ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

行凶

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行凶-, *行凶*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行凶[xíng xiōng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄩㄥ, / ] violent crime; to perpetrate; to do violence; to assault, #22,108 [Add to Longdo]
行凶[xìng xiōng zhě, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄥ ㄓㄜˇ, / ] perpetrator, #47,432 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, a man is assaulting a woman at 125 West 9th Street. Second floor, at the rear.[CN] 喂 有个男人正在西九街125号行凶 Rear Window (1954)
Two-time murderer caught in third attempt![CN] 前两次谋杀的凶手在第三次行凶时候被捕! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Of course not. He is a servant.[CN] "不,他只是个仆人,不会行凶" The Paradine Case (1947)
Investigators are now working on the possibility that the killer may have been one of the gold train robbers.[CN] 调查的方向是行凶者可能是... ...黄金劫匪之一 Plunder Road (1957)
The killer's dead, and the police are baffled.[CN] 行凶者丧生,警方毫无头绪 Belle de Jour (1967)
Tell me before the murderer does it again![CN] 在杀手再次行凶前告诉我! The Young, the Evil and the Savage (1968)
Except for the servant who saw us killing your Dad[CN] 只是看见我们行凶的男佣人 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
An unusually large sale was still registered on the gas pump leading the authorities to suspect the assailant to have been the driver of a commercial vehicle.[CN] 一个非常大的售油量,被显示在油泵上... ...引起当局怀疑行凶者... ...开着商务车辆 Plunder Road (1957)
-Assault with a deadly weapon.[CN] -携械行凶 Rebel Without a Cause (1955)
But this madman could kill again at any moment.[CN] 但这疯子随时可能再次行凶 The Young, the Evil and the Savage (1968)
If one takes off all ones clothes before starting work... and there's a bathroom handy for afterwards the menace of bloodstained clothes is obviously removed.[CN] 如果在行凶前 脱去所有的衣服 并准备个浴室 血衣就不会存在了 The Hidden Room (1949)
She told us to kill you, and make it look like a mugging.[CN] 她要我们杀了你 而且要看起来是行凶抢劫 Deadlier Than the Male (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top