ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coverlet

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coverlet-, *coverlet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coverlet[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedspread, counterpane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid

English-Thai: Nontri Dictionary
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coverlet    (n) kˈʌvəlɪt (k uh1 v @ l i t)
coverlets    (n) kˈʌvəlɪts (k uh1 v @ l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] coverlet; quilt, #32,033 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け布団;掛布団;掛け蒲団;掛蒲団[かけぶとん, kakebuton] (n) bed cover; coverlet; quilt; comforter; eiderdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coverlet \Cov"er*let\ (k?v"?r-l?t), n. [F. couvre-lit; couvrir
   to cover + lit bed, fr. L. lectus bed. See {Cover}.]
   The uppermost cover of a bed or of any piece of furniture.
   [1913 Webster]
 
      Lay her in lilies and in violets . . .
      And odored sheets and arras coverlets.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coverlet
   n 1: a decorative bedspread (usually quilted)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top