Search result for

บาทหลวง

(49 entries)
(0.1612 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาทหลวง-, *บาทหลวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาทหลวง(บาดหฺลวง) น. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My name is Arthur Marsh... pastor of the Christ Church in Colorado.พอชืออาเธอร มารช บาทหลวงจากไครสตเชิรช โคโลราโด Rambo (2008)
The crowds have no vote and the bishops that do are in Wolsey's pocket.ประชาชนไม่มีส่วนออกเสียง... ส่วนพวกบาทหลวงที่มีส่วนออกเสียง ก็เป็นพวกโวลซี่ย์ The Other Boleyn Girl (2008)
If the trial continues, the bishops will still find in the king's favor.หากมีการสอบสวนต่อ พวกบาทหลวงก็ยังจะทำตามประสงค์พระราชาอยู่ดี The Other Boleyn Girl (2008)
And finally managed to reach the priest.และในที่สุด ก็จัดการให้บาทหลวงท่าน ได้รับ Episode #1.7 (2008)
My name is Gustav BriegIeb;พ่อชื่อ บาทหลวงกุสตาฟ บริคเกียบ Changeling (2008)
I'm the pastor over at St; paul's Presbyterian;พ่อเป็นบาทหลวงอยู่ที่โบสเซนต์พอล Changeling (2008)
I'm in here, Reverend;ฉันอยู่ข้างในค่ะ ท่านบาทหลวง Changeling (2008)
I kept clean after I confessed, Reverend, just like I said I would;ผมยังบริสุทธิ์อยู่ตามที่ สาบานไว้ ท่านบาทหลวง อย่างที่ผมเคยพูดไว้ Changeling (2008)
- Thank you. - Thank you, Reverend.ขอบคุณ ขอบคุณ บาทหลวง Made of Honor (2008)
Fourteen years, a Greek Orthodox priest.บาทหลวงกรีกออร์โทด็อกซ์ 14 ปี Burn After Reading (2008)
We do not share intimate information with priests.เราไม่บอกเรื่องราวของเพื่อนนักบวชกับบาทหลวงอื่นๆ Doubt (2008)
She got the old parish priest, Father O'Rourke, and she told him the whole thing.เธอได้พบบาทหลวงแก่เคร่งศาสนา หลวงพ่อ โอรอดค์ และเธอเล่าเรื่องทั้งหมด Doubt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
father(n) บาทหลวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess[N] บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
chaplain[N] อนุศาสนาจารย์, See also: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ, Syn. clergyman
father[N] พระในศาสนาคริสต์, See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ, Syn. cleargyman, chaplain, pastor, Ant. layperson
padre[N] บาทหลวง, See also: พระสอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์, Syn. priest, clergyman
parson[N] บาทหลวง, See also: นักเทศน์, Syn. clergyman, pastor, preacher
pastor[N] พระ, See also: บาทหลวง, Syn. priest, rector, clergyman
prelacy[N] ตำแหน่งพระราชาคณะ, See also: บาทหลวง, Syn. diocese, pontificate
prelatism[N] ตำแหน่งพระราชาคณะ, See also: บาทหลวง, Syn. prelacy
prelature[N] ตำแหน่งพระราชาคณะ, See also: บาทหลวง, Syn. bishopric
presbyter[N] พระ, See also: บาทหลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
black coatn. บาทหลวง
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์

English-Thai: Nontri Dictionary
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง
parson(n) บาทหลวง,พระ,นักเทศน์
pastor(n) พระ,บาทหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
牧師[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top