ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -驟-, *驟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[驟, zhòu, ㄓㄡˋ] procedure; sudden, abrupt; to gallop
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  聚 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 7,492

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, / ] sudden; suddenly, #15,278 [Add to Longdo]
步骤[bù zhòu, ㄅㄨˋ ㄓㄡˋ, / ] step; move; measure, #5,446 [Add to Longdo]
骤然[zhòu rán, ㄓㄡˋ ㄖㄢˊ, / ] suddenly; abruptly, #14,309 [Add to Longdo]
暴风骤雨[bào fēng zhòu yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] violent wind and rainstorm; hurricane; tempest, #51,880 [Add to Longdo]
急骤[jí zhòu, ㄐㄧˊ ㄓㄡˋ, / ] rapid; hurried, #54,803 [Add to Longdo]
骤雨[zhòu yǔ, ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] shower, #55,839 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅうう, shuuu] (n) sudden shower [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a four-step process.[CN] 它分四個步 The Money Masters (1996)
Steps 2 and 3 are far advanced, nearing completion.[CN] 步二和步三已接近完成 The Money Masters (1996)
Five forms of degeneration.[CN] 五個惡化的步 Kundun (1997)
Because these steps remove the two major causes of economic instability:[CN] 因為這些步移去了經濟不穩定的兩大因素: The Money Masters (1996)
Young man, learn your vows.[CN] 年輕人,回去記好步 Corpse Bride (2005)
Three steps to personal power are necessary for results.[CN] 達成此點有三個必要步 The Girl Next Door (2004)
Continue![CN] 下一步 Corpse Bride (2005)
If we're to move forward, this is the next logical step.[CN] 如果我們向前進, 這是下一個合乎邏輯的步 Hollow Man (2000)
That's when he was happiest and supervised every move.[CN] 這是讓他最高興的事情 而且他監督每一個步 Man of Marble (1977)
You know the drill.[CN] 你知道步 Driven (2001)
Enough! This wedding cannot take place until he is properly prepared.[CN] 夠了,這婚禮不能繼續 除非他都記好步 Corpse Bride (2005)
It's this fucking weather, sudden changes. Fucks up your respiratory system.[CN] 天氣變 讓人呼吸系統沒法適應 Unidentified Black Males (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top