ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伯-, *伯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伯, bó, ㄅㄛˊ] older brother; father's elder brother; sir, sire, count
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 821

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address, #4,619 [Add to Longdo]
阿拉[Ā lā bó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Arabian; Arabic; Arab, #11,264 [Add to Longdo]
[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber, #16,554 [Add to Longdo]
[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, ] uncle (polite form of address for older male), #18,530 [Add to Longdo]
[bó jué, ㄅㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, ] earl; count, #18,798 [Add to Longdo]
沙特阿拉[Shā tè Ā lā bó, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Saudi Arabia, #22,190 [Add to Longdo]
西利亚[Xī bó lì yà, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Siberia, #22,554 [Add to Longdo]
[Luó bó tè, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] Robert (name), #23,370 [Add to Longdo]
[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, ] husband's older brother; brother-in-law, #23,730 [Add to Longdo]
[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, ] father's elder brother; uncle, #25,979 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はく, haku] (n) (1) count; earl; (2) (See 神祇官・2) chief official of the Department of Worship; (3) (arch) eldest brother; (pref,suf) (4) (abbr) (See 剌西爾・ブラジル) Brazil; Brazilian; (P) [Add to Longdo]
家神道[はっけしんとう;はくけしんとう, hakkeshintou ; hakukeshintou] (n) Hakke Shinto (Shinto tradition transmitted by the House of Hakuo Shirakawa); Hakuke Shinto [Add to Longdo]
楽;博労;馬喰[ばくろう;はくらく(楽), bakurou ; hakuraku ( hakuraku )] (n) (sens) cattle or horse trader; good judge of horses or cattle [Add to Longdo]
[はっけい, hakkei] (n) the eldest son [Add to Longdo]
[はくしゃく, hakushaku] (n) (See 五等爵) count; earl; (P) [Add to Longdo]
爵夫人[はくしゃくふじん, hakushakufujin] (n) countess [Add to Longdo]
[はくしゅく, hakushuku] (n) brothers; one's father's brothers [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] (n) Brazilian (person) [Add to Longdo]
[はくちゅう, hakuchuu] (n,vs) matching someone; being equal with; being on a par; being well contested; (P) [Add to Longdo]
備線[はくびせん, hakubisen] (n) Hakubi Line (West Tottori-Okayama Railway) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ken's uncle has a big chicken farm.ケンの父さんは大きな養鶏場をもっている。
My uncle has made me what I am today.私が今日あるのは父のおかげです。
My uncle went to sea at 18.私の父は18歳で船乗りになった。
My aunt won an all-expenses-paid tour of Hawaii.私の母は、無料ハワイ旅行に当たった。
My aunt wears glasses when she reads the papers.私の母は書類を読むときにメガネをかけます。
Both teams are well matched, the game will be an interesting one.実力が仲したチーム同士の対戦なので面白い試合になりそうだ。
I was asked by my uncle what I intended to be when I graduated from college.大学を卒業したら何になるつもりかと私は父に聞かれた。
So uncle asked, "What is three plus four?"父さんは言った。「3足す4は幾つ?」
She is a student from Canada, staying with my uncle.彼女ならカナダからの留学生で、僕の父のところに滞在しているんだ。 [M]
Her aunt takes care of his dog during the day.彼女の母は一日中彼の犬の世話をする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the point is, as you know, that the Count has made out a will, leaving all of his property to Pierre.[JA] だが重大な問題が 起きているんだ 爵の遺言状では 全財産がピエールに渡る War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Count Bezukhov must be in a really bad state.[JA] 義父の爵がご病気なの War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
You're an intelligent woman![JA] 爵は皇帝に 請願書を書いたんだ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
There's something I've kept praying for, my dear cousin, that God might be merciful to the Count, and might allow his noble soul to leave this earth in peace.[JA] 私はお祈りしてますの 父様の魂が 安らかであるように War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
What are you talking about, Uncle Ray?[JA] 何ですって ロイ父さん? The Intruder (1962)
The Count, by pointing at his portrait, demanded to see him.[JA] 爵が彼の写真を 指さしたからだ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I've got an uncle at the Paramonov mines, he'll help us.[JA] 私の父さんが働いてる 助けてくれるわ Tikhiy Don (1957)
Barnes.[CN] 恩斯 Terminator Salvation (2009)
- B.O.B.![CN] -鲍! Monsters vs. Aliens (2009)
U. Dub.[CN] 尤德 Chaos (2005)
Burt?[CN] 特? The World's Fastest Indian (2005)
I feel so sorry for poor Count Bezukhov. His health is so wretched already that the pranks of his son could very well be the death of him.[JA] ベズーホフ爵が ご危篤というのに War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はく, haku] AELTESTER BRUDER, GRAF [Add to Longdo]
[はくちゅう, hakuchuu] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
[おば, oba] Tante (aeltere Schwester der Eltern) [Add to Longdo]
[はくしゃく, hakushaku] -Graf [Add to Longdo]
[おじ, oji] Onkel (aelterer Bruder der Eltern) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top