ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fathom

F AE1 DH AH0 M   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fathom-, *fathom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fathom[N] หน่วยวัดความลึกของน้ำ (มีค่าเท่ากับ 6 ฟุตหรือ1.8 เมตร), See also: ระยะลึก 6 ฟุต
fathom[VT] วัดความลึกของน้ำ
fathom[VT] เข้าใจ, See also: หยั่งรู้, Syn. comprehend, penetrate
fathom out[PHRV] พยายามค้นหา, See also: พยายามทำความเข้าใจกับ
fathomable[ADJ] ซึ่งวัดได้, See also: ซึ่งสามารถหยั่งถึง, Syn. measurable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fathom(ฟา'เธิม) n. หน่วยความยาว (ลึก) ที่เท่ากับ6ฟุตหรือ1.829เมตรใช้อักษรย่อว่าfath vt. วัดความลึกด้วยเสียง,เข้าใจละเอียด., See also: fathomable adj., Syn. six feet
fathomless(ฟา'ธอมลิส) adj. เหลือที่หยั่งความลึกได้,ซึ่งไม่อาจวัดปริมาณได้,ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้., See also: fathomlessly adv. fathomlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fathom(n) ความลึกของน้ำ 6 ฟุต,ระยะแขน
fathom(vt) วัดความลึก,หยั่งความลึก,เข้าใจ
fathomless(adj) ไม่อาจหยั่งถึง,สุดจะหยั่งถึง,ไม่อาจเข้าใจได้
unfathomable(adj) หยั่งไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fathomfathom, ฟาทอม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
Jerry, for some reason that I can't even begin to fathom you really believe all this stuff, don't you?ไม่รู้ว่าสาเหตุใด ฉันคิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นยังไง คุณเชื่อเรื่องพวกนี้จริง ๆ ใช่มั้ย Oh, God! (1977)
- They cannot fathom how much you stand to lose in failure. - Micah?มันไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่าคุณจะทนกับความสูญเสียได้แค่ไหน Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
I just can't fathom why you did it. It's not like you needed the money.แม่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงทำ มันไม่ใช่ว่าลูกต้องใช้เงินหรอก Charlie Bartlett (2007)
i can't fathom that it's still here.พ่อคาดไม่ถึงว่ามันจะยังอยู่ที่นี่. The Same Old Story (2008)
Mrs. Holden, we can't begin to fathom the loss you've suffered.คุณนายโฮลเด้นคะ, คงพูดไม่ได้ว่าเราเข้าใจความสูญเสียที่คุณเผชิญ 52 Pickup (2008)
That is 9,300 fathoms down.นั่นลึก 9,300 ฟาทอมส์เชียวนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I can't begin to fathom the damage you'd have done to the program had you broken it.ฉันไม่อยากคิด ว่าพวกเธอ ทำเครื่องพังไปแค่ไหน หยุดก่อน ซู Showmance (2009)
I cannot fathom it. You are far superior in all ways.ข้าไม่คิดเหมือนพวกนั้น ท่านเหนือกว่านางในทุกทางเลย Alice in Wonderland (2010)
It's that she cannot fathom that a Gershwin and trot song could be interpreted together.เกิร์ชวิน มันเป็นเพลง ที่เพลงลูกทุ่งสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้ Dream High (2011)
One can never fathom the purpose of evil, Your Grace...ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความต้องการของปิศาจ, ฝ่าบาท... Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Who can fathom the mind of a fanatic?ใครจะไปเข้าใจจิตใจของคนเสียสติเล่า The Disir (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fathomI can't fathom what you said.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งถึง[V] fathom, See also: understand, Syn. เข้าใจ, Example: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง, Thai definition: เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้
ฟาทอม[N] fathom, Thai definition: มาตราวัดระยะทาง เท่ากับ 6 ฟุต หรือ 1.8 เมตร มักนิยมใช้วัดความลึกของทะเล, Notes: (อังกฤษ)
กินลึก[ADJ] profound, See also: fathom, unfathomable, recondite, Example: การคบกับคนกินลึกต้องระวังตัวให้มาก, Thai definition: ที่มีเล่ห์เหลี่ยมลึกซึ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยั่งถึง[v.] (yang theung) EN: fathom ; understand   

CMU English Pronouncing Dictionary
FATHOM    F AE1 DH AH0 M
FATHOMS    F AE1 DH AH0 M Z
FATHOMABLE    F AE1 DH AH0 M AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fathom    (v) fˈæðəm (f a1 dh @ m)
fathoms    (v) fˈæðəmz (f a1 dh @ m z)
fathomed    (v) fˈæðəmd (f a1 dh @ m d)
fathoming    (v) fˈæðəmɪŋ (f a1 dh @ m i ng)
fathomless    (j) fˈæðəmləs (f a1 dh @ m l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] fathom, #215,008 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P) [Add to Longdo]
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P) [Add to Longdo]
深遠[しんえん, shin'en] (adj-na,n) profound; deep; unfathomable [Add to Longdo]
[ひろ;じん, hiro ; jin] (n) fathom [Add to Longdo]
千万無量[せんまんむりょう, senmanmuryou] (adj-na,n) innumerable; unfathomable; unutterable [Add to Longdo]
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80 [Add to Longdo]
万尋;万仞[ばんじん, banjin] (n) 10000 fathoms; great depth; great height [Add to Longdo]
洸洋[こうよう, kouyou] (n) unfathomable; great expanse of water; incoherent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fathom \Fath"om\ (f[a^][th]"[u^]m), n. [OE. fadme, fa[eth]me,
   AS. f[ae][eth]m fathom, the embracing arms; akin to OS.
   fa[eth]mos the outstretched arms, D. vadem, vaam, fathom,
   OHG. fadom, fadum, G. faden fathom, thread, Icel. fa[eth]mr
   fathom, Sw. famn, Dan. favn; cf. Gr. ?????????? to spread
   out, ??????? outspread, flat, L. patere to lie open, extend.
   Cf. {Patent}, {Petal}.]
   1. A measure of length, containing six feet; the space to
    which a man can extend his arms; -- used chiefly in
    measuring cables, cordage, and the depth of navigable
    water by soundings.
    [1913 Webster]
 
   2. The measure or extant of one's capacity; depth, as of
    intellect; profundity; reach; penetration. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Another of his fathom they have none
       To lead their business.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fathom \Fath"om\, v. t. [imp. & p. p. {Fathomed}; p. pr. & vb.
   n. {Fathoming}.]
   1. To encompass with the arms extended or encircling; to
    measure by throwing the arms about; to span. [Obs.]
    --Purchas.
    [1913 Webster]
 
   2. To measure by a sounding line; especially, to sound the
    depth of; to penetrate, measure, and comprehend; to get to
    the bottom of. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The page of life that was spread out before me
       seemed dull and commonplace, only because I had not
       fathomed its deeper import.      --Hawthotne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fathom
   n 1: a linear unit of measurement (equal to 6 feet) for water
      depth [syn: {fathom}, {fthm}]
   2: (mining) a unit of volume (equal to 6 cubic feet) used in
     measuring bodies of ore [syn: {fathom}, {fthm}]
   v 1: come to understand [syn: {penetrate}, {fathom}, {bottom}]
   2: measure the depth of (a body of water) with a sounding line
     [syn: {fathom}, {sound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top