ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intensely

IH2 N T EH1 N S L IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensely-, *intensely*, intense
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensely[ADV] อย่างแรง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างมาก, Syn. greatly, strongly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone loved it intensely... ..for one day.แกมันบ้า ฉันจะไม่ทนอีกต่อไป จะจากไปแล้ว Fight Club (1999)
You stared at him so intensely, as if to drill a hole in his face.ท่านทำรุนแรงเกินไปแล้ว ถ้าจะเจาะก็ต้องมีรู The King and the Clown (2005)
He's an inforcer for the 29th St. Kings, East Side gang, intensely violent.เขาอยู่ในแกงค์ ถนนคิงส์สาย 29 ฝั่งตะวันออก มีแนวโน้มพฤติกรรมรุนแรง It's Alive! (2007)
He's always been an intensely private figure, dispatching victims silently.คนที่เก็บตัวเงียบอย่างมากมาตลอด แยกชิ้นส่วนเหยื่ออย่างเงียบๆ That Night, a Forest Grew (2007)
The cleaner my body is, the more intensely I feel the V.ช่วยชะล้างภายในร่างกายฉันอย่างดียังกะวีเลยล่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
If only there was something I felt that intensely about.ถ้ามันมีบางอย่างที่จะทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆ.. You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's intensely personal decision. So much negativity.มันอยู่ที่การตัดสินใจส่วนตัว เพราะมันรู้สึกเลวเกินไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's one intensely good-looking... son of a bitch, if you ask me.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะโทรเรียกนาย ที่นี่น่าขนลุกชะมัด My Bloody Valentine (2009)
That he's thinking a little bit more intenselyที่เขาเริ่มคิดอะไรจริงจังขึ้นมาหน่อย Social Psychology (2009)
The S.I.N.S. will be following you and Aiden more intensely than ever before...หน่วย S.I.N.S. จะตามล่าหนูและเอเดน อย่างดุเดือดกว่าเดิม... Agents of Secret Stuff (2010)
Everything's heightened, you know, just a little bit more intensely, love more powerfully.ทุกๆสิ่งดูเด่นชัดขึ้น คุณรู้ไหม เพียงแค่เล็กน้อยก็เหมือนมากมาย ความรักมันมีอำนาจมากเหลือเกิน The Last Day (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนผ่าว[V] intensely hot, See also: be scorching hot, Syn. ร้อนผะผ่าว, Example: แสงของดวงอาทิตย์สาดกระจายลงมาต้องร่าง จนผิวหนังร้อนผ่าว
จ้าน[ADV] intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly   FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-aotāi) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSELY    IH2 N T EH1 N S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensely    (a) ˈɪntˈɛnsliː (i1 n t e1 n s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful [Add to Longdo]
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P) [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intensely \In*tense"ly\, adv.
   1. Intently. [Obs.] --J. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. To an extreme degree; as, weather intensely cold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intensely
   adv 1: in an intense manner; "he worked intensely"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top