ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thin

TH IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thin-, *thin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
condescend (to do something)(vt) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน, Syn. deign

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thin(adj) บาง
thin(adj) ผอมบาง, See also: บาง, บอบบาง, เรียวเล็ก, Syn. lean, slim, Ant. fat
thin(adj) น้อย, See also: เบาบาง, มีประปราย, Syn. sparse
thin(adj) เจือจาง, See also: ที่มีน้ำผสมอยู่มาก, เหลว, ไม่เข้มข้น, Syn. watery, weak, Ant. thick
thin(adj) เบา, See also: ที่มีน้ำหนักน้อย
thin(adj) ที่สามารถมองผ่านไปได้, See also: บาง, ที่มองทะลุได้
thin(adj) แผ่วเบา, See also: ที่มีเสียงเบา, Syn. weak, Ant. thick
thin(adj) (สี) ซีด, See also: สี จาง, ไม่มีสี, Syn. pale
thin(adj) ที่ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, Ant. convincing
thin(adv) อย่างบาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thin(ธิน) adj., adv., vt., vi. (ทำให้หรือกลายเป็น) บาง, ผอม, น้อย, (เลี้ยง) เล็ก, อ่อน, จาง, ซีด, ใส, กระจัดกระจาย, ขาดส่วนสำคัญ, ไม่มีสี., See also: thinly adv. thinness n., Syn. slim, skinny
thin filmฟิล์มบางเป็นวัสดุชนิดหนึ่ง ใช้เป็นสื่อในการเก็บข้อมูล หรืออาจใช้ทำหน่วยความจำหลัก เลย เรียกว่า thin-film memory สามารถเรียกหาข้อมูลได้เร็วมาก โดยปกติจะมีขนาด 1/20 ตารางนิ้ว มีความหนาไม่ ถึง 1 ไมครอน ใช้แทนทรานซิสเตอร์ได้เป็นพัน ๆ ตัว
thin-skinned(ธิน'สคินดฺ) adj. หน้าบาง, โกรธง่าย, มีความรู้สึกไวต่อการวิจารณ์หรือนินทา
thine(ไธนฺ) pron. บุรุษสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของของ thou, สิ่งที่เป็นของคุณ
thing(ธิง) n. สิ่งของ, ของ, สรรพสิ่ง, กรณี, สิ่งสำคัญ, เรื่องราว, การกระทำ, เหตุการณ์, รายละเอียด, จุดประสงค์, เป้าหมาย, วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์, การงาน, สิ่งมีชีวิต, ความคิด, ข้อความ, สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้, Syn. object, entity
think(ธิงคฺ) vi. คิด, ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, นึก, ระลึก, รำลึก, รำพึง, ไตร่ตรอง, อยากจะ, เข้าใจว่า, รู้สึกว่า, คิดว่า, ถือว่า. vt. คิดว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. think fit คิดว่าเหมาะสม, -Phr. think up วางแผน คิดขึ้น
think factoryn. สถาบันจัย, หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย, หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล, ชอบคิด, ชอบพิจารณา n. ความคิด, การพิจารณา, Syn. thought
thinner(ธิน'เนอะ) n. น้ำมันทินเนอร์ (ใช้ละลายสีให้เจือจาง) , ผู้หรือสิ่งที่ทำให้บางหรือน้อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ thin

English-Thai: Nontri Dictionary
thin(adj) บาง, ผอม, น้อย, จาง, ซีด, ใส
thine(pro) สิ่งของท่าน, สิ่งที่เป็นของคุณ
thing(n) สิ่งของ, เรื่อง, แบบ, กรณี, จุดประสงค์, การกระทำ
think(vi) คิด, นึก, ไตร่ตรอง, รำพึง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย, อมร, ไม่รู้จบ
anything(n) สิ่งใด, อะไรก็ตาม, อะไรบ้าง
bethink(vt) คิด, ระลึกถึง, นึกได้
clothing(n) เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องนุ่งห่ม, อาภรณ์, เครื่องนอน
everything(n) ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง, ทั้งหมด
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thin filmฟิล์มบาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thingของ, ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing in action๑. สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์๒. ทรัพย์พิพาทในคดี [ ดู chose in action ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing of valueของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing outside of commerceทรัพย์นอกพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things personalสิ่งของส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things realอสังหาริมทรัพย์ [ ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ real property ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thinking, concreteความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thin filmsฟิล์มบาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thin filmsฟิล์มบาง [TU Subject Heading]
Thin layer chromatographyทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thin layer chromatographyทิน เลเยอร์ โครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Things (Law)ทรัพย์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thinningการตัดสางขยายระยะ, Example: การเลือกตัดไม้ที่ผ่านวัยรุ่นไปแล้ว และขึ้นอยู่หนาแน่นออกเพื่อช่วยให้ต้นไม้ ที่เหลือมีโอกาสเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ Crown Thinning, Low Thinning, Mechanical Thinning และSelection Thinning [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think so[ติ๊ง โซ] (uniq) ฉันเห็นด้วย ฉันก็คิดว่าเช่นนั้นเช่นกัน, See also: A. disagree, Syn. agree

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're pullin' stories out of thin air.คุณกำลัง pullin 'เรื่องราวที่ออกมาจากอากาศบาง 12 Angry Men (1957)
# Through thick and thin she will always be my friendผ่านหนาและบาง เธอมักจะคือเพื่อนของฉัน Help! (1965)
# Through thick and thin she will always be my friendเธอมักจะคือเพื่อนของฉัน Help! (1965)
A bit thin perhaps but you always were thin eh Pablito?อาจผอมไปนิด แต่... ...นายก็ผอมตลอดใช่ไหมล่ะ พาบลิโต้? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Vanished into thin air.หายสาบสูญไปไปกับสายลม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Thin your mixture, add CO2.บางส่วนผสมของคุณ เพิ่ม ซีโอ2 2010: The Year We Make Contact (1984)
They put paper umbrellas sticking out the top, so when it rains, it don't thin out the liquor.เผื่อว่าฝนตก เหล้าจะได้ไม่จางไง *batteries not included (1987)
Remember a thin boy who used to visit me in the autumn?ฉันจำได้ว่าเคยมีเด็กชายตัวผอมๆ มาหาฉันในช่วงฤดูใบไม้ร่วง A Short Film About Love (1988)
And on top, a thin slice of melted cheese.และด้านบนเป็นแผ่นบางของชีสละลาย Pulp Fiction (1994)
Tonight I'm talking into thin air.คืนนี้ฉันตั้งใจคุยกับเธอ Wild Reeds (1994)
You should be. You're thin like a cherry stem.นายน่าแข่งนะ นายตัวบางยังกับก้านเชอร์รี่ Wild Reeds (1994)
I conjured him... out of thin air.ฉันเสกเขา ... ออกมาจากอากาศบาง The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
thinAbove all things, we must not be selfish.
thinA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
thinA car is a handy thing to own.
thinAcid acts on things which contain metal.
thinAcids act on many things including metals.
thinA clever student would not do such a thing.
thinA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
thinAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
thinAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
thinAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
thinAdmitting what you say, I still think he is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกสมอง(v) exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai Definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
มองว่า(v) think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai Definition: มีความคิดเห็นว่า
คิดลึก(v) think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai Definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร
คิดหนัก(v) think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai Definition: คิดมากกว่าปกติ
เห็นแก่(v) think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai Definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
บาง(adj) thin, Syn. slim, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai Definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย
คิดมิดีมิร้าย(v) have evil thoughts, See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention, Syn. คิดร้าย, Example: เขาไม่ได้ทำผิด หรือคิดมิดีมิร้ายกับใคร ทำไมต้องมาถูกขังคุกอยู่แบบนี้
เยื่อ(n) tissue, See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre, Thai Definition: สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของสิ่งต่างๆ
รู้จักคิด(v) think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
หยิ่งยโส(v) be self-important, See also: think highly of oneself, Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง, Ant. ถ่อมตัว, Example: ข้าราชการมิใช่ว่าจะหยิ่งยโสไปทั้งหมด, Thai Definition: จองหอง อวดดี เย่อหยิ่ง เพราะถือว่าตัวมียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[an nan] (pr) EN: that one ; that thing  FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[an nī] (pr) EN: this one ; this thing  FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ได้[arai kødai] (adv) EN: anything ; all the same  FR: n'importe quoi ; peu importe

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THIN TH IH1 N
THINE DH AY1 N
THING TH IH1 NG
THINS TH IH1 N Z
THINK TH IH1 NG K
THINGY TH IH1 NG IY0
THINGS TH IH1 NG Z
THINKS TH IH1 NG K S
THINLY TH IH1 N L IY0
THINGS' TH IH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thin (v) θˈɪn (th i1 n)
thine (j) ðaɪn (dh ai n)
thing (n) θˈɪŋ (th i1 ng)
think (v) θˈɪŋk (th i1 ng k)
thins (v) θˈɪnz (th i1 n z)
things (n) θˈɪŋz (th i1 ng z)
thinks (v) θˈɪŋks (th i1 ng k s)
thinly (a) θˈɪnliː (th i1 n l ii)
thinker (n) θˈɪŋkər (th i1 ng k @ r)
thinned (v) θˈɪnd (th i1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙,  西 /  西] thing; stuff; person #340 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] thing; object; matter; abbr. for physics 物理 #805 [Add to Longdo]
[báo, ㄅㄠˊ, ] thin; cold in manner; indifferent; weak; light; infertile #2,971 [Add to Longdo]
事物[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ,  ] thing; object #4,186 [Add to Longdo]
思念[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ,  ] think of; long for; miss #5,430 [Add to Longdo]
思索[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ,  ] think deeply; ponder #10,730 [Add to Longdo]
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙,    /   ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc) #14,183 [Add to Longdo]
飞天[fēi tiān, ㄈㄟ ㄊㄧㄢ,   /  ] things that fly #14,926 [Add to Longdo]
淡薄[dàn bó, ㄉㄢˋ ㄅㄛˊ,  ] thin; light; flagging; faint #20,385 [Add to Longdo]
瘦弱[shòu ruò, ㄕㄡˋ ㄖㄨㄛˋ,  ] thin and weak #24,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dünnglas { n }thin window glass [Add to Longdo]
Dünnschlamm { m }thin mud [Add to Longdo]
Thing { n } [ hist. ]thing [Add to Longdo]
Thingplatz { m } [ hist. ]thingstead [Add to Longdo]
dünn { adj } | dünner | am dünnsten; dünnstthin | thinner | thinnest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) #80 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
[か, ka] (suf) (See 化する) action of making something; -ification #151 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
それ[sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) #171 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
シンサーバー[しんさーばー, shinsa-ba-] thin server [Add to Longdo]
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thin \Thin\, a. [Compar. {Thiner}; superl. {Thinest}.] [OE.
   thinne, thenne, thunne, AS. [thorn]ynne; akin to D. dun, G.
   d["u]nn, OHG. dunni, Icel. [thorn]unnr, Sw. tunn, Dan. tynd,
   Gael. & Ir. tana, W. teneu, L. tenuis, Gr. ? (in comp.)
   stretched out, ? stretched, stretched out, long, Skr. tanu
   thin, slender; also to AS. ?enian to extend, G. dehnen, Icel.
   ?enja, Goth. ?anjan (in comp.), L. tendere to stretch, tenere
   to hold, Gr. ? to stretch, Skr. tan. [root]51 & 237. Cf.
   {Attenuate}, {Dance}, {Tempt}, {Tenable}, {Tend} to move,
   {Tenous}, {Thunder}, {Tone}.]
   1. Having little thickness or extent from one surface to its
    opposite; as, a thin plate of metal; thin paper; a thin
    board; a thin covering.
    [1913 Webster]
 
   2. Rare; not dense or thick; -- applied to fluids or soft
    mixtures; as, thin blood; thin broth; thin air. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In the day, when the air is more thin. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Satan, bowing low
       His gray dissimulation, disappeared,
       Into thin air diffused.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not close; not crowded; not filling the space; not having
    the individuals of which the thing is composed in a close
    or compact state; hence, not abundant; as, the trees of a
    forest are thin; the corn or grass is thin.
    [1913 Webster]
 
       Ferrara is very large, but extremely thin of people.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Not full or well grown; wanting in plumpness.
    [1913 Webster]
 
       Seven thin ears . . . blasted with the east wind.
                          --Gen. xli. 6.
    [1913 Webster]
 
   5. Not stout; slim; slender; lean; gaunt; as, a person
    becomes thin by disease.
    [1913 Webster]
 
   6. Wanting in body or volume; small; feeble; not full.
    [1913 Webster]
 
       Thin, hollow sounds, and lamentable screams.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Slight; small; slender; flimsy; wanting substance or depth
    or force; superficial; inadequate; not sufficient for a
    covering; as, a thin disguise.
    [1913 Webster]
 
       My tale is done, for my wit is but thin. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Thin is used in the formation of compounds which are
      mostly self-explaining; as, thin-faced, thin-lipped,
      thin-peopled, thin-shelled, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Thin section}. See under {Section}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thin \Thin\, adv.
   Not thickly or closely; in a seattered state; as, seed sown
   thin.
   [1913 Webster]
 
      Spain is thin sown of people.      --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thin \Thin\, v. t. [imp. & p. p. {Thinned}; p. pr. & vb. n.
   {Thinning}.] [Cf. AS. ge[thorn]ynnian.]
   To make thin (in any of the senses of the adjective).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thin \Thin\, v. i.
   To grow or become thin; -- used with some adverbs, as out,
   away, etc.; as, geological strata thin out, i. e., gradually
   diminish in thickness until they disappear.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thin
   adv 1: without viscosity; "the blood was flowing thin" [syn:
       {thinly}, {thin}] [ant: {thick}, {thickly}]
   adj 1: of relatively small extent from one surface to the
       opposite or in cross section; "thin wire"; "a thin
       chiffon blouse"; "a thin book"; "a thin layer of paint"
       [ant: {thick}]
   2: lacking excess flesh; "you can't be too rich or too thin";
     "Yon Cassius has a lean and hungry look"-Shakespeare [syn:
     {thin}, {lean}] [ant: {fat}]
   3: very narrow; "a thin line across the page" [syn: {slender},
     {thin}]
   4: not dense; "a thin beard"; "trees were sparse" [syn:
     {sparse}, {thin}]
   5: relatively thin in consistency or low in density; not
     viscous; "air is thin at high altitudes"; "a thin soup";
     "skimmed milk is much thinner than whole milk"; "thin oil"
     [ant: {thick}]
   6: (of sound) lacking resonance or volume; "a thin feeble cry"
     [ant: {full}]
   7: lacking spirit or sincere effort; "a thin smile"
   8: lacking substance or significance; "slight evidence"; "a
     tenuous argument"; "a thin plot"; a fragile claim to fame"
     [syn: {flimsy}, {fragile}, {slight}, {tenuous}, {thin}]
   v 1: lose thickness; become thin or thinner [ant: {inspissate},
      {thicken}]
   2: make thin or thinner; "Thin the solution" [ant: {inspissate},
     {thicken}]
   3: lessen the strength or flavor of a solution or mixture; "cut
     bourbon" [syn: {dilute}, {thin}, {thin out}, {reduce}, {cut}]
   4: take off weight [syn: {reduce}, {melt off}, {lose weight},
     {slim}, {slenderize}, {thin}, {slim down}] [ant: {gain}, {put
     on}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top