ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遮-, *遮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遮, zhē, ㄓㄜ] to cover, to protect, to shield
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  庶 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 2,135

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhē, ㄓㄜ, ] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal, #8,968 [Add to Longdo]
[zhē yǎn, ㄓㄜ ㄧㄢˇ, ] to cover, #18,192 [Add to Longdo]
[zhē gài, ㄓㄜ ㄍㄞˋ, / ] to hide; to cover (one's tracks), #21,570 [Add to Longdo]
羞布[zhē xiū bù, ㄓㄜ ㄒㄧㄡ ㄅㄨˋ, ] G-string; loincloth; fig. last semblance; CL:塊|块[kuai4], #53,561 [Add to Longdo]
天蔽日[zhē tiān bì rì, ㄓㄜ ㄊㄧㄢ ㄅㄧˋ ㄖˋ, ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance, #62,466 [Add to Longdo]
[Páng zhē pǔ, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ, ] Punjab state of India; Punjab province of Pakistan, #84,982 [Add to Longdo]
普省[Páng zhē pǔ shěng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ, ] Punjab province of Pakistan, #93,407 [Add to Longdo]
[zhē duàn, ㄓㄜ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off; to interrupt; to prevent access, #116,246 [Add to Longdo]
普邦[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, ] Punjab state in northwest India bordering Pakistan [Add to Longdo]
风避雨[zhē fēng bì yǔ, ㄓㄜ ㄈㄥ ㄅㄧˋ ㄩˇ, / ] a shelter from the wind and rain [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さえぎる, saegiru] Thai: ขวางกั้น English: to interrupt
[さえぎる, saegiru] Thai: ขัด English: to intercept
[さえぎる, saegiru] Thai: กั้น English: to obstruct

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さえぎる, saegiru] (v5r,vt) to interrupt; to intercept; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance [Add to Longdo]
[しゃおん, shaon] (n,adj-no,vs) soundproofing; sound insulation [Add to Longdo]
[しゃこう, shakou] (n,vs) shade; darken [Add to Longdo]
光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain [Add to Longdo]
光器土偶[しゃこうきどぐう, shakoukidoguu] (n) "spaceman" clay figurine from about 500 AD [Add to Longdo]
[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
断器[しゃだんき, shadanki] (n) circuit breaker; (P) [Add to Longdo]
断機[しゃだんき, shadanki] (n) railway crossing gate; (P) [Add to Longdo]
断壁;しゃ断機[しゃだんぺき, shadanpeki] (n) bulkhead; barrier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Traffic was blocked by a landslide.がけくずれで交通は断された。
The house is screened from view with a high fence.その家は高い塀で人目からられている。
A large pillar obstructs the view of the lake.大きな柱が湖水の眺めをっている。
He blocked my way.彼は私の行く手をった。
She used her hand to screen the sunlight from her eyes.彼女は手で目から日差しをった。
My internet connection was cut off.インターネットの接続が断された。
The air was blocked off, extinguishing the fire.空気を断して火を消した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But know, thou noble youth, the serpent that did sting thy father's life now wears his crown.[CN] 一手住了 可是你要知道 那条咬死你父亲的毒蛇 Hamlet (1948)
I'm gonna walk you through shutting the engines off.[JA] 順に エンジンを断します Cease Forcing Enemy (2016)
It's deep in the race for a man to want his own roof and walls and fireplace.[CN] 有瓦头,添屋置业是很多人的梦想 It's a Wonderful Life (1946)
I mean, we were basically pulling wires down to get the plane to shut off.[JA] 断のため ワイヤーを − 下げてました Cease Forcing Enemy (2016)
Gives your saintly legend a black eye, doesn't it?[CN] 這樣才能掩你幹的醜事,對吧? The Uninvited (1944)
No, better still, I tell you... go hide your eyes and I'll give it to you that way.[CN] 不是这样 你可以做得更好 把你的眼睛住 我把食物藏起来 The Awful Truth (1937)
Just for the sun, not the bullets. Those I can dodge to the inch.[CN] 阳用的,不是挡子弹 子弹来了我能躲开的 Paisan (1946)
Rags cannot hide her gentle grace.[CN] 破衣掩不住她娴雅的仪表 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If we're going to infiltrate Lord Technologies, we cut the power in the rear of the lab and infiltrate the basement.[JA] 私たちがロード社に 潜入するつもりなら、 研究室の後部の電源を 断し、地下に潜入する。 Childish Things (2016)
Get your hair down over your eyes and undo your buttons.[CN] 头发弄乱点到眼睛上 解开你的扣子 It Happened One Night (1934)
I thought that tank was built to act as a barrier.[JA] その水タンクが断膜になってたようだ Logan (2017)
Save in one spot, where the linden leaf clung, is he vulnerable as other men![CN] 可以把劍往當年樹葉蓋的地方插下去! Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
[しゃだん, shadan] interception [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さえぎる, saegiru] unterbrechen, hindern, behindern, blockieren [Add to Longdo]
[しゃだん, shadan] Unterbrechung, Isolierung, Abschaltung [Add to Longdo]
断器[しゃだんき, shadanki] Stromunterbrecher, Schalter [Add to Longdo]
断機[しゃだんき, shadanki] Bahnschranke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top