Search result for

ห่ม

(33 entries)
(0.2063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่ม-, *ห่ม*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องนุ่งห่ม (n ) aparel

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่ม    [V] cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai definition: เอาผ้าคลุมตัว
ห่มดอง    [N] way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder, Example: เฉพาะพระธรรมกายและพระสงฆ์สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้น ที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกแบบห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่ง คือ ห่มเฉวียงบ่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่มก. ขย่ม เช่น เด็กห่มกิ่งพุทรา ห่มเสาเข็ม.
ห่มก. ใช้ผ้าเป็นต้นคลุมหรือพันสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น ห่มผ้า ห่มสไบ เอาผ้าไปห่มต้นโพ.
ห่มครุย, ห่มเสื้อครุยก. สวมเสื้อครุยโดยสวมเฉพาะแขนซ้าย เอาแขนเสื้อข้างขวาซึ่งห้อยอยู่ข้างหลังสอดรักแร้ขวาขึ้นมาแล้วตวัดพาดบนไหล่ซ้าย.
ห่มคลุมน. เรียกวิธีห่มผ้าของพระภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยปิดไหล่ทั้ง ๒ ข้าง.
ห่มดองน. เรียกวิธีห่มผ้าของพระภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยห่มเฉวียงบ่าและมีผ้ารัดอก.
ห่มสไบเฉียงน. เรียกวิธีห่มผ้าสไบให้เฉวียงบ่าข้างใดข้างหนึ่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   

English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blanket    [VT] ปกคลุม, See also: ห่ม, คลุม, Syn. cover, overlay, overspread
cover    [VT] ห่ม, See also: ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
girlie(เกิร์ล'ลี) adj. เกี่ยวกับผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อย n. คำทักทายเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว (เช่นคุณหนู!,หนู!), Syn. girl,woman
manta(แมน'ทะ) n. เสื้อคลุม,ผ้าห่ม
menswear(เมนซ'แวร์) n. เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ชาย
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
quilt(ควิลทฺ) n. ผ้านวมคลุมเตียง,ผ้าห่ม,ผ้าสำลี vt. เย็บผ้าดังกล่าว,ยัดไส้,เย็บปักเข้าไว้ในตะเข็บ,ใส่นวม,ผสมผเส, See also: quilter n. quilted adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
blanket(vt) ปกคลุม,ห่ม,คลุม
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
DRY dry goods(n) เครื่องนุ่งห่ม,สิ่งทอ
overlay(n) ปลอกหุ้ม,ผ้าคลุม,ผ้าห่ม
quilt(n) ผ้าสำลี,ผ้าปูที่นอน,ผ้านวมคลุมเตียง,ผ่าห่ม
rug(n) พรม,ผ้าห่ม

Are you satisfied with the result?

Go to Top