ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

死于非命

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -死于非命-, *死于非命*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死于非命[sǐ yú fēi mìng, ㄙˇ ㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄧㄥˋ, / ] violent death (成语 saw); to die in a disaster; an unnatural death, #50,958 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's right. 15 people were killed.[CN] 没错,15个人死于非命 That Obscure Object of Desire (1977)
A man worth millions found dead... with his wife's wedding band on his mutilated hand.[CN] 是吗? 百万富翁死于非命 手上又戴着老婆的结婚戒指 The Bone Collector (1999)
Now it's all up to you. I know that's a shitty deal, but you got it.[CN] 现在就全看你了 数百万人将死于非命 我知道这是苦差事 Crimson Tide (1995)
A muzzle stamp at the top. - Wrongful death. - Wrongful death.[CN] 上面有枪口印记,死于非命 The Silence of the Lambs (1991)
The Pacific turns deadly, and its fishermen die.[CN] 太平洋的水致人死命 太平洋上的渔民们死于非命 Hiroshima Mon Amour (1959)
No, this my hand will rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red.[CN] 想不到我死于非命! - 一个惯会讨主上欢心的奴才; - 什么! Great Performances (1971)
Sinful Macduff, they were struck for thee.[CN] 罪恶深重的麦克德夫 他们都是为了你而死于非命 Macbeth (1971)
200,000 dead and 80,000 wounded in nine seconds.[CN] 二十万人死于非命 八万人受伤 这一切发生在九秒钟内 Hiroshima Mon Amour (1959)
Well, considering Catherine's smoky fate, for our side, it's all for the best.[CN] 没关系啦,既然凯瑟琳 都已经死于非命了 我们就当给她打堂斋吧 Episode #2.2 (1990)
Those people are just as dead as the people in Oklahoma City... but we don't call the actions of the company terrorism, do we?[CN] 这些人和俄克拉荷马城的人一样死于非命 可是我们却不会把这种行为叫做"公司恐怖主义" 我们不会把公司叫做杀人犯 The Big One (1997)
It doesn't matter a damn to you that thousands of innocent people will die in your accident.[CN] 成千上万无辜百姓死于非命 对你是一点关系也没有 Octopussy (1983)
- Three members died from exposure.[CN] -其中三名团员死于非命 Congo (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top