Search result for

enclose

(69 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enclose-, *enclose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclose[VT] สร้างรั้วล้อม, See also: สร้างกำแพงล้อมรอบ, Syn. encircle, surround
enclose[VT] ห่อหุ้ม, Syn. include, insert, wrap up
enclose[VT] โอบรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. contain, hold
enclose in[PHRV] ปิดล้อมอยู่ใน, See also: ขังอยู่ใน
enclose in[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (จดหมาย, ห่อของ), See also: ปิดล้อมด้วย, ล้อมรอบด้วย
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within[PHRV] แนบมาพร้อมกับ, Syn. enclose in
enclose within[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enclose(เอนโคลซ') vt. ปิด,ล้อมรอบ,สอดใส่ไว้,มีอยู่ใน,ประกอบด้วย., See also: enclosable adj. ดูenclose, Syn. inclose.

English-Thai: Nontri Dictionary
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dear Avis, enclosed is part of our cookbook from the chapter on sauces.ถึงเอวิส ในนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือทำอาหารของเรา บทที่เกี่ยวกับซอส Julie & Julia (2009)
It's a body of enclosed water filled with aquatic ectothermic vertebrates.มันเป็นศพอยู่ในน้ำ เต็มไปด้วยพืชหรือสัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง The Predator in the Pool (2010)
I've been locked in enclosed spaces with this guy before.ฉันโดนขัง อยู่ในที่แคบ กับคนพวกนี้มาก่อน ฉันรับมือได้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Gas vapors collect in a low, enclosed space.ไอของน้ำมันจะกักไว้ ในพื้นที่ต่ำและปิดอยู่ Devil's Night (2010)
"off your thingamajig, "and I thought the enclosed might come in handy.และฉันคิดว่าของที่ส่งมาด้วย น่าจะมีประโยชน์ Frontierland (2011)
All the victims had breathed an aerosolized chloroform, and to do that he needs an enclosed space.เหยื่อทุกรายหายใจเอาละออง ของคลอโรฟอร์มเข้าไป และการจะทำแบบนั้นได้ เขาต้องมีพื้นที่ปิด Sense Memory (2011)
Hotch: "Pain is the breaking of the shell that encloses your understanding.""ความเจ็บปวดเป็นตัวทำลายเกราะ ที่ปิดบังความเข้าใจของคุณเอาไว้" Painless (2011)
How can you study when you're in an enclosed space with me? Huh?เธอจะทำการบ้านตอนนี้ได้เหรอ ในเมื่อเธออยู่ในห้องที่มีฉันอยู่ด้วยนะ Episode #1.13 (2013)
This enormous cloud of comets encloses the solar system which is the second line of our cosmic address.นี้เมฆมหาศาลของดาวหาง ล้อมรอบระบบสุริยะ ซึ่งเป็นบรรทัดที่สอง ของจักรวาลของเราอยู่ Standing Up in the Milky Way (2014)
In this dream, he awakened to a world enclosed inside a confining bowl of stars.ในความฝันนี้เขาตื่นขึ้นกับโลก ล้อมรอบภายในชามกักขังดาว Standing Up in the Milky Way (2014)
The vast wall that encloses this city may protect us from our toxic surroundings, but it is up to us to confront any element that can poison us from within.เราคือมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ อาจปกป้องเราจากภัยที่อยู่ภายนอกได้ Insurgent (2015)
And I'm hereby serving you with the enclosed complaintมีหมายศาลเรื่องร้องเรียน... Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encloseEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.
encloseEnclosed is our company profile.
encloseEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
encloseHer house is enclosed with a white fence.
encloseHis letter enclosed a picture.
encloseI have enclosed your order form.
encloseIn accordance with your request, I enclose a picture of myself.
encloseI would like to order one coffee machine (Model 25-A) and have enclosed your order form.
encloseShe sent me the enclosed check.
encloseThe site of the condominium is enclosed with stakes.
encloseWith regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่ม[V] cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai definition: เอาผ้าคลุมตัว
แวดล้อม[V] surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ
แนบ[V] enclose, See also: inclose, Example: ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปด้วยเป็นจำนวน 1,000 บาท, Thai definition: ติดไปด้วย
แนบติด[V] attach, See also: enclose, add, affix, Thai definition: เอาติดไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose   FR: entourer ; mettre autour
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose   FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
แนบ[v.] (naēp) EN: enclose ; inclose   FR: inclure
แนบประกอบ[adj.] (naēp prakøp) EN: enclosed   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCLOSE    EH0 N K L OW1 Z
ENCLOSED    EH0 N K L OW1 Z D
ENCLOSED    AH0 N K L OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enclose    (v) (i1 n k l ou1 z)
enclosed    (v) (i1 n k l ou1 z d)
encloses    (v) (i1 n k l ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]
囲う[かこう, kakou] (v5u,vt) to enclose; (P) [Add to Longdo]
円で囲む[まるでかこむ, marudekakomu] (v5m) to enclose (a word) with a circle [Add to Longdo]
廓;郭;曲輪[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district [Add to Longdo]
丸付数字;丸付き数字[まるつきすうじ, marutsukisuuji] (n) number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji) [Add to Longdo]
行灯;行燈(oK)[あんどん;あんどう, andon ; andou] (n) fixed paper-enclosed lantern; paper-covered wooden stand housing an (oil) lamp [Add to Longdo]
取り巻く(P);取巻く;取りまく[とりまく, torimaku] (v5k,vt) to surround; to circle; to enclose; (P) [Add to Longdo]
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out [Add to Longdo]
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封入[fēng rù, ㄈㄥ ㄖㄨˋ, ] enclose [Add to Longdo]
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] enclose; include [Add to Longdo]
附寄[fù jì, ㄈㄨˋ ㄐㄧˋ, ] enclose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inclose \In*close"\, v. t. [imp. & p. p. {Inclosed}; p. pr. &
   vb. n. {Inclosing}.] [See {Enclose}, and cf. {Include}.]
   [Written also {enclose}.]
   [1913 Webster]
   1. To surround; to shut in; to confine on all sides; to
    include; to shut up; to encompass; as, to inclose a fort
    or an army with troops; to inclose a town with walls.
    [1913 Webster]
 
       How many evils have inclosed me round! --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To put within a case, envelope, or the like; to fold (a
    thing) within another or into the same parcel; as, to
    inclose a letter or a bank note.
    [1913 Webster]
 
       The inclosed copies of the treaty.  --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate from common grounds by a fence; as, to inclose
    lands. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. To put into harness; to harness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They went to coach and their horse inclose.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enclose \En*close"\, v. t. [F. enclos, p. p. of enclore to
   enclose; pref. en- (L. in) + clore to close. See {Close}, and
   cf. {Inclose}, {Include}.]
   To inclose. See {Inclose}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enclose
   v 1: enclose or enfold completely with or as if with a covering;
      "Fog enveloped the house" [syn: {envelop}, {enfold},
      {enwrap}, {wrap}, {enclose}]
   2: close in; darkness enclosed him" [syn: {enclose}, {hold in},
     {confine}]
   3: surround completely; "Darkness enclosed him"; "They closed in
     the porch with a fence" [syn: {enclose}, {close in},
     {inclose}, {shut in}]
   4: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top