Search result for

peaceful

(97 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peaceful-, *peaceful*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peaceful    [ADJ] สงบ, See also: ซึ่งมีระเบียบ, เงียบสงบ, Syn. calm, even, impassive, Ant. disturbed
peaceful    [ADJ] ซึ่งยอมตาม, See also: ซึ่งโอนอ่อน, ซึ่งผ่อนตาม
peacefully    [ADV] อย่างสงบ, See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ, Syn. calmly, quitely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful penetrationการแทรกซึมอย่างสงบ (เพื่อให้มีอิทธิพล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peaceful(พีส'ฟูล) adj. สงบ,มีสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
peaceful(adj) รักสินติภาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสุข

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peacefulSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
peacefulI could live peacefully here.
peacefulNever have I seen such a peaceful scene.
peacefulThe strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.
peacefulThe general lived the rest of his life peacefully after his retirement.
peacefulMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
peacefulMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
peacefulNow it was not so and quiet and peaceful at night.
peacefulIf we want a peaceful life, we cannot help objecting to war.
peacefulSomething I feel like living a more peaceful life.
peacefulWe must preserve our peaceful constitution.
peacefulThe countries concerned settled the dispute by peaceful means.
peacefulAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
peacefulIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
peacefulInternational disputes must be settled peacefully.
peacefulWe were sitting peacefully at dinner, when all of a sudden the lights went out.
peacefulNever have I seen such a peaceful sight.
peacefulNever in my life have I seen such a peaceful sight.
peacefulWe must think about peaceful uses of atomic energy.
peacefulWe can make peaceful use of atomic energy.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม Night and Fog (1956)
How peaceful and quiet amigo.ช่างเงียบสงบเหลือเกิน เพื่อนเอ๋ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We are a peaceful people.เราเป็นคนรักสงบ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution. The Godfather (1972)
"There was a peaceful town called Rock Ridge,♪ มีเมืองแสนสงบชื่อร็อคริจด์ ♪ Blazing Saddles (1974)
My dog's a peaceful, faithful animal. He's never hurt anyone.หมาของผม, รักสงบ ซื่อสัตย์ ไม่เคยทำร้ายใคร. Suspiria (1977)
Man, the town is too peaceful lately.คน เป็นเมือง ที่สงบเงียบ เกินไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ I Spit on Your Grave (1978)
We know the strength of the forces arrayed against us know that because of them, we can only use peaceful means.เรารู้ถึงพลังที่ต่อต้านเรา รู้ว่าเพราะเป็นพวกเขา เราจึงใช้ได้แต่วิธีที่สงบ Gandhi (1982)
They teach kids how to resolve their conflicts peacefully.ไว้สอนเด็กให้แก้ปัญหาด้วยความสันติ Field of Dreams (1989)
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute.ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ Basic Instinct (1992)
- This is a peaceful protest.- นี่คือการประท้วงอย่างสันติ In the Name of the Father (1993)
- She's so peaceful.- เธอดูสงบจัง The One with George Stephanopoulos (1994)
The Wachati are a peaceful tribe.เผ่าวาชาติเป็นเผ่าที่รักสงบ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The Wachati are a peaceful people.เผ่าวาชาติเป็นพวกรักสงบ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข    [ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
ความร่มเย็น    [N] peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
สุขสงบ    [ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
ร่มเย็น    [ADJ] peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
สันติ    [N] peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
เงียบสงบ    [ADJ] peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
ไพชน [N] quiet place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพรชน, Example: หากทำสมาธิ ณ ไพชนก็จะได้ผลดียิ่ง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ไพรชน [N] quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
สงบราบคาบ    [ADV] peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
สันติวิธี    [N] peaceful means, See also: peaceful way, Example: รัฐบาลควรหาทางออกด้วยสันติวิธี, Thai definition: วิธีที่ไม่ต้องใช้กำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam kan yāng santi) EN: peaceful co-existence   FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ngop) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent   FR: calme ; paisible ; silencieux
นกเค้าชวา[n. exp.] (nok khao Chawā) EN: Peaceful Dove ; Zebra Dove   FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f]
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable   FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบดี[adj.] (sa-ngop dī) EN: peaceful   FR: calme
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit sa-ngop jai) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness   FR: être serein
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACEFUL    P IY1 S F AH0 L
PEACEFULLY    P IY1 S F AH0 L IY0
PEACEFULNESS    P IY1 S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peaceful    (j) (p ii1 s f @ l)
peacefully    (a) (p ii1 s f @ l ii)
peacefulness    (n) (p ii1 s f l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geruhsam {adj} | geruhsamer | am geruhsamstenpeaceful | more peaceful | most peaceful [Add to Longdo]
Kleiner (Friedlicher) Kampffisch {m} (Betta imbellis) [zool.]peaceful betta [Add to Longdo]
einträchtig; friedlich {adj} | einträchtiger | am einträchtigstenpeaceful | more peaceful | most peaceful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science) [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
安らかな眠り[やすらかなねむり, yasurakananemuri] (n) peaceful sleep [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, / ] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war [Add to Longdo]
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc [Add to Longdo]
和平利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] peaceful use [Add to Longdo]
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, ] peaceful relations; harmonious [Add to Longdo]
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry [Add to Longdo]
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, ] peaceful; restful; quiet; still [Add to Longdo]
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] peaceful and carefree; leisurely [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] peaceful; quiet [Add to Longdo]
[yīn, , ] peaceful; solemn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peaceful \Peace"ful\, a.
   1. Possessing or enjoying peace; not disturbed by war,
    tumult, agitation, anxiety, or commotion; quiet; tranquil;
    as, a peaceful time; a peaceful country; a peaceful end.
    [1913 Webster]
 
   2. Not disposed or tending to war, tumult or agitation;
    pacific; mild; calm; peaceable; as, peaceful words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Peaceable}.
     [1913 Webster] --{Peace"ful*ly}, adv.. --
     {Peace"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peaceful
   adj 1: not disturbed by strife or turmoil or war; "a peaceful
       nation"; "peaceful times"; "a far from peaceful
       Christmas"; "peaceful sleep" [syn: {peaceful},
       {peaceable}] [ant: {unpeaceful}]
   2: peacefully resistant in response to injustice; "passive
     resistance" [syn: {passive}, {peaceful}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top