ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-violent-

V AY1 AH0 L AH0 N T   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: violent, *violent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violent[ADJ] รุนแรง, See also: ี่ร้ายแรง, สาหัส, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent[ADJ] ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent[ADJ] ที่มีอารมณ์ดุเดือด, Syn. intense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... . The Great Dictator (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้ Suspiria (1977)
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
This town, violent and getting worse.เมืองนี้ ความรุนแรง และแย่ลง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988. Deep Throat (1993)
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง In the Mouth of Madness (1994)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
violentComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
violentEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
violentFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.
violentFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
violentHe resisted arrest violently.
violentHe was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
violentHis opposition was more violent than I had bargained for.
violentI felt my heart beating violently.
violentI felt my heart beat violently.
violentI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุดัน[ADJ] violent, See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย, Ant. ใจดี, Example: เขาเป็นคนดุดันเด็กๆ จึงไม่กล้าอยู่ใกล้, Thai definition: ดุอย่างไม่ลดละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถมึงทึง[adj.] (thameungtheung) EN: grave ; solemn ; serious   FR: violent

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENT V AY1 AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violent (j) vˈaɪələnt (v ai1 @ l @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强暴[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] violent, #23,441 [Add to Longdo]
劲烈[jìng liè, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent, #223,941 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltverbrechen {n}violent crime [Add to Longdo]
Gewaltverbrecher {m}violent criminal [Add to Longdo]
blutige Unruhenviolent unrest; violence and bloodshed [Add to Longdo]
gewaltsam; gewalttätig {adj} | gewaltsamer | am gewaltsamstenviolent | more violent | most violent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, a. [F., from L. violentus, from vis
   strength, force; probably akin to Gr. ? a muscle, strength.]
   1. Moving or acting with physical strength; urged or impelled
    with force; excited by strong feeling or passion;
    forcible; vehement; impetuous; fierce; furious; severe;
    as, a violent blow; the violent attack of a disease.
    [1913 Webster]
 
       Float upon a wild and violent sea.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A violent cross wind from either coast. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting, characterized, or produced by unjust or improper
    force; outrageous; unauthorized; as, a violent attack on
    the right of free speech.
    [1913 Webster]
 
       To bring forth more violent deeds.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Some violent hands were laid on Humphrey's life.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Produced or effected by force; not spontaneous; unnatural;
    abnormal.
    [1913 Webster]
 
       These violent delights have violent ends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No violent state can be perpetual.  --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       Ease would recant
       Vows made in pain, as violent and void. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Violent presumption} (Law), presumption of a fact that
    arises from proof of circumstances which necessarily
    attend such facts.
 
   {Violent profits} (Scots Law), rents or profits of an estate
    obtained by a tenant wrongfully holding over after
    warning. They are recoverable in a process of removing.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fierce; vehement; outrageous; boisterous; turbulent;
     impetuous; passionate; severe; extreme.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, n.
   An assailant. [Obs.] --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, v. t. [Cf. F. violenter.]
   To urge with violence. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, v. i.
   To be violent; to act violently. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The grief is fine, full, perfect, that I taste,
      And violenteth in a sense as strong
      As that which causeth it.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violent
   adj 1: acting with or marked by or resulting from great force or
       energy or emotional intensity; "a violent attack"; "a
       violent person"; "violent feelings"; "a violent rage";
       "felt a violent dislike" [ant: {nonviolent}]
   2: effected by force or injury rather than natural causes; "a
     violent death"
   3: (of colors or sounds) intensely vivid or loud; "a violent
     clash of colors"; "her dress was a violent red"; "a violent
     noise"; "wild colors"; "wild shouts" [syn: {violent}, {wild}]
   4: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
     inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty"; "in a
     tearing rage"; "vehement dislike"; "violent passions" [syn:
     {fierce}, {tearing}, {vehement}, {violent}, {trigger-happy}]
   5: characterized by violence or bloodshed; "writes of crimson
     deeds and barbaric days"- Andrea Parke; "fann'd by Conquest's
     crimson wing"- Thomas Gray; "convulsed with red rage"- Hudson
     Strode [syn: {crimson}, {red}, {violent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top