ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剧烈

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剧烈-, *剧烈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cement walls of the bunk er will intensify the explosion.[CN] 碉堡的水泥墙会使爆炸更加剧烈 The Night of the Generals (1967)
You gotta be careful. You sitting around in a damp thing, you catch a cold. Especially when you been exercising hard, like bowling is.[CN] 你得小心点,很容易感冒的,特别是剧烈运动完 比如打完保龄 A Streetcar Named Desire (1951)
Everything began to boil even harder, and foam appeared.[CN] 一切开始更剧烈地沸腾 接着出现了泡沫 Solaris (1971)
He criticized all those pen-pushers who are afraid to take decisions.[CN] 说的是反对那些坐办公室的 那些人一旦要决定什么,就怕得剧烈发抖 Spur der Steine (1966)
Your heart is pounding and an aching emptiness fills your stomach.[CN] 妳的心剧烈跳动 妳的胃隐隐空虚 The Laughing Woman (1969)
Blood count's normal, but the pain is still severe.[CN] 血球数正常,但是疼痛还很剧烈 Dangerous Crossing (1953)
She started to have terrible pains. Just terrible.[CN] 她突然剧烈疼痛起来, 非常剧烈 Blackboard Jungle (1955)
The lord mayor's gonna be terrible put out.[CN] 市长大人家的马上就要剧烈地喷发了 Mary Poppins (1964)
Mother would have those splitting headaches, And she'd feel so terribly weak.[CN] 妈妈开始剧烈的头痛 非常虚弱 The Two Mrs. Carrolls (1947)
Even in the midst of violent movement[CN] 使到在剧烈的动作上也能从心所欲 The Way of the Dragon (1972)
My craving foryou was so violent, I could deny you nothing.[CN] 我对你的渴求是那样剧烈 我可以对你毫不抗拒 Separate Tables (1958)
And to conclude... ..the victory fell on us. YES! YES![CN] 虽然忠心和孝道在我的灵魂里发生剧烈的 争战,可是大义所在,只好把私恩抛弃不顾。 Great Performances (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top