ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

violent storm

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violent storm-, *violent storm*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violent stormพายุใหญ่ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These violent storms have ravaged America, crippling communities all across our land.ความรุนแรงของพายุนี้ได้แก้แค้นอเมริกา ทำลายชุมชนรวมไปถึงเมืองทั้งเมือง Mash Off (2011)
A large, violent storm moving west at 40 miles per hour.พายุลูกใหญ่และรุนแรงเคลื่อนที่ ไปทางตะวันตก 40 ไมล์ต่อชั่วโมง There's No Place Like Home (2011)
"Name three counties in England where violent storms rarely occur."มีอัตตราฝนตกเยอะที่สุด ให้ตายสิ! ฉันรู้ข้อนี้ Choke (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violent stormAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
violent stormThere was a violent storm at sea.
violent stormWe have to be prepared to cope with violent storms.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violent storm
   n 1: a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on
      the Beaufort scale) and precipitation and thunder and
      lightning [syn: {storm}, {violent storm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top