ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misfortune

M IH2 S F AO1 R CH AH0 N   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misfortune-, *misfortune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misfortune[N] โชคร้าย, See also: ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย, Syn. unluckiness, trouble, Ant. good luck, good fortune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity

English-Thai: Nontri Dictionary
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misfortuneเคราะห์ร้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you don't mind, I prefer having my misfortunes taken seriously.ถ้าไม่ว่านะ ฉันอยากให้ถือว่าความโชคร้าย ของฉันเป็นสิ่งร้ายแรงมากกว่า The Little Prince (1974)
I left Montenegro and I'll tell you my misfortunes...ฉันออกจากมอนเตเนโกร และฉันจะบอกคุณโชคร้ายของฉัน... Idemo dalje (1982)
Then she had the misfortune to change it to Conlon.จากนั้นเธอได้มีเหตุร้าย เปลี่ยนไปเรียก Conlon In the Name of the Father (1993)
His purpose was to enjoy our misfortunes and congratulate himself on his own happy situation!จุดประสงค์ของเขาคือการที่ต้องมาเข้าร่วมกับความอับโชค และมาแสดงความยินดีกับตนเองที่อยู่ในสถานะที่มีความสุข Episode #1.5 (1995)
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน Episode #1.5 (1995)
These would be heavy misfortunes, indeed.นี่อาจจะเป็นโชคร้ายที่หนักหนาสาหัสจริงๆ ก็ได้ Episode #1.6 (1995)
I had the misfortune of being struck down by the most deadly pair of wild blue eyes God ever had the audacity to create.ฉันโชคร้ายเพราะไปติดอยู่กับ ดวงตาสีฟ้าคมเฉียบ ที่มีความกล้าเท่าที่สุดตั้งแต่พระเจ้าเคยสร้างมา Dark Harbor (1998)
To ignore this would bring great misfortune.ถ้าไม่ทําตาม มันจะนํามาซึ่งความโชคร้าย The Scorpion King (2002)
They blame you for all their misfortunes. They say you led the massacres.พวกเขาจะโทษคุณสำหรับเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นนี่ จะบอกว่าคุณนำการสังหารหมู่ Hotel Rwanda (2004)
- He told me of his misfortunes.-เขาบอกฉันเรื่อง ความอับโชคของเขา Pride & Prejudice (2005)
I didn't look after you while alive but instead brought a great misfortune down on youข้าไม่ได้ดูแลเจ้าไม่ดีเอง ข้าทำให้เจ้าอาภัพ มาตลอด Fearless (2006)
Thank you. Thank you for laughing at my misfortune.ขอบคุน ที่หัวเราะในความซวยของผม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misfortuneA misfortune befell him.
misfortuneGood luck alternates with misfortune.
misfortuneHe brooded over his misfortunes.
misfortuneHe had the misfortune to lose his son.
misfortuneHe is misfortune.
misfortuneHe liked to blame most of his faults and misfortunes of his life on a tyrannical father.
misfortuneHe ruminated over his misfortunes.
misfortuneHe wept over his misfortunes.
misfortuneHis misfortune gained him sympathy.
misfortuneI bear in mind that misfortunes never come singly.
misfortuneI have had a series of misfortunes since then.
misfortuneI hear he met with some kind of misfortune while he was in Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราวเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
ความอาภัพ[N] misfortune, See also: haplessness, unluckiness, Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค, การตกอับ, Example: พระเอกของเรื่องสร้างความประทับใจให้แก่เราได้ด้วยความอาภัพของเขา, Thai definition: การที่มีวาสนาน้อย
เคราะห์ร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์หามยามร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, bad luck, misadventure, mischance, Syn. เคราะห์ร้าย, ซวย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
ตาร้าย[N] misfortune, See also: ill-omen, time of calamity, time of misfortune, disaster, Syn. ชะตาร้าย, คราวร้าย, Ant. ตาดี, เคราะห์ดี, Example: หากเข้าตาร้ายทัพเราอาจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรู, Thai definition: ถึงคราวที่เดือดร้อน, โชคไม่ดี
บาปเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, Syn. โชคร้าย, เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, Example: นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้, Thai definition: สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย
กาลกิณี[N] misfortune, See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate, Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล, Ant. โชคดี, Example: ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์, Thai definition: ลักษณะที่เป็นอัปมงคล
อวมงคล[N] misfortune, See also: unluckiness, Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, Ant. มงคล, โชคดี, Example: การเวียนขวาเป็นมงคล แต่การเวียนซ้ายเป็นอวมงคล, Thai definition: ความไม่เป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune   FR: mauvaise action [f]
กรรมเวร[n. exp.] (kamwēn) EN: karmic misfortune   
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering   FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISFORTUNE    M IH2 S F AO1 R CH AH0 N
MISFORTUNES    M IH2 S F AO1 R CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misfortune    (n) mˌɪsfˈɔːtʃuːn (m i2 s f oo1 ch uu n)
misfortunes    (n) mˌɪsfˈɔːtʃuːnz (m i2 s f oo1 ch uu n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease), #2,035 [Add to Longdo]
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately, #4,269 [Add to Longdo]
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours, #50,886 [Add to Longdo]
蹇运[jiǎn yùn, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄣˋ, / ] misfortune; bad luck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeschick {n} | Missgeschicke {pl}misfortune | misfortunes [Add to Longdo]
Unfall {m} | Unfälle {pl}misfortune | misfortunes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune [Add to Longdo]
ミスフォーチュン[, misufo-chun] (n) misfortune [Add to Longdo]
禍源[かげん, kagen] (n) source of misfortune [Add to Longdo]
禍言;禍事[まがごと;まがこと, magagoto ; magakoto] (n) (1) (esp. 禍言) ominous word; ill-omened word; (2) (esp. 禍事) misfortune [Add to Longdo]
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp,n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours [Add to Longdo]
凶事[きょうじ, kyouji] (n) calamity; misfortune [Add to Longdo]
苦厄[くやく, kuyaku] (n) {Buddh} hardship and misfortune [Add to Longdo]
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen! [Add to Longdo]
御難;ご難[ごなん, gonan] (adj-na,n) misfortune; calamity [Add to Longdo]
災害[さいがい, saigai] (n) calamity; disaster; misfortune; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misfortune \Mis*for"tune\, n.
   Bad fortune or luck; calamity; an evil accident; disaster;
   mishap; mischance.
   [1913 Webster]
 
      Consider why the change was wrought,
      You 'll find his misfortune, not his fault. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Calamity; mishap; mischance; misadventure; ill; harm;
     disaster. See {Calamity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misfortune \Mis*for"tune\, v. i.
   To happen unluckily or unfortunately; to miscarry; to fail.
   [Obs.] --Stow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misfortune
   n 1: unnecessary and unforeseen trouble resulting from an
      unfortunate event [syn: {misfortune}, {bad luck}]
   2: an unfortunate state resulting from unfavorable outcomes
     [syn: {misfortune}, {bad luck}, {tough luck}, {ill luck}]
     [ant: {good fortune}, {good luck}, {luckiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top