ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juicy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juicy-, *juicy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juicy(adj) ฉ่ำ, See also: มีน้ำอยู่มาก
juicy(adj) น่าสนใจ, See also: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Syn. interesting, sensational

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ, มีน้ำเนื้อมาก, มีน้ำมาก, น่าสนใจมาก, ตื่นเต้น, เร้าอารมณ์, เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet

English-Thai: Nontri Dictionary
juicy(adj) ฉ่ำ, ชุ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I found some juicy morsels for ya.ผมว่าผมเจออะไรเข้าแล้ว Ghost in the Shell (1995)
- Excrement. Zach, let´s just say you´re about to take a big bite of a juicy chocolate chip cookie?ถ้าคุณกำลังจะงับคุ๊กกี้ช็อกโกแลตชิพ Nothing to Lose (1997)
I like a little fat on my stake, my sweet juicy stake.ชั้นชอบสเตคที่ติดมันหน่อย ๆ นั่นล่ะอร่อยยย Madagascar (2005)
- How about a thick juicy stake?- งั้นขอสเต๊กชิ้นหนาๆฉ่ำๆ? Madagascar (2005)
Look, I just told Papa to keep his eyes open if anything juicy opened up, so you could have first option, if you wanted it.ค่ะ ฉันบอกคุณพ่อว่าให้เปิดตากว้างๆไว้ เวลามีอะไรมันเข้าตา และคุณจะได้รับการพิจารณาก่อนใคร ถ้าคุณต้องการงานนั้น Match Point (2005)
You wouldn't mind if I gave him a nice juicy meat pie, would yer?คุณคงไม่ถือ ถ้าฉันจะให้เขากินพายเนื้อซักหน่อย ใช่มั้ย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
That was a juicy one, huh?โอ้ ตื่นเต้นจัง ว่าไหม Resident Evil: Extinction (2007)
And we've known a few juicy ones.แถมยังเซ็กซี่สะบัดด้วย Cassandra's Dream (2007)
No, you just thought you'd get the juicy details.ไม่, พวกเธอแค่อยากได้รายละเอียดเด็ดๆ Sunday (2008)
But you have other very juicy arteries.แต่คุณมีเส้นเลือดพิเศษ Strange Love (2008)
Now let's just say this handicapped connie got the juicy hand back in Fox River.ที่นี่ผมไม่มีพรรคพวก ไม่เหมือนที่ฟ็อกซ์ริเวอร์ Prison Break: The Final Break (2009)
You know I still owe you one big juicy favor.ฉันเป็นหนี้คุณอยู่ Prison Break: The Final Break (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juicyI love the taste when I bite into a juicy peach.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
juicy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juicy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多水分[duō shuǐ fèn, ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ,   ] juicy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saftig { adj } | saftiger | am saftigstenjuicy | juicier | juiciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ジューシー[ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid) [Add to Longdo]
下世話[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story) [Add to Longdo]
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juicy \Jui"cy\, a. [Compar. {Juicier}; superl. {Juiciest}.]
   1. A bounding with juice; succulent. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Very profitable, or presenting the prospect of much
    profit; as, a juicy job; a juicy sales contract; a juicy
    customer ripe for the plucking. [Colloq.]
    [PJC]
 
   3. Very interesting, especially due to scandalous or
    salacious nature; -- of information; as, juicy gossip.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juicy
   adj 1: full of juice [ant: {juiceless}]
   2: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
     mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a tight
     dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot}, {toothsome},
     {voluptuous}]
   3: lucrative; "a juicy contract"; "a nice fat job" [syn: {fat},
     {juicy}]
   4: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
     jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details";
     "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy
     anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue},
     {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque},
     {spicy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top