ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holy father

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holy father-, *holy father*
English-Thai: Longdo Dictionary
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the name of the Holy Fatherในนามของ พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ Love So Divine (2004)
I to the Monsignor, he to the Bishop, and so on up to the Holy Father.ฉันถึงหลวงพ่อ หลวงพ่อถึงบิชอพ จนถึงท่านสาธุคุณ Doubt (2008)
Holy Father, we ask you, is to mercy on this sick boy.พระผู้เป็นเจ้า โปรดอภัยให้เด็กคนนี้ด้วย Drag Me to Hell (2009)
Holy father!โอวคุณพ่อพระ [Rec] 2 (2009)
Yes, but, as you no doubt have heard, the Holy Father is dead.อือแต่มั่นใจในขณะที่คุณได้ยิน, Preasfintia พระองค์ตาย. Angels & Demons (2009)
Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.คริสตจักรแล้วเริ่มไปที่ ... คุณว่าอย่างไร? "กันเถอะล่าและฆ่าพวกเขา." Angels & Demons (2009)
"With his own needle did we pierce his unholy vein." Did the Holy Father take any kind of medication by injection?และสิ่งที่ได้ การออกจากการถูกระงับการ? Angels & Demons (2009)
If the Holy Father was given an overdose of Tinzaparin, what signs would his body bear?- ใช่พ่อ. - ดี. คุณว่าภาพบนจอภาพ อี iluminata โดยประดิษฐ์ไฟ. Angels & Demons (2009)
If the Holy Father was murdered, the implications are profound.แต่ละเป็นเครื่องบรรณาการ นำพื้นฐานองค์ประกอบ Angels & Demons (2009)
Holy Father... when I was young, you've told me the voice in my heart was God's voice.Illumina atribuisera สี่โบสถ์ พิเศษชื่อ "แท่นบูชาวิทยาศาสตร์. และฉันจะเสียสละ ใน altars วิทยาศาสตร์ "เขากล่าว. Angels & Demons (2009)
They have struck us from within. Murdering our Holy Father!ข้อมูลที่เก็บ crypts มีเถียง. Angels & Demons (2009)
The arrogance. - The Holy Father didn't see it like that.มาที่. Angels & Demons (2009)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣父[Shèng Fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] Holy Father; God the Father (in the Christian Trinity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holy \Ho"ly\, a. [Compar. {Holier}; superl. {Holiest}.] [OE.
   holi, hali, AS. h[=a]lig, fr. h[ae]l health, salvation,
   happiness, fr. h[=a]l whole, well; akin to OS. h?lag, D. & G.
   heilig, OHG. heilac, Dan. hellig, Sw. helig, Icel. heilagr.
   See {Whole}, and cf. {Halibut}, {Halidom}, {Hallow},
   {Hollyhock}.]
   1. Set apart to the service or worship of God; hallowed;
    sacred; reserved from profane or common use; holy vessels;
    a holy priesthood. "Holy rites and solemn feasts."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Spiritually whole or sound; of unimpaired innocence and
    virtue; free from sinful affections; pure in heart; godly;
    pious; irreproachable; guiltless; acceptable to God.
    [1913 Webster]
 
       Now through her round of holy thought
       The Church our annual steps has brought. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {Holy Alliance} (Hist.), a league ostensibly for conserving
    religion, justice, and peace in Europe, but really for
    repressing popular tendencies toward constitutional
    government, entered into by Alexander I. of Russia,
    Francis I. of Austria, and Frederic William III. of
    Prussia, at Paris, on the 26th of September, 1815, and
    subsequently joined by all the sovereigns of Europe,
    except the pope and the king of England.
 
   {Holy bark}. See {Cascara sagrada}.
 
   {Holy Communion}. See {Eucharist}.
 
   {Holy family} (Art), a picture in which the infant Christ,
    his parents, and others of his family are represented.
 
   {Holy Father}, a title of the pope.
 
   {Holy Ghost} (Theol.), the third person of the Trinity; the
    Comforter; the Paraclete.
 
   {Holy Grail}. See {Grail}.
 
   {Holy grass} (Bot.), a sweet-scented grass ({Hierochloa
    borealis} and {Hierochloa alpina}). In the north of Europe
    it was formerly strewed before church doors on saints'
    days; whence the name. It is common in the northern and
    western parts of the United States. Called also {vanilla
    grass} or {Seneca grass}.
 
   {Holy Innocents' day}, Childermas day.
 
   {Holy Land}, Palestine, the birthplace of Christianity.
 
   {Holy office}, the Inquisition.
 
   {Holy of holies} (Script.), the innermost apartment of the
    Jewish tabernacle or temple, where the ark was kept, and
    where no person entered, except the high priest once a
    year.
 
   {Holy One}.
    (a) The Supreme Being; -- so called by way of emphasis. "
      The Holy One of Israel." --Is. xliii. 14.
    (b) One separated to the service of God.
 
   {Holy orders}. See {Order}.
 
   {Holy rood}, the cross or crucifix, particularly one placed,
    in churches. over the entrance to the chancel.
 
   {Holy rope}, a plant, the hemp agrimony.
 
   {Holy Saturday} (Eccl.), the Saturday immediately preceding
    the festival of Easter; the vigil of Easter.
 
   {Holy Spirit}, same as {Holy Ghost} (above).
 
   {Holy Spirit plant}. See {Dove plant}.
 
   {Holy thistle} (Bot.), the blessed thistle. See under
    {Thistle}.
 
   {Holy Thursday}. (Eccl.)
    (a) (Episcopal Ch.) Ascension day.
    (b) (R. C. Ch.) The Thursday in Holy Week; Maundy
      Thursday.
 
   {Holy war}, a crusade; an expedition carried on by Christians
    against the Saracens in the Holy Land, in the eleventh,
    twelfth, and thirteenth centuries, for the possession of
    the holy places.
 
   {Holy water} (Gr. & R. C. Churches), water which has been
    blessed by the priest for sacred purposes.
 
   {Holy-water stoup}, the stone stoup or font placed near the
    entrance of a church, as a receptacle for holy water.
 
   {Holy Week} (Eccl.), the week before Easter, in which the
    passion of our Savior is commemorated.
 
   {Holy writ}, the sacred Scriptures. " Word of holy writ."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Holy Father
   n 1: the head of the Roman Catholic Church [syn: {pope},
      {Catholic Pope}, {Roman Catholic Pope}, {pontiff}, {Holy
      Father}, {Vicar of Christ}, {Bishop of Rome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top