ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intense

IH2 N T EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intense-, *intense*
Possible hiragana form: いんてんせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intense(adj) เข้มข้น, See also: รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด, Syn. extreme, great, strong
intense(adj) แรงกล้า, See also: เอาจริงเอาจัง, Syn. fervent, strenuous, zealous
intensely(adv) อย่างแรง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างมาก, Syn. greatly, strongly
intenseness(n) ความแรง, See also: ความเข้มข้น, ความรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น, หนาแน่น, แรงกล้า, รุนแรง, เร่าร้อน, เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong, -A. weak

English-Thai: Nontri Dictionary
intense(adj) มากมาย, แรงกล้า, เข้มข้น, หนาแน่น, ใหญ่โต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm coming from ten years of intense competition... with the best athletes in the world.ฉันมาจาก 10 ปีของการแข่งแบบเอาเป็นเอาตาย กับสุดยอดนักกีฬาทั่วโลก Cool Runnings (1993)
- The heat is too intense for it- The heat is too intense for it Hocus Pocus (1993)
You must have been under the most intense pressure.คุณต้องได้รับการภายใต้ ความดันที่รุนแรงมากที่สุด In the Name of the Father (1993)
You'll leave town immediately or assume the consequences of intense indiscretion.คุณต้องรีบออกจากเมือง ทันที... . ..หรือนึกถึงผลที่จะตามมา จากความพยายามที่จะปากโป้ง Squeeze (1993)
Have you ever loved a woman so completely... that the sound of your voice in her ear... could cause her body to shudder and explode with such intense pleasure... that only weeping could bring her full release?คุณเคยรักผู้หญิงหมดหัวใจ จนเสียงของคุณอยู่ในหูเธอ เป็นเหตุให้ร่างกายเธอสั่นสะท้าน Don Juan DeMarco (1994)
the intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ Don Juan DeMarco (1994)
It was intense up there, but I don't wanna cause a panic over minor quakes.มันเป็นความรุนแรงขึ้นมี แต่ฉันทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต้องการมากกว่าไหวเล็กน้อย Dante's Peak (1997)
Maybe emotion becomes so intense your body just can't contain it.อาจเป็นเพราะเวลาที่อารมณ์คุณกำลังรุนแรง... .... จนร่างกายไม่สามารถยับยั้งได้ City of Angels (1998)
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ... Bicentennial Man (1999)
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา Bicentennial Man (1999)
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่ X-Ray (2001)
Note the intense overreaction. That's the "roids" talking.ดูให้ดีนะนี่แหละผลกระทบจากการใช้สเตลรอยด์ 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intenseAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
intenseCompetition for the position is very intense.
intenseDue to intense sunlight, his back was sunburnt.
intenseExternal pressure grows ever more intense.
intenseFar from stopping, the storm became much more intense.
intenseHe had an intense hatred of his teacher.
intenseHow are you keeping off this intense heat?
intenseI experienced intense cold at the South Pole last year.
intenseI had an intense pain in the head.
intenseSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
intenseShe is intense in her study.
intenseThe effects of the drug are intense but brief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า(adj) strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ร้อนผ่าว(v) intensely hot, See also: be scorching hot, Syn. ร้อนผะผ่าว, Example: แสงของดวงอาทิตย์สาดกระจายลงมาต้องร่าง จนผิวหนังร้อนผ่าว
จ้าน(adv) intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน
ความแรง(n) intensity, See also: intenseness, strength, Syn. ความเข้ม, Ant. ความอ่อน, Example: เมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างมากเกินควร ควรสวมแว่นตาสีชาหรือสีดำเพื่อลดความแรงของแสง
แจ๋(adj) strong, See also: intense, glaring, ruddy, Syn. จัด, จ้า, แก่, Ant. อ่อน, Example: เขาทิ้งจีวรของหลวงพ่อลงในกองถ่านไฟแดงแจ๋นั้น, Thai Definition: จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
เฉียบ[chīep] (v) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme  FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
จ้า[jā] (adj) EN: intense ; strong ; bright
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adj) EN: intense ; glaring ; strong
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
จัด[jat] (adj) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme  FR: intense ; dense ; extrême
แก่[kaē] (adj) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated  FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กำแหง[kamhaēng] (v) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense  FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTENSE IH2 N T EH1 N S
INTENSELY IH2 N T EH1 N S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intense (j) ˈɪntˈɛns (i1 n t e1 n s)
intensely (a) ˈɪntˈɛnsliː (i1 n t e1 n s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强烈[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] intense; (violently) strong #1,618 [Add to Longdo]
激烈[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] intense; acute; fierce #2,401 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful #21,125 [Add to Longdo]
烈怒[liè nù, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄨˋ, ] intense rage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochbetrieb { m }intense activity [Add to Longdo]
intensiv; stark; hochgradig { adj } | intensiver | am intensivstenintense | more intense | most intense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) #5,173 [Add to Longdo]
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) #5,207 [Add to Longdo]
強烈[きょうれつ, kyouretsu] (adj-na, n) strong; intense; severe; (P) #12,941 [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[gangan (P); gangan] (adv, vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) #17,016 [Add to Longdo]
三昧[ざんまい, zanmai] (n) (1) (often ざんまい) samadhi (state of intense concentration achieved through meditation) (san #18,078 [Add to Longdo]
痛快[つうかい, tsuukai] (adj-na, n) intense pleasure; thrilling #18,592 [Add to Longdo]
かんかん[kankan] (n, adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[punpun (P); punpun] (adv, vs, adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na, n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intense \In*tense"\, a. [L. intensus stretched, tight, p. p. of
   intendere to stretch: cf. F. intense. See {Intend}, and cf.
   {Intent}, and cf. {Intent}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Strained; tightly drawn; kept on the stretch; strict; very
    close or earnest; as, intense study or application;
    intense thought.
    [1913 Webster]
 
   2. Extreme in degree; excessive; immoderate; as:
    (a) Ardent; fervent; as, intense heat.
    (b) Keen; biting; as, intense cold.
    (c) Vehement; earnest; exceedingly strong; as, intense
      passion or hate.
    (d) Very severe; violent; as, intense pain or anguish.
    (e) Deep; strong; brilliant; as, intense color or light.
      [1913 Webster]
 
         In this intense seclusion of the forest.
                          --Hawthorne.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intense
   adj 1: possessing or displaying a distinctive feature to a
       heightened degree; "intense heat"; "intense anxiety";
       "intense desire"; "intense emotion"; "the skunk's intense
       acrid odor"; "intense pain"; "enemy fire was intense"
       [ant: {mild}]
   2: extremely sharp or intense; "acute pain"; "felt acute
     annoyance"; "intense itching and burning" [syn: {acute},
     {intense}]
   3: (of color) having the highest saturation; "vivid green";
     "intense blue" [syn: {intense}, {vivid}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 intense /ɛ̃tɑ̃s/ 
  acute; intense; intensive

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top