Search result for

viciously

(18 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viciously-, *viciously*, vicious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viciously[ADV] อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, harmfully

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Long ago, I was viciously attacked by the coward Lyze of Kiel for defending that truth.นานมาแล้ว ข้าเคยโดนทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม โดยเจ้าขี้ขลาด ไลซ์แห่งคีล เพื่อปกป้องความจริงนั้น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
On a foggy Sunday night, June 12, 1994, two people were viciously murdered in front of this luxurious Brentwood condo.มีเหยื่อฆาตกรรม2ราย หน้าคอนโดเบรนท์วูดที่หรูหรา เหยื่อคือใครน่ะเหรอ? นิโคล บราวน์ ซิมป์สัน และเพื่อนชื่อ โรนัลด์ โกลด์แมน Open House (2011)
Or what? You'll viciously maul me in my sleep?ไม่งั้นพวกนายจะขย้ำฉัน อย่างโหดร้ายตอนหลับงั้นเหรอ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
(Sighs) I'm sorry I inserted myself in your battle, but it broke my heart to see you trashed so viciously.ฉันเสียใจที่ฉันเอาตัวเองเข้ามายุ่งในสงครามของคุณ แต่มันทำร้ายหัวใจฉัน ที่เห็นคุณอยู่ในที่ตกต่ำช่างเลวร้าย Dirty Rotten Scandals (2012)
Now I'm supposed to sit here and listen to you viciously attack, every member of this family.ตอนนี้จะให้หนูมานั่งฟังแม่ ราวี -ทุกคนในครอบครัวอีกรึไง August: Osage County (2013)
It tossed me around quite viciously!ก็ผมตัวเบานี่ ตั้งแต่ที่พวกคุณมา มันช่วยไม่ได้ One Piece: Wan pîsu (1999)
Treat them viciously.จึงปฎิบัติต่อเชลยศึกเหล่านี้อย่างทารุณ The Great Raid (2005)
And then he viciously assaulted Brandon's genitals.อยู่ๆ เขาก็มาทำร้ายพวกเราครับ แล้วกระแทกอัณฑะแบรนดอนครับ American Pie Presents: Band Camp (2005)
You get viciously tickled. You remember that?ลูกต้องโดนจั๊กจี้เอาความชั่วร้ายออกไป จำได้แล้วยัง The Nanny Diaries (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลวทราม[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม
เลวทรามต่ำช้า[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
หฤโหด[ADV] cruelly, See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ, Ant. ปรานี, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างหฤโหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
VICIOUSLY    V IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viciously    (a) (v i1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vicious \Vi"cious\, a. [OF. vicious, F. vicieux, fr. L.
   vitiosus, fr. vitium vice. See {Vice} a fault.]
   1. Characterized by vice or defects; defective; faulty;
    imperfect.
    [1913 Webster]
 
       Though I perchance am vicious in my guess. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The title of these lords was vicious in its origin.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       A charge against Bentley of vicious reasoning. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to vice; corrupt in principles or conduct;
    depraved; wicked; as, vicious children; vicious examples;
    vicious conduct.
    [1913 Webster]
 
       Who . . . heard this heavy curse,
       Servant of servants, on his vicious race. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Wanting purity; foul; bad; noxious; as, vicious air,
    water, etc. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Not correct or pure; corrupt; as, vicious language;
    vicious idioms.
    [1913 Webster]
 
   5. Not well tamed or broken; given to bad tricks; unruly;
    refractory; as, a vicious horse.
    [1913 Webster]
 
   6. Bitter; spiteful; malignant. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Corrupt; faulty; wicked; depraved.
     [1913 Webster] -- {Vi"cious*ly}, adv. --
     {Vi"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viciously
   adv 1: in a vicious manner; "he was viciously attacked" [syn:
       {viciously}, {brutally}, {savagely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top