ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discover

D IH0 S K AH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discover-, *discover*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discover(vt) ค้นพบ, See also: เจอ, พบ, ค้นหา, ตรวจพบ, ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. find, meet, encounter
discovery(n) การค้นพบ, See also: การเปิดเผย, Syn. exposure, disclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discover(ดิสคัฟ'เวอะ) vt. ค้นพบ, มองออก, เปิดเผย., See also: discoverable adj. ดูdiscover discoverer n. ดูdiscover, Syn. discern, Ant. miss
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ, สิ่งที่ค้นพบ, การเปิดเผย, การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day

English-Thai: Nontri Dictionary
discover(vt) พบ, ค้นพบ, เปิดเผย
discoverer(n) ผู้ค้นพบ, ผู้พบ
discovery(n) การค้นพบ, การพบ, การเปิดเผย, สิ่งที่ค้นพบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery and inspection of documentsการให้แสดงเอกสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery coverความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery periodระยะตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery, right ofสิทธิเหนือดินแดนที่ค้นพบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discoveries in geographyการค้นพบ [TU Subject Heading]
Discoveries in scienceการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Discoveries in scienceการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
Discovery (Law)การไต่สวน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Discovery and explorationการค้นพบและการสำรวจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
discoverability(n) การค้นพบได้, See also: discover, discoverable

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
Any minute now they're going to discover the town is fake and pull out!อีกเดี๋ยวมันคงรู้ว่าเมืองปลอม Blazing Saddles (1974)
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน The Little Prince (1974)
The question was intended to discover if there was any violence on their side.ผมหมายถึงมีการใช้กำลังจากฝ่ายนั้นมั้ย Gandhi (1982)
And guess what we discover along the way?และคาดเดาสิ่งที่เราค้นพบไป พร้อมกัน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Mr. Boddy had to discover their guilty secret.คุณบ๊อดดี้รู้ความลับของพวกเขา Clue (1985)
The kind of talk that seemed important until you discover girls.การสนทนาแบบว่าดูจะสำคัญ จนกระทั่งคุณได้พบสาวๆ Stand by Me (1986)
Two, the lightning sand, but you were clever enough to discover what that looks like, so in the future, we can avoid that, too.อย่างที่สอง , ทรายดูด แต่ท่านก็ฉลาดพอจะดูออกว่ามันหน้าตาเป็นไง ต่อไป พวกเราก็เลี่ยงมันได้ The Princess Bride (1987)
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน Wuthering Heights (1992)
I was broke and sharing a room with 1 2 people I didn't know, only to discover I was broke and sharing a room with 1 2 people I didn't know.เป็นคนหมดตัวอยู่ในห้องที่มี 12 คน แล้วก็พบความจริง ฉันหมดตัวอยู่ในห้อง 12 คน Schindler's List (1993)
They were traced as far as Clapham. Father has gone with Colonel Forster to try to discover them.พวกเขาติดตามสืบไปไกลถึงแคลบแฮม พ่อไปกับพันเอกฟอสเตอร์เพื่อจะค้นหาพวกเขา Episode #1.5 (1995)
You look at someone long enough, you discover their humanity.ถ้าคุณจับตาดูใครนาน ๆ คุณจะเห็นลักษณะอันแท้จริงของเขา As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discoverAmerica was discovered by Columbus in 1492.
discoverAs a matter of fact, all great discoverers have been regarded as dreamers.
discoverAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
discoverBy whom was the island discovered?
discoverCancer can be cured if discovered in time.
discoverCaptain Cook discovered those islands.
discoverChance led to the discovery of the new island.
discoverColumbus discovered America.
discoverColumbus discovered America in 1492.
discoverColumbus' discovery of America was accidental.
discoverDiscover a way around the situation.
discoverDoctors have discovered some starting facts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ค้นพบ(n) discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
พบ(v) find, See also: discover, find out, detect, Syn. เจอ, ค้นพบ, Example: จากการทดสอบพบว่าดิสค์หน้าเดียวจะมีความจุ 3979 จุดต่อเรเดียน
ค้นพบ(v) discover, See also: see about, find out, rummage, Syn. พบ, ค้นเจอ, Example: โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ที่ยังไม่มีใครไปถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับได้[jap dāi] (adj) EN: detected : noticed ; discovered
เจอ[joē] (v) EN: find ; discover  FR: trouver
การค้นพบ[kān khonphop] (n) EN: discovery  FR: découverte [ f ]
ค้นพบ[khonphop] (v) EN: discover ; see about ; find out ; rummage  FR: découvrir ; dénicher
สิ่งที่ค้นพบ[sing thī khonphop] (n, exp) EN: discovery  FR: découverte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCOVER D IH0 S K AH1 V ER0
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V ER0 IY0
DISCOVERS D IH0 S K AH1 V ER0 Z
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V R IY0
DISCOVERER D IH0 S K AH1 V AH0 R ER0
DISCOVERED D IH0 S K AH1 V ER0 D
DISCOVERIES D IH0 S K AH1 V ER0 IY0 Z
DISCOVERING D IH0 S K AH1 V ER0 IH0 NG
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V R IY0 Z
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discover (v) dˈɪskˈʌvər (d i1 s k uh1 v @ r)
discovers (v) dˈɪskˈʌvəz (d i1 s k uh1 v @ z)
discovery (n) dˈɪskˈʌvəriː (d i1 s k uh1 v @ r ii)
discovered (v) dˈɪskˈʌvəd (d i1 s k uh1 v @ d)
discoverer (n) dˈɪskˈʌvərər (d i1 s k uh1 v @ r @ r)
discoverers (n) dˈɪskˈʌvərəz (d i1 s k uh1 v @ r @ z)
discoveries (n) dˈɪskˈʌvərɪz (d i1 s k uh1 v @ r i z)
discovering (v) dˈɪskˈʌvərɪŋ (d i1 s k uh1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所发现[suǒ fā xiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ,    /   ] discovered; what one discovers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発見[はっけん, hakken] (n, vs) discovery; detection; finding; (P) #985 [Add to Longdo]
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n, vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) #4,493 [Add to Longdo]
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r, vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P) #5,132 [Add to Longdo]
見つかる(P);見付かる(P)[みつかる, mitsukaru] (v5r, vi) (uk) to be found; to be discovered; (P) #14,400 [Add to Longdo]
ディスカバリー[deisukabari-] (n) discovery #16,878 [Add to Longdo]
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery [Add to Longdo]
ディスカバー[deisukaba-] (n) discover; (P) [Add to Longdo]
ディスカバラー[deisukabara-] (n) discoverer [Add to Longdo]
ディスカバラーニセン[deisukabara-nisen] (n) { comp } Discoverer2000 [Add to Longdo]
ニューネッシー[nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discover \Dis*cov"er\, v. t. [imp. & p. p. {Discovered}; p. pr.
   & vb. n. {Discovering}.] [OE. discoveren, discuren, descuren,
   OF. descovrir, descouvrir, F. d['e]couvrir; des- (L. dis-) +
   couvrir to cover. See {Cover}.]
   1. To uncover. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whether any man hath pulled down or discovered any
       church.                --Abp.
                          Grindal.
    [1913 Webster]
 
   2. To disclose; to lay open to view; to make visible; to
    reveal; to make known; to show (what has been secret,
    unseen, or unknown). [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Go, draw aside the curtains, and discover
       The several caskets to this noble prince. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Prosperity doth best discover vice; but adversity
       doth best discover virtue.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       We will discover ourselves unto them. --1 Sam. xiv.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       Discover not a secret to another.   --Prov. xxv.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. To obtain for the first time sight or knowledge of, as of
    a thing existing already, but not perceived or known; to
    find; to ascertain; to espy; to detect. [WordNet sense
    1,2,3,4,5,6,7,8]
    [1913 Webster]
 
       Some to discover islands far away.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To manifest without design; to show.
    [1913 Webster]
 
       The youth discovered a taste for sculpture. --C. J.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   5. To explore; to examine. [Obs.]
 
   Syn: To disclose; bring out; exhibit; show; manifest; reveal;
     communicate; impart; tell; espy; find; out; detect. --
     To {Discover}, {Invent}. We discover what existed
     before, but remained unknown; we invent by forming
     combinations which are either entirely new, or which
     attain their end by means unknown before. Columbus
     discovered America; Newton discovered the law of
     gravitation; Whitney invented the cotton gin; Galileo
     invented the telescope.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discover \Dis*cov"er\, v. i.
   To discover or show one's self. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This done, they discover.        --Decker.
   [1913 Webster]
 
      Nor was this the first time that they discovered to be
      followers of this world.         --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discover
   v 1: discover or determine the existence, presence, or fact of;
      "She detected high levels of lead in her drinking water";
      "We found traces of lead in the paint" [syn: {detect},
      {observe}, {find}, {discover}, {notice}]
   2: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   3: make a discovery, make a new finding; "Roentgen discovered
     X-rays"; "Physicists believe they found a new elementary
     particle" [syn: {discover}, {find}]
   4: make a discovery; "She found that he had lied to her"; "The
     story is false, so far as I can discover" [syn: {discover},
     {find}]
   5: find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old
     tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck
     the main path to the lake" [syn: {fall upon}, {strike}, {come
     upon}, {light upon}, {chance upon}, {come across}, {chance
     on}, {happen upon}, {attain}, {discover}]
   6: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   7: see for the first time; make a discovery; "Who discovered the
     North Pole?"
   8: identify as in botany or biology, for example [syn:
     {identify}, {discover}, {key}, {key out}, {distinguish},
     {describe}, {name}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top