Search result for

fat

(171 entries)
(0.0517 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fat-, *fat*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fatfat

English-Thai: Longdo Dictionary
father(n) บาทหลวง
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fat[ADJ] อ้วน, See also: ท้วม, จ้ำม่ำ, Syn. plump, obese, overweight, Ant. thin, skinny
fat[ADJ] ใหญ่, See also: โต, กว้าง, หนา, Syn. big, broad, thick
fat[ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, Syn. fruitful, profitable, rich
fat[ADJ] เป็นไข, Syn. fatty, oleaginous, greasy
fat[N] ไขมัน, See also: ไข, Syn. grease, oil, lipid
fate[N] โชคชะตา, See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต, Syn. destiny, destination, fortune
fate[N] ผลลัพธ์, See also: ผลสุดท้าย
fate[VT] กำหนดโดยโชคชะตา, Syn. predestine, destine
fatal[ADJ] ซึ่งทำให้ถึงตาย, See also: ซึ่งรักษาไม่ได้, Syn. curely, deadly, incurable, Ant. curable
fatal[ADJ] ซึ่งทำให้ล้มเหลว, See also: ซึ่งทำให้หายนะ, Syn. annihilating, fateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatแฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
fatalism(เฟ'เทลลิซึม) n. ชาตินิยม,พรหมลิขิตนิยม, See also: fatalist n. fatalistic adj. fatalistically adv.
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fated(เฟ'ทิด) adj. ตามดวง,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, Syn. doomed
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fat(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,อ้วนพี,สมบูรณ์
fat(n) ไขมัน,น้ำมัน,เปลว,ความอ้วน,ความสมบูรณ์
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fate(vt) ทำให้เกิดเคราะห์กรรม
fateful(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,เป็นเรื่องความเป็นความตาย,เป็นเวรเป็นกรรม
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FAT (file allocation table)แฟต (ตารางการจัดสรรแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FAT (file allocation table)แฟต (ตารางการจัดสรรแฟ้ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FAT (final acceptance test)เอฟเอที (การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fat catนายทุนหนุนพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fat padนวมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatal dose; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatal injuryการกระทำที่เป็นเหตุให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal varianceความแตกต่างในข้อเท็จจริงที่สำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal; deadly; lethal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatalismชะตานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatไขมัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fatไขมัน, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fat Analysisการวิเคราะห์ไขมัน [การแพทย์]
Fat and Chyleไขมัน [การแพทย์]
Fat Cellsเซลล์ไขมัน [การแพทย์]
Fat contentปริมาณไขมัน [TU Subject Heading]
Fat Densityเงาทึบไขมัน [การแพทย์]
Fat Depotเซลล์ที่เก็บไขมัน [การแพทย์]
Fat Emulsionsไขมันในรูปอีมัลชั่น [การแพทย์]
Fat Emulsions, Intravenousอิมัลชั่นของไขมันสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fatalistic (adj ) เกี่ยวกับพรหมลิขิต ชะตาลิขิต
Father's Day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันพ่อ
See also: S. HM the King Bhumipol's Birthday, A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday
father's day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย
See also: S. HM the King Bhumipol's Birthday, A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday
fattening (adj ) ที่ทำให้อ้วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A guy's acting crazy outside, wants to be let in, says he's your father.มีผู้ชายสติแตกคนนึงพยายามจะบุกเข้ามาค่ะ The Serena Also Rises (2008)
If they haven't reached your father yet, maybe they won't have to.เผื่อถ้าเขายังติดต่อพ่อนายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องให้พ่อนายมา The Serena Also Rises (2008)
My father doesn't care enough to get angry.พ่อฉันไม่เคยแคร์ฉันมากพอที่จะรู้สึกโกรธฉันเลยด้วยซ้ำ The Serena Also Rises (2008)
H-how is it lucky that my own father is gonna murder me?ที่พ่อกำลังจะเอาฉันตายเนี่ยนะ The Serena Also Rises (2008)
What's your father like?พ่อนายเป็นไง? The Serena Also Rises (2008)
Is it unimaginable for a son to just want to sit and talk with his father?มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่ลูกอย่างผม แค่อยากจะนั่งคุยอะไรกับพ่อบ้าง? The Serena Also Rises (2008)
Her father's with the U.N., she's traveled the world, she won the short fiction award at her last school.พ่อของเธอทำงานที่ UN เธอไปมาแล้วทั่วโลก ชนะการประกวดเรื่องสั้น ที่โรงเรียนเก่า The Ex-Files (2008)
Maybe your father and his... Dateบางทีพ่อของเธอกับคู่เดท The Dark Night (2008)
Well, this is fate telling us we can't.ตอนนี้ชะตามันบอกเราแล้วว่า เราไม่สามารถ The Dark Night (2008)
I felt like a fat cheerleader.-ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตุ้ยนุ้ย The Dark Night (2008)
Which won't be until your father gets back fromฉันยังไม่เอาหรอก จนกว่าพ่อเธอจะกลับจาก... The Dark Night (2008)
But when the best version of the situation is that I'm gonna become Blair's father-in-law?แต่จุดที่ดีที่สุดของสถานการณ์นี้อยู่ตรงไหน ใช่ที่ผมจะต้องกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงของแบลร์หรือเปล่า ? Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatA boy needs a father he can look up to.
fatA boy of seventeen is often as tall as his father.
fatAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
fatA computer game was given me by my father.
fatA conflict between my father and me.
fatA father provides for his family.
fatA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
fatA friend of your father.
fatA friend of your father's is not always a friend of your father.
fatAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
fatAfter his father died, he had to study by himself.
fatAfter his father's death, John took to spending his time in bars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งถึง[V] fathom, See also: understand, Syn. เข้าใจ, Example: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง, Thai definition: เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้
เปลว[N] lard, See also: fat, Syn. มันเปลว, Example: เวลาซื้อหมู ให้เลือกซื้อเนื้อที่ติดมันเปลวมาด้วย, Thai definition: มันของสัตว์ที่ไม่ได้ติดอยู่กับหนัง คู่กับ มันแข็ง
ยถากรรม[N] fate, See also: chance, random, destiny, Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง, Example: เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
เวร[N] retribution, See also: fate, misfortune, Nemesis, Syn. เวรกรรม, Example: ถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของมันเถอะ, Thai definition: ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
อ่อนใจ[V] fatigue, See also: feel tired (exhausted, weary, weak), Syn. อ่อนอกออกใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ, Example: ฉันอ่อนใจจริงๆ ที่จะต้องทำงานนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อำนาจวาสนา[N] destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
โชคชะตาราศี[N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น
พะงาบ[ADV] fatally, See also: mortally, nearly death, Syn. พะงาบๆ, Example: สามีของหล่อนนอนพะงาบรอให้หมอมาตรวจที่บ้าน, Thai definition: มีอาการอ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ไข[N] fat, See also: grease, Syn. ไขมัน, Example: น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข, Thai definition: น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว
ขุน[V] feed, See also: fatten, fertilize, Syn. เลี้ยงดู, Example: เจ้าของฟาร์มพยายามขุนหมูให้มีน้ำหนักมากๆ เพื่อราคาที่สูงขึ้น, Thai definition: ให้อาหารสัตว์เพื่อให้อ้วนท้วนสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมัน ๆ[n. exp.] (āhān man-man) EN: fatty foods   
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsanā) EN: destiny ; fate   
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
บิดา[n.] (bidā) EN: father   FR: père [m]
บิดาชื่อ [n. exp.] (bidā cheū) EN: father's name   FR: nom du père [m]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAT    F AE1 T
FATA    F AA1 T AH0
FATE    F EY1 T
FATS    F AE1 T S
FATH    F AE1 TH
FATES    F EY1 T S
FATHI    F AE1 TH IY0
FATAL    F EY1 T AH0 L
FATAH    F AA1 T AH0
FATED    F EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fat    (v) (f a1 t)
fate    (v) (f ei1 t)
fats    (v) (f a1 t s)
fatal    (j) (f ei1 t l)
fated    (v) (f ei1 t i d)
fates    (v) (f ei1 t s)
fatty    (j) (f a1 t ii)
father    (v) (f aa1 dh @ r)
fathom    (v) (f a1 dh @ m)
fating    (v) (f ei1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fatalismus {m}; Schicksalsglaube {m}fatalism [Add to Longdo]
Fatalist {m} | Fatalisten {pl}fatalist | fatalists [Add to Longdo]
Fatzke {m}; Klugscheißer {m} [ugs.]squirt [Add to Longdo]
Fett {n} | Fett ansetzenfat | to run to fat [Add to Longdo]
Fettablagerungen {pl}fat deposits [Add to Longdo]
Fettabscheider {m}fat extractor; fat separator [Add to Longdo]
Fettbauch {m} | Fettbäuche {pl}fat belly | fat bellies [Add to Longdo]
Fettfanggitter {n}fat collector; fat trap [Add to Longdo]
Fettgehalt {m}fat content [Add to Longdo]
dicker Geldbeutelfat purse [Add to Longdo]
fatal; schwerwiegend {adj} | fataler; schwerwiegender | am fatalsten; am schwerwiegendsten | fataler Fehler; schwerwiegender Fehlerfatal | more fatal | most fatal | fatal error [Add to Longdo]
fatalistischfatalistic [Add to Longdo]
fatalistisch {adv}fatalistically [Add to Longdo]
fett; dick {adj} | fetter | am fettestenfat | fatter | fattest [Add to Longdo]
Fatuhivamonarch {m} [ornith.]Large Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
でっぷりした[, deppurishita] (adj-f) stout; fat; corpulent; portly [Add to Longdo]
でぶっちょ[, debuccho] (n,adj-na,adj-no) (derog) fatty; butterball [Add to Longdo]
でぶでぶ[, debudebu] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) fat [Add to Longdo]
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
父母[fù mǔ, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] father and mother; parents, #1,145 [Add to Longdo]
父亲[fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ, / ] father, #1,348 [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] father; dad; pa; papa, #1,908 [Add to Longdo]
[pàng, ㄆㄤˋ, ] fat; plump, #2,715 [Add to Longdo]
命运[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fate; destiny, #2,896 [Add to Longdo]
老子[lǎo zi, ㄌㄠˇ ㄗ˙, ] father; daddy; "I, your father" (in anger, or out of contempt); I (used arrogantly or jocularly), #3,812 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] father, #4,299 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address, #4,619 [Add to Longdo]
疲劳[pí láo, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ, / ] fatigue; wearily; weariness; weary, #5,379 [Add to Longdo]
胖子[pàng zi, ㄆㄤˋ ㄗ˙, ] fat person; fatty, #5,385 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error [Add to Longdo]
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error [Add to Longdo]
ファット[ふぁっと, fatto] FAT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fat \Fat\, n. [See {Vat}, n.]
   1. A large tub, cistern, or vessel; a vat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The fats shall overflow with wine and oil. --Joel
                          ii. 24.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure of quantity, differing for different
    commodities. [Obs.] --Hebert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fat \Fat\, a. [Compar. {Fatter}; superl. {Fattest}.] [AS.
   f[=ae]tt; akin to D. vet, G. fett, feist, Icel. feitr, Sw.
   fet, Dan. fed, and perh. to Gr. pi^dax spring, fountain,
   pidy`ein to gush forth, pi`wn fat, Skr. pi to swell.]
   1. Abounding with fat; as:
    (a) Fleshy; characterized by fatness; plump; corpulent;
      not lean; as, a fat man; a fat ox.
    (b) Oily; greasy; unctuous; rich; -- said of food.
      [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting the qualities of a fat animal; coarse; heavy;
    gross; dull; stupid.
    [1913 Webster]
 
       Making our western wits fat and mean. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
       Make the heart of this people fat.  --Is. vi. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. Fertile; productive; as, a fat soil; a fat pasture.
    [1913 Webster]
 
   4. Rich; producing a large income; desirable; as, a fat
    benefice; a fat office; a fat job.
    [1913 Webster]
 
       Now parson of Troston, a fat living in Suffolk.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   5. Abounding in riches; affluent; fortunate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Persons grown fat and wealthy by long impostures.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Typog.) Of a character which enables the compositor to
    make large wages; -- said of matter containing blank,
    cuts, or many leads, etc.; as, a fat take; a fat page.
    [1913 Webster]
 
   {Fat lute}, a mixture of pipe clay and oil for filling
    joints.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fat \Fat\, v. i.
   To grow fat, plump, and fleshy.
   [1913 Webster]
 
      An old ox fats as well, and is as good, as a young one.
                          --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fat \Fat\, n.
   1. (Physiol. Chem.) An oily liquid or greasy substance making
    up the main bulk of the adipose tissue of animals, and
    widely distributed in the seeds of plants. See {Adipose
    tissue}, under {Adipose}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Animal fats are composed mainly of three distinct fats,
      tristearin, tripalmitin, and triolein, mixed in varying
      proportions. As olein is liquid at ordinary
      temperatures, while the other two fats are solid, it
      follows that the consistency or hardness of fats
      depends upon the relative proportion of the three
      individual fats. During the life of an animal, the fat
      is mainly in a liquid state in the fat cells, owing to
      the solubility of the two solid fats in the more liquid
      olein at the body temperature. Chemically, fats are
      composed of fatty acid, as stearic, palmitic, oleic,
      etc., united with glyceryl. In butter fat, olein and
      palmitin predominate, mixed with another fat
      characteristic of butter, butyrin. In the vegetable
      kingdom many other fats or glycerides are to be found,
      as myristin from nutmegs, a glyceride of lauric acid in
      the fat of the bay tree, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The best or richest productions; the best part; as, to
    live on the fat of the land.
    [1913 Webster]
 
   3. (Typog.) Work. containing much blank, or its equivalent,
    and, therefore, profitable to the compositor.
    [1913 Webster]
 
   {Fat acid}. (Chem.) See {Sebacic acid}, under {Sebacic}.
 
   {Fat series}, {Fatty series} (Chem.), the series of the
    paraffine hydrocarbons and their derivatives; the marsh
    gas or methane series.
 
   {Natural fats} (Chem.), the group of oily substances of
    natural occurrence, as butter, lard, tallow, etc., as
    distinguished from certain fatlike substance of artificial
    production, as paraffin. Most natural fats are essentially
    mixtures of triglycerides of fatty acids.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fat \Fat\, v. t. [imp. & p. p. {Fatted}; p. pr. & vb. n.
   {atting}.] [OE. fatten, AS. f[=ae]ttian. See {Fat}, a., and
   cf. {Fatten}.]
   To make fat; to fatten; to make plump and fleshy with
   abundant food; as, to fat fowls or sheep.
   [1913 Webster]
 
      We fat all creatures else to fat us.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fat
   adj 1: having an (over)abundance of flesh; "he hadn't remembered
       how fat she was" [ant: {lean}, {thin}]
   2: having a relatively large diameter; "a fat rope"
   3: containing or composed of fat; "fatty food"; "fat tissue"
     [syn: {fatty}, {fat}] [ant: {fat-free}, {fatless}, {nonfat}]
   4: lucrative; "a juicy contract"; "a nice fat job" [syn: {fat},
     {juicy}]
   5: marked by great fruitfulness; "fertile farmland"; "a fat
     land"; "a productive vineyard"; "rich soil" [syn: {fat},
     {fertile}, {productive}, {rich}]
   n 1: a soft greasy substance occurring in organic tissue and
      consisting of a mixture of lipids (mostly triglycerides);
      "pizza has too much fat"
   2: a kind of body tissue containing stored fat that serves as a
     source of energy; it also cushions and insulates vital
     organs; "fatty tissue protected them from the severe cold"
     [syn: {adipose tissue}, {fat}, {fatty tissue}]
   3: excess bodily weight; "she disliked fatness in herself as
     well as in others" [syn: {fatness}, {fat}, {blubber},
     {avoirdupois}] [ant: {leanness}, {spareness}, {thinness}]
   v 1: make fat or plump; "We will plump out that poor starving
      child" [syn: {fatten}, {fat}, {flesh out}, {fill out},
      {plump}, {plump out}, {fatten out}, {fatten up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAT
     File Allocation Table (DOS)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fat
   barrel
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 fat [fɑt]
   dandy; dude; fop
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top