ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broad

B R AO1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broad-, *broad*, broa
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broad(adj) กว้างๆ, See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด, Syn. general, Ant. narrow
broad(adj) ทั่วโลก
broad(n) ผู้หญิง (คำสแลง)
broad(adj) หยาบ, Syn. rough, Ant. precise
broad(adj) กว้างขวาง, See also: กว้าง, ครอบคลุม
broaden(vt) ขยับขยาย, See also: ทำให้กว้าง, ขยาย, เปิดหูเปิดตา, Syn. widen, enlarge, Ant. narrow
broadly(adv) อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างแพร่หลาย, Syn. extensively, largely, widely
broadcast(vt) กระจาย, See also: เผยแพร่, แจ้ง, Syn. transmit
broadcast(n) รายการออกอากาศ, See also: ข้อความที่ออกอากาศ, Syn. programme
broadness(n) ความกว้าง, Syn. breadth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broad(บรอด) n. กว้าง, กว้างขวาง, เวิ้งว้าง, โจ่งแจ้ง, ไม่เกลี้ยงเกลา, หยาบ, แสก, ไม่ถูกจำกัด, อิสระ adj. เต็ม, เต็มที่ n. ส่วนกว้าง, ผู้หญิง, หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
broad sealn. ตราราชการของประเทศหรือของรัฐ
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง, ไม่มีอคติ, อดทน
broadaxn. ขวานตัดไม้ซุง
broadaxen. ขวานตัดไม้ซุง
broadcast/broadcasted }(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง, กระจายข่าว, เผยแพร่, หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
broaden(บรอด'เดิน) { broadened, broadening, broadens } vt., vi. ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, Syn. spread
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด, ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ, การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง, ยกหน้าเดียว adj., vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley

English-Thai: Nontri Dictionary
broad(adj) กว้าง, กว้างขวาง, โจ่งแจ้ง, ไม่ถูกจำกัด
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อ, มีน้ำใจ
broadcast(adj) แพร่หลาย, ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง, การกระจายข่าว, การออกข่าว
broadcast(vi, vt) กระจายเสียง, แพร่ข่าว, เผยแพร่, ออกข่าว
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
broaden(vi, vt) กว้างออก, ขยายออก
broadside(adv) หันด้านข้าง
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง, กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
abroad(adv) ในต่างประเทศ, นอกประเทศ, นอกบ้าน, กว้างออกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broad age groupกลุ่มอายุอย่างกว้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broad elliptic-รูปรีกว้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
broad transcriptionการถอดเสียงแบบกว้าง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadband ISDN (B-ISDN)ไอเอสดีเอ็นแถบกว้าง (บีไอเอสดีเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcastแพร่สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ, Example: การจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Broad Ligamentบรอดลิกกาเมนท์ [การแพทย์]
Broad Spectrumขอบเขตในการออกฤทธิ์กว้าง, การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้กว้างขวาง, ในขอบเขตกว้าง, กว้างขวาง [การแพทย์]
Broad Spectrum-Antibiotic Coverageใช้ยาที่เน้นและครอบคลุมเชื้อได้กว้างไกล [การแพทย์]
broad-crested weirbroad-crested weir, ฝายสันกว้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Broad-Ligamentบรอดลิกกาเมนท์ [การแพทย์]
Broadbandเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, Example: เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านสื่อใช้สาย เช่น เคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สายเช่น 3G, 4G/LTE และ WiMAX โดยความเร็วของการรับส่งข้อมูลตามที่กรอบนโยบาย ICT 2020 กำหนดนั้นจะอยู่ที่ 768 ล้านบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วขั้นต่ำ ไปจนถึง 100 ล้านบิตต่อวินาทีขึ้นไป ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก หรือ Ultra Broadbandอนึ่ง กรอบนโยบาย ICT 2020 นี้อ้างอิง ชั้นความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Broadband Speed Tiers) ตามที่ Feral Communications Commission แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม (Tiers) ได้แก่ <br> 1st Generation Data - 200 kbps to 768 kbps<br> Basic Broadband Tiers 1 - 768 kbps to 1.5 Mbps<br> Broadband Tiers 2 - 1.5 Mbps to 3 Mbps<br> Broadband Tiers 3 - 3 Mbps to 6 Mbps<br> Broadband Tiers 4 - 6 Mbps to 10 Mbps<br> Broadband Tiers 5 - 10 Mbps to 25 Mbps<br> Broadband Tiers 6 - 25 Mbps to 3 Mbps<br> Broadband Tiers 7 - Greater to 100 Mbps<br> [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Broadband communication systemsระบบการสื่อสารแถบความถี่กว้าง [TU Subject Heading]
broadband modemบรอดแบนด์โมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Broadbrand communication systemระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, in another 25 years you'll be able to shake their hands in broad daylight.อีก 25 ปี นายคงได้จับมือกลางวันแสก ๆ Blazing Saddles (1974)
- Broads don't turn him on. - Yes, they do.บรอด ไม่เปิด เขาใน ใช่ ที่พวก เขาทำ I Spit on Your Grave (1978)
He means that broad from New York.เขา หมายความว่า กว้าง จาก นิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
New York broads are all loaded, Matthew.บรอด นิวยอร์ก ถูกโหลด ทั้งหมด , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
One day I'm gonna go to New York and fuck all the broads there.วันหนึ่ง ฉัน เมตร จะ ไป นิวยอร์กและ มีเพศสัมพันธ์ aII บรอดมี I Spit on Your Grave (1978)
New York broads fuck a lot.บรอด นิวยอร์ก มีเพศสัมพันธ์ มาก I Spit on Your Grave (1978)
Right. I mean, some broad in your pack.เอาผู้หญิงใส่เป้เหรอ Casualties of War (1989)
You know, broad strokes.คุณรู้ไหม เอาแบบหมดเปลือกเลยนะ Basic Instinct (1992)
Now, I want that broad run out of town. She's got to go!ไล่เข้าป่าไปเลย ไล่ไปซะ! The Bodyguard (1992)
Aren't you broads a little old to be trick-or-treating?พวกคุณไม่แก่ไปหน่อยเหรอสำหรับเทศกาลtrick-or-treating? Hocus Pocus (1993)
We're on a city street in broad daylight here!เรากำลังอยู่บนถนนในเมืองในตอนกลางวันแสกนี่! Pulp Fiction (1994)
You think he took one look at this latest work of art... and went ax-happy in broad daylight?คุณว่าเขามีส่วนนึงของงานชิ้นนี้เก็บไว้ แล้วก็ออกไปถือขวานเดินเล่น ตอนกลางวันแสกๆเนี่ยนะ In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadA broad river runs through the city.
broadA gang of three robbed the bank in broad daylight.
broadAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
broadAs the river become broader, the current moved slowly.
broadBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
broadBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
broadCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
broadFortunately he is in a good position and has broad shoulders.
broadGood movies broaden your horizons.
broadHe gave an interesting broadcast about modern art.
broadHe grinned broadly at us.
broadHe had his car stolen in broad daylight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทืองปัญญา(v) enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai Definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
ถ่ายทอดสด(v) broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai Definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
แพร่ขยาย(v) spread, See also: broaden, extend, expand, widen, Syn. แพร่กระจาย, แพร่, ขยาย, Example: ความนิยมของโทรศัพท์มือถือกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก, Thai Definition: กระจายออกไปทั่ว, กระจายออกไปในวงกว้าง, กระจายออกไปในขอบเขตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
อย่างกว้างขวาง(adv) widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
กระโดดไกล(n) broad jump, See also: long jump, Syn. กีฬากระโดดไกล, Example: กระโดดไกลเป็นกีฬาที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์
อกสามศอก(adj) broad-chested, See also: able-bodied, full-grown, masculine, virile, Example: เขาเป็นผู้ชายอกสามศอก แต่หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้, Thai Definition: ลักษณะผู้ชายที่มีร่างใหญ่โต แข็งแรง
ออกอากาศ(v) broadcast, See also: be on the air, Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด, Example: การรับฟังและรับชมต้องเป็นไปตามเวลาที่ออกอากาศ, Thai Definition: กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
การออกอากาศ(n) broadcast, See also: telecast, transmission, Example: ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการออกอากาศของรายการเกษตรกรช่วงดังกล่าวตลอดทั้งปีเป็นเงินปีละกว่า 20 ล้านบาท, Thai Definition: การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
ผู้อ่านข่าว(n) announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว(n) announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([ f ]
บรอดแบนด์[brøtbaēn] (x) EN: broadband
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [ m, f ] ; chargé de presse [ m ] ; annonceur [ m ] ; présentateur [ m ] ; speaker [ m ] (vx) ; speakerine [ f ] (vx)
โฆษณา[khōtsanā = khōsanā] (v) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity  FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
กระฉ่อน[krachǿn] (v) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely  FR: répercuter tous azimuts
กระโดดไกล[kradōt klai] (n, exp) EN: long jump ; broad jump   FR: saut en longueur [ m ]
กระจาย[krajāi] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed  FR: répandre ; éparpiller ; disperser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BROAD B R AO1 D
BROADY B R AO1 D IY0
BROADIE B R AO1 D IY0
BROADEN B R AO1 D AH0 N
BROADUS B R OW1 D AH0 S
BROADER B R AO1 D ER0
BROADLY B R AO1 D L IY0
BROAD'S B R AO1 D Z
BROADLEY B R AO1 D L IY0
BROADEST B R AO1 D IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broad (n) brˈɔːd (b r oo1 d)
broads (n) brˈɔːdz (b r oo1 d z)
broaden (v) brˈɔːdn (b r oo1 d n)
broader (j) brˈɔːdər (b r oo1 d @ r)
broadly (a) brˈɔːdliː (b r oo1 d l ii)
Broadway (n) brˈɔːdwɛɪ (b r oo1 d w ei)
broadens (v) brˈɔːdnz (b r oo1 d n z)
broadest (j) brˈɔːdɪst (b r oo1 d i s t)
broadcast (v) brˈɔːdkaːst (b r oo1 d k aa s t)
broadened (v) brˈɔːdnd (b r oo1 d n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] broadcast; widely spread #3,635 [Add to Longdo]
播放[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, ] broadcast; transmit #3,814 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] broad; vast; float; pan- #5,782 [Add to Longdo]
宽带[kuān dài, ㄎㄨㄢ ㄉㄞˋ, / ] broadband #6,116 [Add to Longdo]
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, ] broadsword; large knife; machete #22,123 [Add to Longdo]
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio #28,606 [Add to Longdo]
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, ] broadcast performance; televised or podcast lecture #31,467 [Add to Longdo]
蚕豆[cán dòu, ㄘㄢˊ ㄉㄡˋ, / ] broad bean (Vicia faba); fava bean #34,640 [Add to Longdo]
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, ] broadcast; transmit; beam #53,228 [Add to Longdo]
板斧[bǎn fǔ, ㄅㄢˇ ㄈㄨˇ, ] broad axe #54,781 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Broadcast-Adresse { f }broadcast address [Add to Longdo]
Saubohne { f } | Saubohnen { pl }broad bean | broad beans [Add to Longdo]
breithüftig { adj }broad in the beam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
放送[ほうそう, housou] (n, vs, adj-no) broadcast; broadcasting; (P) #83 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
中継[ちゅうけい, chuukei] (n, vs, adj-no) (1) relay; hook-up; (n, vs) (2) (abbr) (See 中継放送・ちゅうけいほうそう) relay broadcasting; (P) #1,262 [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n, adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) #1,621 [Add to Longdo]
生放送[なまほうそう, namahousou] (n, vs) live broadcast #3,320 [Add to Longdo]
留学[りゅうがく, ryuugaku] (n, vs) studying abroad (usu. at university level); (P) #4,714 [Add to Longdo]
幅広い[はばひろい, habahiroi] (adj-i) extensive; wide; broad; (P) #8,489 [Add to Longdo]
民放[みんぽう, minpou] (n) commercial broadcast; (P) #9,394 [Add to Longdo]
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down #10,248 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
簡略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system [Add to Longdo]
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband [Add to Longdo]
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broad \Broad\ (br[add]d), a. [Compar. {Broader}
   (br[add]d"[~e]r); superl. {Broadest}.] [OE. brod, brad, AS.
   br[=a]d; akin to OS. br[=e]d, D. breed, G. breit, Icel.
   brei[eth]r, Sw. & Dan. bred, Goth. braids. Cf. {Breadth}.]
   1. Wide; extend in breadth, or from side to side; -- opposed
    to {narrow}; as, a broad street, a broad table; an inch
    broad.
    [1913 Webster]
 
   2. Extending far and wide; extensive; vast; as, the broad
    expanse of ocean.
    [1913 Webster]
 
   3. Extended, in the sense of diffused; open; clear; full.
    "Broad and open day." --Bp. Porteus.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Having a large measure of any thing or quality; not
    limited; not restrained; -- applied to any subject, and
    retaining the literal idea more or less clearly, the
    precise meaning depending largely on the substantive.
    [1913 Webster]
 
       A broad mixture of falsehood.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hence: 
      [1913 Webster]
 
   5. Comprehensive; liberal; enlarged.
    [1913 Webster]
 
       The words in the Constitution are broad enough to
       include the case.           --D. Daggett.
    [1913 Webster]
 
       In a broad, statesmanlike, and masterly way. --E.
                          Everett.
    [1913 Webster]
 
   6. Plain; evident; as, a broad hint.
    [1913 Webster]
 
   7. Free; unrestrained; unconfined.
    [1913 Webster]
 
       As broad and general as the casing air. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Fine Arts) Characterized by breadth. See {Breadth}.
    [1913 Webster]
 
   9. Cross; coarse; indelicate; as, a broad compliment; a broad
    joke; broad humor.
    [1913 Webster]
 
   10. Strongly marked; as, a broad Scotch accent.
     [1913 Webster]
 
   Note: Broad is often used in compounds to signify wide,
      large, etc.; as, broad-chested, broad-shouldered,
      broad-spreading, broad-winged.
      [1913 Webster]
 
   {Broad acres}. See under {Acre}.
 
   {Broad arrow}, originally a pheon. See {Pheon}, and {Broad
    arrow} under {Arrow}.
 
   {As broad as long}, having the length equal to the breadth;
    hence, the same one way as another; coming to the same
    result by different ways or processes.
    [1913 Webster]
 
       It is as broad as long, whether they rise to others,
       or bring others down to them.     --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Broad pennant}. See under {Pennant}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wide; large; ample; expanded; spacious; roomy;
     extensive; vast; comprehensive; liberal.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broad \Broad\, n.
   1. The broad part of anything; as, the broad of an oar.
    [1913 Webster]
 
   2. The spread of a river into a sheet of water; a flooded
    fen. [Local, Eng.] --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. A lathe tool for turning down the insides and bottoms of
    cylinders. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. A woman, especially one who is sexually promiscuous; --
    usually considered offensive. [slang]
    [PJC] broad-axe
    Broadaxe
    Broadax

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broad
   adj 1: having great (or a certain) extent from one side to the
       other; "wide roads"; "a wide necktie"; "wide margins";
       "three feet wide"; "a river two miles broad"; "broad
       shoulders"; "a broad river" [syn: {wide}, {broad}] [ant:
       {narrow}]
   2: broad in scope or content; "across-the-board pay increases";
     "an all-embracing definition"; "blanket sanctions against
     human-rights violators"; "an invention with broad
     applications"; "a panoptic study of Soviet nationality"-
     T.G.Winner; "granted him wide powers" [syn: {across-the-
     board}, {all-embracing}, {all-encompassing}, {all-inclusive},
     {blanket(a)}, {broad}, {encompassing}, {extensive},
     {panoptic}, {wide}]
   3: not detailed or specific; "a broad rule"; "the broad outlines
     of the plan"; "felt an unspecific dread" [syn: {broad},
     {unspecific}]
   4: lacking subtlety; obvious; "gave us a broad hint that it was
     time to leave" [syn: {broad}, {unsubtle}]
   5: being at a peak or culminating point; "broad daylight"; "full
     summer" [syn: {broad(a)}, {full(a)}]
   6: very large in expanse or scope; "a broad lawn"; "the wide
     plains"; "a spacious view"; "spacious skies" [syn: {broad},
     {spacious}, {wide}]
   7: (of speech) heavily and noticeably regional; "a broad
     southern accent"
   8: showing or characterized by broad-mindedness; "a broad
     political stance"; "generous and broad sympathies"; "a
     liberal newspaper"; "tolerant of his opponent's opinions"
     [syn: {broad}, {large-minded}, {liberal}, {tolerant}]
   n 1: slang term for a woman; "a broad is a woman who can throw a
      mean punch"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top