ㄕㄤ ㄅㄨˋ,  ] treaty ports #61,654 [Add to Longdo]
马关条约[Mǎ guān tiáo yuē, ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ,     /    ] Treaty of Shimonoseki (1895) the ended the first Sino-Japanese war #77,595 [Add to Longdo]
南京条约[Nán jīng tiáo yuē, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ,     /    ] Treaty of Nanjing (1842) that concluded the First Opium War between Qing China and Britain #98,045 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い方(P);遣い方[つかいかた, tsukaikata] (n) way to use something; treatment; management (of help); (P) #190 [Add to Longdo]
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment #860 [Add to Longdo]
医療[いりょう, iryou] (n, adj-no) medical care; medical treatment; (P) #1,130 [Add to Longdo]
処理[しょり, shori] (n, vs) processing; dealing with; treatment; disposition; disposal; (P) #1,423 [Add to Longdo]
条約[じょうやく, jouyaku] (n) treaty; pact; (P) #1,648 [Add to Longdo]
扱い[あつかい, atsukai] (n, n-suf, vs) treatment; service; (P) #1,725 [Add to Longdo]
論文[ろんぶん, ronbun] (n) thesis; essay; treatise; paper; article; (P) #1,980 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) (sl) (See 麻薬) dope; narcotics; drugs; (n-suf) (2) medication; drug; treatment; anti- #2,257 [Add to Longdo]
治療[ちりょう(P);じりょう, chiryou (P); jiryou] (n, vs, adj-no) medical treatment; cure; (P) #2,317 [Add to Longdo]
扱う[あつかう, atsukau] (v5u, vt) to handle; to deal with; to treat; (P) #2,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS) [Add to Longdo]
全書[ぜんしょ, zensho] treatise [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top