Search result for

blanket

(82 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blanket-, *blanket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blanket[N] ผ้าห่ม, See also: ผ้าผวย, ผ้านวม
blanket[N] สิ่งที่ปกคลุม
blanket[ADJ] ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial
blanket[VT] ปกคลุม, See also: ห่ม, คลุม, Syn. cover, overlay, overspread
blanket with[PHRV] ปกคลุมด้วย
blankety-blank[ADJ] ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ (สำหรับคำพูดหยาบคาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
wetblanket(เวท'แบลง'คิท) vt. ใช้พรมเปียกน้ำ,ทำให้หมดสนุกหรือหมดความกระตือรือร้น หรือหมดกำลังใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
blanket(vt) ปกคลุม,ห่ม,คลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blanket bogพรุผืนแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blanket depositแหล่งสะสมผืนแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blanket policyกรมธรรม์คุ้มครองรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanket policyกรมธรรม์คุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanket rateอัตราเบี้ยประกันภัยแบบรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanket sandชั้นทรายผืนแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
blanket drainblanket drain, ผืนกรองระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Blanketsผ้าห่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
I'll be fine. Sure you don't want an extra blanket? It's OK, really.ผมไม่เป็นไรหรอก แน่ใจนะว่าไม่เอาตะกร้าอีก ไม่เป็นไรฮะ The Moment of Truth (2008)
-I'll stay under the blankets... with mother.-โอ อย่างนั่นก็เยี่ยม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Get a blanket or something!ขอ ผ้า หรืออะไรก็ได้ Superhero Movie (2008)
Hey, Ricky, there's blankets in the closet.ริคกี้ มีผ้าห่มอยู่ในตู้นะ The Lazarus Project (2008)
Oh, and these blankets are woolen.โอ้! แล้วนี่ผ้าห่มก็ทำมาจากขนสัตว์ด้วย Marley & Me (2008)
- I'll get him a blanket.-เดี๋ยวฉันไปเอาผ้าห่มมาให้มัน Marley & Me (2008)
- He's wrapped in his blanket.-มันโดนห่ออยู่ในผ้าห่ม Marley & Me (2008)
Never discharged it in 20 years of service. Security blanket now.ทำงานมา 20 ปีไม่เคยยิงซักนัด Burn After Reading (2008)
If you need any extra blankets, towels, anything, don't hesitate to ask.ถ้าคุณต้องการผ้าเช็ดตัวพิเศษ ตระกร้า หรืออื่นๆไม่ต้องเกรงใจที่จะบอกน่ะ Nights in Rodanthe (2008)
We're not in tijuana haggling over a blanket.เราไม่ได้อยู่ในติฮวนน่า ทะเลาะกันบนผ้าห่มนะ The Art of the Deal (2008)
And I realize it's a completely inappropriate request, but they're already calling me a wet blanket.ฉันเข้าใจค่ะ ว่ามันเป็นคำขอที่เป็นไปได้ยาก แต่พวกเขาจะว่าฉันยังฉี่รดที่นอนอยู่ Five the Hard Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blanketA blanket of leaves.
blanketA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
blanketAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
blanketA wet blanket is not always unpleasant when you come to know him well.
blanketCan I get a blanket?
blanketCould I have a pillow and blanket?
blanketCould you bring me a blanket?
blanketCould you bring me a pillow and blanket, please?
blanketCover up the injured man with this blanket.
blanketDon't throw a wet blanket over our conversation.
blanketDo you have blankets?
blanketFood and blankets were given out to the refugees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าผวย[N] blanket, See also: cover, Syn. ผ้าห่ม, Example: ฉันดึงผ้าผวยมาคลุมตัวเพราะรู้สึกอากาศเริ่มเย็นขึ้น, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าห่มนอน
ซ่าโบะ[N] quilt, See also: blanket, shawl, Syn. ผ้าห่ม, ผ้าคลุม, Count unit: ผืน, Notes: (ชวา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]
กรมธรรม์คุ้มครองรวม[n. exp.] (krommathan khumkhrøng rūam) EN: blanket policy ; blanket insurance   
ผ้าห่ม[n.] (phāhom) EN: blanket   FR: couverture [f] ; plaid [m]
ผ้าห่มขนสัตว์[n. exp.] (phāhom khonsat) EN: blanket   FR: couverture [f]
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classifier : cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs ...)]   FR: [classificateur : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
ผวย[n.] (phūay) EN: thick blanket ; quilt   FR: couverture [f] ; plaid [m]
โปง[n.] (pōng) EN: fold of a blanket   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLANKET    B L AE1 NG K AH0 T
BLANKETS    B L AE1 NG K AH0 T S
BLANKETED    B L AE1 NG K AH0 T AH0 D
BLANKETING    B L AE1 NG K AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blanket    (v) (b l a1 ng k i t)
blankets    (v) (b l a1 ng k i t s)
blanketed    (v) (b l a1 ng k i t i d)
blanketing    (v) (b l a1 ng k i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettdecke {f} | Bettdecken {pl}; Wolldecken {pl}blanket | blankets [Add to Longdo]
Decke {f} | Decken {pl}blanket | blankets [Add to Longdo]
Generalklausel {f}blanket clause [Add to Longdo]
Rahmenauftrag {m}blanket order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
ブランケット[, buranketto] (n) blanket [Add to Longdo]
ブランケットエリア[, burankettoeria] (n) blanket area [Add to Longdo]
ブランケットステッチ[, burankettosutecchi] (n) blanket stitch [Add to Longdo]
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] (n) {comp} blanket order [Add to Longdo]
救急シート[きゅうきゅうシート, kyuukyuu shi-to] (n) emergency blanket [Add to Longdo]
興を冷ます[きょうをさます, kyouwosamasu] (exp,v5s) to be a wet-blanket; to spoil a person's pleasure [Add to Longdo]
興醒し[きょうざまし, kyouzamashi] (adj-na,n) kill-joy; wet-blanket [Add to Longdo]
興醒まし[きょうざまし, kyouzamashi] (adj-na,n) spoiling the fun; a wet-blanket [Add to Longdo]
興醒め;興ざめ;興冷め(iK);興覚め(iK)[きょうざめ, kyouzame] (adj-na,n) kill-joy; wet-blanket; skeleton at the feast [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] blanket; rug, #15,620 [Add to Longdo]
毛毯[máo tǎn, ㄇㄠˊ ㄊㄢˇ, ] blanket, #27,205 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Blanket \Blan"ket\, v. t. [imp. & p. p. {Blanketed}; p. pr. &
     vb. n. {Blanketing}.]
     1. To cover with a blanket.
        [1913 Webster]
  
              I'll . . . blanket my loins.          --Shak.
        [1913 Webster]
  
     2. To toss in a blanket by way of punishment.
        [1913 Webster]
  
              We'll have our men blanket 'em i' the hall. --B.
                                                    Jonson.
        [1913 Webster]
  
     3. To take the wind out of the sails of (another vessel) by
        sailing to windward of her.
        [1913 Webster]
  
     {Blanket cattle}. See {Belted cattle}, under {Belted}.
        [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Blanket \Blan"ket\, n. [F. blanchet, OF. also blanket, a woolen
     waistcoat or shirt, the blanket of a printing press; prop.
     white woolen stuff, dim. of blanc white; blanquette a kind of
     white pear, fr. blanc white. See {Blank}, a.]
     1. A heavy, loosely woven fabric, usually of wool, and having
        a nap, used in bed clothing; also, a similar fabric used
        as a robe; or any fabric used as a cover for a horse.
        [1913 Webster]
  
     2. (Print.) A piece of rubber, felt, or woolen cloth, used in
        the tympan to make it soft and elastic.
        [1913 Webster]
  
     3. A streak or layer of blubber in whales.
        [1913 Webster]
  
     Note: The use of blankets formerly as curtains in theaters
           explains the following figure of Shakespeare. --Nares.
           [1913 Webster]
  
                 Nor heaven peep through the blanket of the dark
                 To cry, "Hold, hold!"              --Shak.
           [1913 Webster]
  
     {Blanket sheet}, a newspaper of folio size.
  
     {A wet blanket}, anything which damps, chills, dispirits, or
        discour?ges.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  blanket
      adj 1: broad in scope or content; "across-the-board pay
             increases"; "an all-embracing definition"; "blanket
             sanctions against human-rights violators"; "an invention
             with broad applications"; "a panoptic study of Soviet
             nationality"- T.G.Winner; "granted him wide powers" [syn:
             {across-the-board}, {all-embracing}, {all-encompassing},
             {all-inclusive}, {blanket(a)}, {broad}, {encompassing},
             {extensive}, {panoptic}, {wide}]
      n 1: bedding that keeps a person warm in bed; "he pulled the
           covers over his head and went to sleep" [syn: {blanket},
           {cover}]
      2: anything that covers; "there was a blanket of snow" [syn:
         {blanket}, {mantle}]
      3: a layer of lead surrounding the highly reactive core of a
         nuclear reactor
      v 1: cover as if with a blanket; "snow blanketed the fields"
      2: form a blanket-like cover (over)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top