Search result for

clothe

(107 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothe-, *clothe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothe[VT] แต่งตัว, Syn. dress, dress up
clothe[VT] ปกคลุมด้วย
clothes[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
clothe in[PHRV] แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe in[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน, Syn. clothe with
clothespin[N] ไม้หนีบผ้า, See also: ที่หนีบผ้า
clothe with[PHRV] แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน, Syn. clothe in
clothesline[N] ราวแขวนเสื้อ
clotheshorse[N] ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว, Syn. dandy, dude, fop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
unclothe(อันโคลธ') vt. แก้ผ้า,ถอดเสื้อผ้า,ถอดออก,เปลือย,เปลือยกาย,เปิดเผย
underclothes(อัน'เดอะโคลธซ) n.,pl. เสื้อกางเกงชั้นใน., Syn. underclothing

English-Thai: Nontri Dictionary
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
nightclothes(n) ชุดนอน
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of you and your clothes up there.ของคุณและเสื้อของคุณอยู่นั้น Pret-a-Poor-J (2008)
My clothes, not my mind.แค่เสื้อผ้า... ไม่ใช่จิตใจของฉัน Joy (2008)
{\pos(194,215)}Ripped off her clothes in front of a room full of businessmen.ฉีกเสื้อผ้าของเธอต่อหน้านักธุรกิจชายทั้งห้อง Dying Changes Everything (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่ Episode #1.5 (2008)
Bought clothes from a department store?"ที่ห้าง"... ห้าง Scandal Makers (2008)
Wow, your father plastered you with expensive clothes?พ่อของฉันทำงานหนักมาก ท่านถึงขนาดซื้อเสื้อผ้ามียี่ห้อราคาแพงให้ฉัน Scandal Makers (2008)
His clothes are very worn out.จากที่ฉันเห็น เค้าเป็นเด็กที่น่ารักมากเลย Scandal Makers (2008)
Your clothes are a mess.เสื้อผ้าคุณ Heartbreak Library (2008)
But where are your clothes, my dear one?แต่ เสื้อผ้าเธอทำไมถึงเป็นแบบนี้ สาวน้อย ? The Secret of Moonacre (2008)
It's sad when she asked to be buried in the clothes reminiscent of her love.มันเศร้าตอนที่เธอขอ... ให้ฝังเธอในชุดที่เหมือนกับของคนรักเธอ My Sassy Girl (2008)
This clothes is so tight.ชุดนี่คับจัง! My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clotheAll the money was spent on clothes.
clotheAs children get bigger, they grow out of their clothes.
clotheBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
clotheCaroline knows better than to spend all her money on clothes.
clotheChange your clothes.
clotheClothes make the man.
clotheCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
clotheDon't judge a man by his clothes.
clotheDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
clothe"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
clotheEverybody arrived dressed in their smartest clothes.
clotheEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอบผ้า[N] clothes dryers
ร้านขายเสื้อผ้า[N] clothes shop, See also: fashion house
แปรงซักผ้า[N] clothes brush
ราวแขวนเสื้อผ้า[N] clothes rack
ราวตากผ้า[N] clothes line, See also: washing line
ไม้แขวนเสื้อ[N] coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count unit: อัน
ภูษณพาส[N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราว[N] clothesline, See also: cloth-pole, Example: ราวที่ทำด้วยลวดจะเป็นสนิม ทำให้เปื้อนผ้าได้, Count unit: ราว, Thai definition: เชือกหรือลวดที่ขึงตากผ้าแทนไม้
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes   FR: laver le linge
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nunghom) EN: clothes   
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed   FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ไม้แขวนเสื้อ[n.] (māi khwaēn seūa) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger   FR: cintre [m] ; patère [f]
ไม้หนีบ[n.] (māinīp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[n. exp.] (māinīp phā) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing   FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOTHE    K L OW1 DH
CLOTHED    K L OW1 DH D
CLOTHES    K L OW1 DH Z
CLOTHES    K L OW1 Z
CLOTHESTIME    K L OW1 DH Z T AY2 M
CLOTHESHORSE    K L OW1 Z HH AO2 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothe    (v) (k l ou1 dh)
clothed    (v) (k l ou1 dh d)
clothes    (v) (k l ou1 dh z)
clothes-peg    (n) - (k l ou1 dh z - p e g)
clothes-pin    (n) - (k l ou1 dh z - p i n)
clothesline    (n) (k l ou1 dh z l ai n)
clothes-moth    (n) - (k l ou1 dh z - m o th)
clothes-pegs    (n) - (k l ou1 dh z - p e g z)
clothes-pins    (n) - (k l ou1 dh z - p i n z)
clotheshorse    (n) (k l ou1 dh z h oo s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] clothes pin [Add to Longdo]
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, / ] clothes line [Add to Longdo]
晒衣绳子[shài yī shéng zi, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ ㄗ˙, / ] clothes line [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine) [Add to Longdo]
服服[fù fu, ㄈㄨˋ ㄈㄨ˙, ] clothes (baby talk) [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] clothes-horse [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] clothes-horse [Add to Longdo]
烘乾机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, / ] clothes dryer [Add to Longdo]
[yī, , ] clothes [Add to Longdo]
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, ] clothes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothe \Clothe\, v. i.
   To wear clothes. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Care no more to clothe eat.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothe \Clothe\ (kl[=o][th]), v. t. [imp. & p. p. {Clothed}
   (kl[=o][th]d) or {Clad} (kl[a^]d); p. pr. & vb. n.
   {Clothing}.] [OE. clathen, clothen, clethen, AS.
   cl[=a][eth]ian, cl[=ae][eth]an. See {Cloth}.]
   1. To put garments on; to cover with clothing; to dress.
    [1913 Webster]
 
       Go with me, to clothe you as becomes you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with clothes; as, to feed and clothe a family;
    to clothe one's self extravagantly.
    [1913 Webster]
 
       Drowsiness shall clothe a man with rags. --Prov.
                          xxiii. 21.
    [1913 Webster]
 
       The naked every day he clad,
       When he put on his clothes.      --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To cover or invest, as with a garment; as, to clothe
    one with authority or power.
    [1913 Webster]
 
       Language in which they can clothe their thoughts.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
       His sides are clothed with waving wood. --J. Dyer.
    [1913 Webster]
 
       Thus Belial, with with words clothed in reason's
       garb.                 --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clothe
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]
   2: furnish with power or authority; of kings or emperors [syn:
     {invest}, {clothe}, {adorn}]
   3: cover as if with clothing; "the mountain was clothed in
     tropical trees" [syn: {clothe}, {cloak}, {drape}, {robe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top