Search result for

intensely

(29 entries)
(0.0769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensely-, *intensely*, intense
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensely[ADV] อย่างแรง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างมาก, Syn. greatly, strongly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's intensely personal decision. So much negativity.มันอยู่ที่การตัดสินใจส่วนตัว เพราะมันรู้สึกเลวเกินไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's one intensely good-looking... son of a bitch, if you ask me.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะโทรเรียกนาย ที่นี่น่าขนลุกชะมัด My Bloody Valentine (2009)
That he's thinking a little bit more intenselyที่เขาเริ่มคิดอะไรจริงจังขึ้นมาหน่อย Social Psychology (2009)
The S.I.N.S. will be following you and Aiden more intensely than ever before...หน่วย S.I.N.S. จะตามล่าหนูและเอเดน อย่างดุเดือดกว่าเดิม... Agents of Secret Stuff (2010)
Everything's heightened, you know, just a little bit more intensely, love more powerfully.ทุกๆสิ่งดูเด่นชัดขึ้น คุณรู้ไหม เพียงแค่เล็กน้อยก็เหมือนมากมาย ความรักมันมีอำนาจมากเหลือเกิน The Last Day (2011)
At first, I said, "no," because at the risk of sounding overly sensitive, I feel intensely bored by Pierce as a subject.ทีแรกก็ผมปฏิเสธ เพราะมันเสี่ยง ที่จะออกมาเซนซิทีฟเกินไป และผมก็รู้สึกเบื่อ กับการให้เพียร์ซเป็นประเด็น Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
I'm just listening. Intensely.ฉันแค่ตั้งใจฟัง Masks (2011)
And become intensely hot.และจะร้อนจัดมาก Plumed Serpent (2012)
"Nothing fixes a thing so intensely in the memory as the wish to forget it.""ไม่มีอะไรจะแก้ไขความทรงจำที่เจ็บปวดได้ ได้มากเท่ากับการหวังว่าจะลืมมันไป" Foundation (2012)
Helen is an intensely private and solitary person.เฮเลนเป็นคนเก็บตัวและรักสันโดษมากเลย Divining Rod (2012)
and she was listening so intensely, and then there were tears in her eyes, and her fingers slipped, and she was gone.และเธอก็พยายามตั้งใจฟังอย่างมาก และแล้วก็มีน้ำตา เต็มในตาของเธอ และมือเธอก็ลื่นหลุดออก, Gyre, Part 1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนผ่าว[V] intensely hot, See also: be scorching hot, Syn. ร้อนผะผ่าว, Example: แสงของดวงอาทิตย์สาดกระจายลงมาต้องร่าง จนผิวหนังร้อนผ่าว
จ้าน[ADV] intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly   FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-aotāi) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSELY    IH2 N T EH1 N S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensely    (a) (i1 n t e1 n s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful [Add to Longdo]
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P) [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intensely \In*tense"ly\, adv.
   1. Intently. [Obs.] --J. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. To an extreme degree; as, weather intensely cold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intensely
   adv 1: in an intense manner; "he worked intensely"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top