ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profitable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profitable-, *profitable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profitable(adj) ซึ่งได้ผลประโยชน์, Syn. useful, beneficial, gainful
profitableness(n) การได้ผลประโยชน์, Syn. expediency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร, ได้ผลประโยชน์, มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร, ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
profitable(adj) มีกำไร, ได้ประโยชน์, เป็นผลดี
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร, ไม่ได้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
Short-term gig but profitable.งานช่วงสั้น แต่.. จ่ายงาม The Bodyguard (1992)
I'm a profiteer of slave labor.อาชญากร Schindler's List (1993)
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Trust me. I'm making no profit.เชื่อผม ผมไม่ได้กำไรเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
He knew that I was a war profiteer.เขารู้ว่าผมเป็นฉ้อโกงตอนสงคราม Clue (1985)
We also have a very nice profit-sharing plan.เรามีแผนการเตรียมไว้ให้คุณ Mannequin (1987)
It doesn't matter. It's all profit.มันไม่สำคัญหรอก ทั้งหมดเกี่ยวกับผลประโยชน์ Goodfellas (1990)
organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์ The Jackal (1997)
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitableHe's adept at jumping into profitable niches.
profitableInvesting abroad on your national currency basis will not always be profitable.
profitableMoney lenders are enjoying a profitable period.
profitableMoney lending is a profitable business in this country.
profitableWhat you've done is profitable only to the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุผล[banluphon] (adj) FR: fructueux ; profitable
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable
ไม่มีกำไร[mai mī kamrai] (x) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless  FR: non rentable ; non profitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
profitable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profitable

WordNet (3.0)
profitable(adj) yielding material gain or profit, Ant. unprofitable
profitableness(n) the quality of affording gain or benefit or profit, Syn. lucrativeness, profitability, gainfulness, Ant. unprofitability, unprofitableness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Profitable

a. [ F. profitable. ] Yielding or bringing profit or gain; gainful; lucrative; useful; helpful; advantageous; beneficial; as, a profitable trade; profitable business; a profitable study or profession. [ 1913 Webster ]

What was so profitable to the empire became fatal to the
emperor. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

-- Prof"it*a*ble*ness, n. -- Prof"it*a*bly, adv. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ,     /    ] profitable #31,476 [Add to Longdo]
双赢[shuāng yíng, ㄕㄨㄤ ㄧㄥˊ,   /  ] profitable to both sides; a win-win situation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einträglich { adj } | einträglicher | am einträglichstenprofitable | more profitable | most profitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n, n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) #3,690 [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u, vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf, v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) #7,838 [Add to Longdo]
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na, n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P) #8,164 [Add to Longdo]
有益[ゆうえき, yuueki] (adj-na, n) beneficial; profitable; (P) #12,326 [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
引き合う;引合う(io);引きあう[ひきあう, hikiau] (v5u, vi) (1) to pay; to be profitable; (2) to pull against each other [Add to Longdo]
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top