ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fatality

F AH0 T AE1 L IH0 T IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatality-, *fatality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatality[N] ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม, See also: ความตาย, Syn. accident, dying, mortality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality

English-Thai: Nontri Dictionary
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fatality rate; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatalityการตาย [การแพทย์]
Fatality Rate, Caseอัตราตาย,อัตราผู้ป่วยตาย,อัตราตายจากโรค,อัตราตายของโรคใดโรคหนึ่ง [การแพทย์]
Fatality Rate, Causeอัตราตายจากโรคในผู้ป่วยด้วยโรคนั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One fatality -เหยื่อเคราะห์ร้ายก็คือ.. The Usual Suspects (2006)
The CDC is projecting a fatality toll...หน่วยควบคุมโรคได้คาดการว่า... Dawn of the Planet of the Apes (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
FATALITY F AH0 T AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatality (n) fˈətˈælɪtiː (f @1 t a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, / ] fatality; to die in an accident; to be killed, #48,448 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todesfall {m} | Todesfälle {pl}fatality | fatalities [Add to Longdo]
Todesopfer {n}; Getötete {m,f} | Todesopfer {pl}; Getöteten {pl}fatality | fatalities [Add to Longdo]
Verhängnis {n} | Verhängnisse {pl}fatality | fatalities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatality \Fa*tal"i*ty\, n.;pl. {Fatalities}. [L. fatalitas: cf.
   F. fatalit['e]]
   1. The state of being fatal, or proceeding from destiny;
    invincible necessity, superior to, and independent of,
    free and rational control.
    [1913 Webster]
 
       The Stoics held a fatality, and a fixed, unalterable
       course of events.           --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being fatal; tendency to destruction or
    danger, as if by decree of fate; mortaility.
    [1913 Webster]
 
       The year sixty-three is conceived to carry with it
       the most considerable fatality.    --Ser T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       By a strange fatality men suffer their dissenting.
                          --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is decreed by fate or which is fatal; a fatal
    event. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatality
   n 1: a death resulting from an accident or a disaster; "a
      decrease in the number of automobile fatalities" [syn:
      {fatality}, {human death}]
   2: the quality of being able to cause death or fatal disasters

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top