Search result for

binding

(80 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binding-, *binding*, bind
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binding[ADJ] ที่สัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding authorityอำนาจรับประกันภัยแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding hyphaeใยราประสาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
binding receiptใบรับผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bindingการจับกัน,การจับ [การแพทย์]
Binding Agentsสารที่ใช้ยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Binding Constantค่าคงที่ของการจับ [การแพทย์]
Binding energyพลังงานยึดเหนี่ยว, พลังงานยึดเหนี่ยวของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส มีค่าเท่ากับพลังงานที่น้อยที่สุดสำหรับการแยกนิวเคลียสออกเป็นโปรตอนและนิวตรอน นอกจากนี้ยังหมายถึง พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนด้วย ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อแยกอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอมหรือโมเลกุล [นิวเคลียร์]
binding energyพลังงานยึดเหนี่ยว, การรวมตัวของโปรตอนและนิวตรอนเป็นนิวเคลียส จะปล่อยพลังงานออกมา เรียกพลังงานนี้ว่า พลังงานยึดเหนี่ยว พลังงานยึดเหนี่ยวนี้เทียบเท่ากับมวลพร่อง มวลพร่อง = มวลโปรตอน + มวลนิวตรอน - มวลนิวเคลียส ตัวอย่าง โปรตอน 1 ตัวรวมกับนิวตรอน 1 ตัว เป็นดิวเทอรอน จะปล่อยพลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Binding Forceแรงยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Binding Force, Weakแรงจับกันอย่างอ่อน [การแพทย์]
Binding Powerอำนาจในการรวม [การแพทย์]
Binding Propertiesอำนาจการยึดเกาะ,คุณสมบัติในการจับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- End papers, the leather binding...-... ลายหินอ่อน สายรัดทำจากหนัง Inkheart (2008)
Now, young lady, if you'll please check the bindings.ท่านจะเห็นว่ามันเป็นของจริง และแน่นหนา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Move with haste now, for when the 60 second timer hits zero the one who has given the most flesh will release their bindings while the gears on your opponent's head will engage,piercing their skullรีบหน่อยแล้วกัน แกมีเวลาแค่ 60 วินาที และเมื่อเวลานั้นมาถึง คนที่สังเวยเลือดเนื้อมากกว่า จะเป็นอิสระ ส่วนผู้แพ้ จะโดนสลักทิ่มเข้าไปถึงสมอง Saw VI (2009)
the one who has given the most flesh will release their bindingsใครอยากจะสละชิ้นเนื้อเพื่อเอาตัวรอดรอดไหม? Saw VI (2009)
BY RAPING A WOMAN, BINDING HER, AND SUFFOCATING HER.โดยการข่มขืน มัด และคลุมหัวเธอด้วยถุง Zoe's Reprise (2009)
Isn't that a binding agent?มันเป็นสารที่สัมพันธ์กัน? Bolt Action (2009)
Binding us to a life of combed hair andผูกเรากับชีวิตในแบบที่ ผมต้องเรียบแปร้... Chapter Two 'Ink' (2009)
The binding is fragile.ปกมันเปื่อยแล้วน่ะสิ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- The binding is fragile?ปกเปื่อยเหรอ? Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Yeah, looks like your bindings are a little loose.เอ่อ ดูเหมือนว่าจะผูกไม่แน่นนะ Frozen (2010)
I think your wife's binding should remain here.ข้าคิดว่าผ้าผูกของเมียแกควรเก็บไว้ที่นี่ The Thing in the Pit (2010)
We take for granted... the laws of nature for example... that are not necessarily binding.คุณและผมต่างก็รู้ว่า สิ่งที่เราทึกทักเอาว่ามันจริงแท้แน่นอน... อย่างกฏแห่งธรรมชาตินั่นไง... มันไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันก็ได้ White Tulip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bindingAn agreement binding on both parties.
bindingI helped a little binding printouts that the student council will apparently use.
bindingThey are binding the gravel with cement to repair the road.
bindingThis agreement is binding on all of us.
bindingThis agreement is binding on all parties.
bindingThis decision is not binding on all of you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อผูกมัด[N] obligation, See also: binding condition, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, พันธะ, Example: อเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคูเวตอีกต่อไป, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่เป็นสัญญาต่อกันหรือข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างกัน
การผูก[N] tying, See also: binding, fastening, attachment, affix, tethering, Syn. การพัน, การรัด, การมัด, การผูกยึด, Example: เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อธิบายการผูกเชือกกล่องพัสดุ, Thai definition: การเอาเชือกเป็นต้นสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน เพื่อทําให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับสิ่งอื่น, การติดต่อหรือติดพันกันแน่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อผูกมัด[n.] (khøphūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation   FR: obligation [f]
เครื่องประสาน[n.] (khreūang prasān) EN: binding agent ; cement   FR: liant [m]
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding   FR: police d'assurance [f]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]
เย็บเล่ม[v. exp.] (yep lem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form   
เย็บปก[X] (yep pok) EN: binding ; bookbinding   FR: reliure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINDING    B AY1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binding    (v) (b ai1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindedraht {m}binding wire; baling wire [Add to Longdo]
Bindefähigkeit {f}; Bindequalität {f}binding quality [Add to Longdo]
Bindefaser {f}binding fibre [Add to Longdo]
Einband {m} | Einbände {pl}; Einfassungen {pl} | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
Luxuseinband {m}binding de luxe [Add to Longdo]
Stellschraube {f}; Klemmschraube {f} [techn.]binding screw [Add to Longdo]
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding [Add to Longdo]
verbindliches Angebotbinding offer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
キーバインド[, ki-baindo] (n) {comp} key binding [Add to Longdo]
セーフティービンディング[, se-futei-bindeingu] (n) safety binding (ski) [Add to Longdo]
バインディング[, baindeingu] (n) binding [Add to Longdo]
バインドタイム[, baindotaimu] (n) {comp} binding time [Add to Longdo]
バインドファイル[, baindofairu] (n) {comp} binding file [Add to Longdo]
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger [Add to Longdo]
羽交い絞め;羽交絞め(io)[はがいじめ, hagaijime] (n,vs) pinioning; binding arms behind the back [Add to Longdo]
横綴じ[よことじ, yokotoji] (n) binding a book in an oblong shape [Add to Longdo]
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ, / ] binding (computer science) [Add to Longdo]
连绵词[lián mián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄘˊ, / 綿] binding word [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
言語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bind \Bind\, v. t. [imp. {Bound}; p. p. {Bound}, formerly
   {Bounden}; p. pr. & vb. n. {Binding}.] [AS. bindan, perfect
   tense band, bundon, p. p. bunden; akin to D. & G. binden,
   Dan. binde, Sw. & Icel. binda, Goth. bindan, Skr. bandh (for
   bhandh) to bind, cf. Gr. ? (for ?) cable, and L. offendix.
   [root]90.]
   1. To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain,
    etc.; to fetter; to make fast; as, to bind grain in
    bundles; to bind a prisoner.
    [1913 Webster]
 
   2. To confine, restrain, or hold by physical force or
    influence of any kind; as, attraction binds the planets to
    the sun; frost binds the earth, or the streams.
    [1913 Webster]
 
       He bindeth the floods from overflowing. --Job
                          xxviii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Whom Satan hath bound, lo, these eighteen years.
                          --Luke xiii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; --
    sometimes with up; as, to bind up a wound.
    [1913 Webster]
 
   4. To make fast ( a thing) about or upon something, as by
    tying; to encircle with something; as, to bind a belt
    about one; to bind a compress upon a part.
    [1913 Webster]
 
   5. To prevent or restrain from customary or natural action;
    as, certain drugs bind the bowels.
    [1913 Webster]
 
   6. To protect or strengthen by a band or binding, as the edge
    of a carpet or garment.
    [1913 Webster]
 
   7. To sew or fasten together, and inclose in a cover; as, to
    bind a book.
    [1913 Webster]
 
   8. Fig.: To oblige, restrain, or hold, by authority, law,
    duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to
    bind the conscience; to bind by kindness; bound by
    affection; commerce binds nations to each other.
    [1913 Webster]
 
       Who made our laws to bind us, not himself. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law)
    (a) To bring (any one) under definite legal obligations;
      esp. under the obligation of a bond or covenant.
      --Abbott.
    (b) To place under legal obligation to serve; to
      indenture; as, to bind an apprentice; -- sometimes
      with out; as, bound out to service.
      [1913 Webster]
 
   {To bind over}, to put under bonds to do something, as to
    appear at court, to keep the peace, etc.
 
   {To bind to}, to contract; as, to bind one's self to a wife.
    
 
   {To bind up in}, to cause to be wholly engrossed with; to
    absorb in.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fetter; tie; fasten; restrain; restrict; oblige.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binding \Bind"ing\, n.
   1. The act or process of one who, or that which, binds.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that binds; a bandage; the cover of a book, or
    the cover with the sewing, etc.; something that secures
    the edge of cloth from raveling.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) The transoms, knees, beams, keelson, and other
    chief timbers used for connecting and strengthening the
    parts of a vessel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binding \Bind"ing\, a.
   That binds; obligatory.
   [1913 Webster]
 
   {Binding beam} (Arch.), the main timber in double flooring.
    
 
   {Binding joist} (Arch.), the secondary timber in
    double-framed flooring.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Obligatory; restraining; restrictive; stringent;
     astringent; costive; styptic.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 binding
   adj 1: executed with proper legal authority; "a binding
       contract"
   n 1: the capacity to attract and hold something
   2: strip sewn over or along an edge for reinforcement or
     decoration
   3: the act of applying a bandage [syn: {dressing}, {bandaging},
     {binding}]
   4: one of a pair of mechanical devices that are attached to a
     ski and that will grip a ski boot; the bindings should
     release in case of a fall [syn: {ski binding}, {binding}]
   5: the protective covering on the front, back, and spine of a
     book; "the book had a leather binding" [syn: {binding}, {book
     binding}, {cover}, {back}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 binding [bindiŋ]
   bond; tie
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top