ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

screening

S K R IY1 N IH0 NG   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -screening-, *screening*, screen
English-Thai: Longdo Dictionary
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
screening[N] การฉายภาพยนตร์, See also: การฉายหนัง
screening[N] การตรวจโรค (ทางการแพทย์), See also: การทดสอบทางการแพทย์
screening[N] การปกคลุม, See also: การป้องกัน, การติดม่าน, การติดฉาก
screenings[N] แผ่นตะแกรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
screening(สครีน'นิง) n. การปกคลุม,การป้องกัน,การร่อน,การฉายภาพยนตร์,การติดม่าน,การติดฉาก,screenings เศษที่ติดตะแกรงร่อน,แผ่นตาข่าย,แผ่นตะแกรง,สิ่งที่เป็นตาข่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
screeningการตรวจคัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Screening การกรอง
การดักสิ่งแขวนลอยด้วยการให้ไหลผ่านตะแกรง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're subjected to a stringent screening of their personal lives.พวกเขาถูกกำหนดให้มีการเข้มงวดและจริงจัง Ghost in the Shell (1995)
After screening we are left as you see with two healthy boys and two very healthy girls.และหลังจากการคัดเลือก, เราจะเหลืออย่างที่คุณเห็น เด็กผู้ชายแข็งแรง2คน และเด้กผู้หญิงแข็งแรงสุขภาพดีเยี่ยมอีก2คน Gattaca (1997)
Just don't eat anything that wears a collar, and if you need me, I'll be on the beach in Cozumel screening my calls.แค่อย่าไปกินอะไรผิดสำแดง ถ้าคุณต้องการผม ผมจะอยู่ที่ ชายหาดแถวCozumel โทรมาได้เลย Wicker Park (2004)
You said th gave you a full screening seven weeks ago.คุณพูดว่าเขา ตรวจคุณ อย่างละเอียด เมื่อเจ็ดอาทิตย์ที่แล้ว Pilot (2004)
Your men will be screening our flanks, Captain.คนของคุณจะมาช่วยเป็นกองหลัง กัปตัน The Great Raid (2005)
Look, we thought that if we had an advance screening... then everyone would see that you're not really a dork.ฟังนะเราอยากดูแบบเต็มๆตา เมื่อทุกคนอยากดูจะเก็บงำเอาไว้ทำไมหล่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
That's why our application screening was so tough.ทำให้พวกเราต้องคัดเลือกใบสมัครอย่างทรหด Episode #1.1 (2006)
Dinner will be followed by a screening over at Chuck's of the greatest kung fu film ever made.ต่อด้วยดูหนังกังฟูเรื่องโปรดของชัค Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
I'll get regular screenings.ไปตรวจดูเรื่อยๆ The Right Stuff (2007)
Concierge say where he was before the screening?Concierge say where he was before the screeningPage Turner (2008)
Negative-- no moviegoers were allowed up here, and he arrived at the screening alone.ไม่--ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาบนนี้ และเขาก็เข้ามาคนเดียว Page Turner (2008)
Are you screening your calls?เธอเลือกรับสายรึเปล่า? About Last Night (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCREENING    S K R IY1 N IH0 NG
SCREENINGS    S K R IY1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
screening    (v) skrˈiːnɪŋ (s k r ii1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筛查[shāi chá, ㄕㄞ ㄔㄚˊ, / ] screening (e.g.medical) [Add to Longdo]
筛检[shāi jiǎn, ㄕㄞ ㄐㄧㄢˇ, / ] screening (medical) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sortierprüfung {f}screening inspection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレススクリーニング[, adoresusukuri-ningu] (n) {comp} address screening [Add to Longdo]
スクリーニング[, sukuri-ningu] (n,vs) screening [Add to Longdo]
マススクリーニング[, masusukuri-ningu] (n) mass screening [Add to Longdo]
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation [Add to Longdo]
検診(P);健診(P)[けんしん, kenshin] (n,vs) (abbr) (See 健康診査,健康診断) physical examination; medical examination; health checkup; health screening; (P) [Add to Longdo]
採用選考[さいようせんこう, saiyousenkou] (n) employment screening; employment selection (for job applicants) [Add to Longdo]
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs [Add to Longdo]
事前審査[じぜんしんさ, jizenshinsa] (n) advance screening; prior inspection; preliminary review; pre-vetting [Add to Longdo]
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance [Add to Longdo]
初号試写[しょごうししゃ, shogoushisha] (n) first screening; preview of movie [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Screening \Screen"ing\ (skr[=e]n"[i^]ng), n.
   the process of examining or testing objects methodically to
   find those having desirable properties. See {screen[3]}.
 
   Note: In the pharmaceutical industry, pharmaceutical
      screening involves testing a large number of samples of
      substances to find those having desirable
      pharmacological activity; those samples which have the
      property sought are called active or positive in the
      screen. The substances tested may be pure compounds
      with known structure, mixtures of pure compounds, or
      complex mixtures obtained by extraction from living
      organisms. There are often additional sets of test
      performed on active samples, called
 
   {counterscreening} to eliminate those samples that may also
    possess undesirable properties. In the case of screening
    of mixtures from living organisms, a type of
    {counterscreening} called {dereplication} is usually
    performed, to determine if the active sample contains a
    known compound which has previously been studied.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Screen \Screen\ (skr[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Screened}; p.
   pr. & vb. n. {Screening}.]
   1. To provide with a shelter or means of concealment; to
    separate or cut off from inconvenience, injury, or danger;
    to shelter; to protect; to protect by hiding; to conceal;
    as, fruits screened from cold winds by a forest or hill.
    [1913 Webster]
 
       They were encouraged and screened by some who were
       in high commands.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass, as coal, gravel, ashes, etc., through a screen in
    order to separate the coarse from the fine, or the
    worthless from the valuable; to sift.
    [1913 Webster]
 
   3. to examine a group of objects methodically, to separate
    them into groups or to select one or more for some
    purpose. As:
    (a) To inspect the qualifications of candidates for a job,
      to select one or more to be hired.
    (b) (Biochem., Med.) to test a large number of samples, in
      order to find those having specific desirable
      properties; as, to screen plant extracts for
      anticancer agents.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 screening
   n 1: the display of a motion picture [syn: {screening},
      {showing}, {viewing}]
   2: fabric of metal or plastic mesh
   3: the act of concealing the existence of something by
     obstructing the view of it; "the cover concealed their guns
     from enemy aircraft" [syn: {cover}, {covering}, {screening},
     {masking}]
   4: testing objects or persons in order to identify those with
     particular characteristics

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top